Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống kiến thức ôn tập môn Hóa lớp 9 kỳ 2

Được đăng lên bởi dhkphuong
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 294 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ THỐNG KIẾN THỨC ÔN TẬP HÓA 9 KÌ 2
SƠ LƯỢC BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NTHH
a. Nguyên tắc sắp xếp các NT trong bảng tuần hòan :
- Các NTHH được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân .
b. Cấu tạo bảng TH các NTHH.
* Ô nguyên tố : cho biết số thứ tự của nguyên tố, kí hiệu của nguyên tố , tên
nguyên tố và nguyên tử khối của nguyên tố .
* Chu kì : là một dãy các NTHH mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron
và được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần. Số thứ tự của chu kì bằng số
lớp electron của nguyên tử.
* Nhóm: gồm các ngtố mà nguyên tử của chúng có số electron lớp ngòai cùng
bằng nhau và do đó có tính chất tương tự nhau được xếp thành cột theo chiều tăng của
điện tích hạt nhân nguyên tử . Số thứ tự của nhóm bằng số electron lớp ngoài cùng của
nguyên tử .
c. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hòan
* Trong một chu kì: Số electron lớp ngòai cùng của nguyên tử tăng dần. Tính kim
lọai của các NT giảm dần , tính phi kim của các NT tăng dần
- Đầu chu kì là kim lọai kiềm, kết thúc chu kì là ngtố khí hiếm .
* Trong một nhóm: - Số lớp electron của nguyên tử tăng dần , tính kim lọai của
các nguyên tố tăng dần đồng thời tính phi kim giảm dần
d. Ý nghĩa của bảng TH :
- Biết vị trí ta có thể suy đóan cấu tạo nguyên tử và tính chất của nguyên tố .
Vd : Biết nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 17, chu kì 3, nhóm VII. Hãy cho biết
cấu tạo nguyên tử , tính chất của nguyên tố A.
+Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 17 nên điện tích hạt nhân của nguyên tử A
bằng 17 + , có 17 e
+ Nguyên tố A ở chu kì 3, nhóm VII nên nguyên tố A có 3 lớp e, lớp ngoài cùng
có 7 e . A là phi kim hoạt động mạnh.
- Biết cấu tạo nguyên tử ta có thể suy đóan vị trí và tính chất của nguyên tố .
Vd : Nguyên tố X có ĐTHN 16+ , 3 lớp e, lớp e ngoài cùng có 6 e . hãy cho biết vị
trí của X trong BTH và tính chất cơ bản của nó .

1

HỢP CHẤT HỮU CƠ
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1. Phân loại hợp chất hữu cơ. Hợp chất hữu cơ gồm 2 loại:
+ Hiđrocacbon: Chỉ chứa 2 nguyên tố là H, C.
+ Dẫn xuất của hiđrocacbon: Ngòai 2 nguyên tố H, C còn chứa các nguyên tố khác:
N, O, Cl,...
2. Tính chất của hiđrocacbon.
Metan
CT
cấu
tạo

Etilen

H
H

C

H
H

C

H

H

C

Axetilen
H
H

H

C

C

Benzen
H

T/c
Chất khí không màu, không mùi,ít tan trong nước
vật lý
P/ứng CH4 + Cl2
as
thế
CH3Cl + HCl

Không phản ứng

Sẽ học ở lớp trên

P/ứng Không phản ứng
cộng

C2H4 + H2
Ni,t0 C2H6
C2H4 + Br2 
C2H4Br2
nCH2=CH2 to,
xt, p
(-CH2-CH2-)n
polietilen(PE)
C2H4 + 3O2

C2H2 + H2 Pd,t0
C2H4
C2H2 +H2 Ni,t0
...
HỆ THỐNG KIẾN THỨC ÔN TẬP HÓA 9 KÌ 2
SƠ LƯỢC BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NTHH
a. Nguyên tắc sắp xếp các NT trong bảng tuần hòan :
- Các NTHH được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân .
b. Cấu tạo bảng TH các NTHH.
* Ô nguyên tố : cho biết số thứ tự của nguyên tố, kí hiệu của nguyên tố , tên
nguyên tố và nguyên tử khối của nguyên tố .
* Chu kì : là một dãy các NTHH mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron
và được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần. Số thứ tự của chu kì bằng số
lớp electron của nguyên tử.
* Nhóm: gồm các ngtố mà nguyên tử của chúng có số electron lớp ngòai cùng
bằng nhau và do đó có tính chất tương tự nhau được xếp thành cột theo chiều tăng của
điện tích hạt nhân nguyên tử . Số thứ tự của nhóm bằng số electron lớp ngoài cùng của
nguyên tử .
c. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hòan
* Trong một chu kì: Số electron lớp ngòai cùng của nguyên tử tăng dần. Tính kim
lọai của các NT giảm dần , tính phi kim của các NT tăng dần
- Đầu chu kì là kim lọai kiềm, kết thúc chu kì là ngtố khí hiếm .
* Trong một nhóm: - Số lớp electron của nguyên tử tăng dần , tính kim lọai của
các nguyên tố tăng dần đồng thời tính phi kim giảm dần
d. Ý nghĩa của bảng TH :
- Biết vị trí ta có thể suy đóan cấu tạo nguyên tử và tính chất của nguyên tố .
Vd : Biết nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 17, chu kì 3, nhóm VII. Hãy cho biết
cấu tạo nguyên tử , tính chất của nguyên tố A.
+Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 17 nên điện tích hạt nhân của nguyên tử A
bằng 17 + , có 17 e
+ Nguyên tố A ở chu kì 3, nhóm VII nên nguyên tố A có 3 lớp e, lớp ngoài cùng
có 7 e . A là phi kim hoạt động mạnh.
- Biết cấu tạo nguyên tử ta có thể suy đóan vị trí và tính chất của nguyên tố .
Vd : Nguyên tố X có ĐTHN 16+ , 3 lớp e, lớp e ngoài cùng có 6 e . hãy cho biết vị
trí của X trong BTH và tính chất cơ bản của nó .
1
Hệ thống kiến thức ôn tập môn Hóa lớp 9 kỳ 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống kiến thức ôn tập môn Hóa lớp 9 kỳ 2 - Người đăng: dhkphuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hệ thống kiến thức ôn tập môn Hóa lớp 9 kỳ 2 9 10 47