Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống kiến thức sinh học 12

Được đăng lên bởi pr-buihuy
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 429 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương ôn tập sinh học 12 năm học 2008-2009

Th.S. Lê Hồng Thái

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009
MÔN SINH HỌC
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Nội
dung
dạy
- Gen ,
mã di
truyền

- Quá
trình tự
nhân đôi
của gen

Kiến thức cần đạt

Chú ý

- Khái niệm gen : Là một đoạn của phân tử ADN mang
thông tin mã hoá cho một sản phẩm xác định là phân tử
ARN hay chuỗi polipeptit
- Cấu trúc gen : 3 vùng : vùng điều hòa – Vùng mã hóa
– vùng kết thúc
- Mạch mã gốc theo chiều 3’-5’, mạch bổ sung theo
chiều 5’-3’.
- Mã di truyền : Mã di truyền là trình tự sắp xếp các
Nu trên mạch mã gốc trong gen quy định trình tự sắp
xếp các aa trong Prôtêin
* Đặc điểm mã di truyền: mã di truyền là mã bộ ba (cứ
ba nucclêôtit trên mạch mã gốc của ADN qui định một
axit amin), mã không gối tính phổ biến – tính thoái
hóa – tính đặc hiệu
Phân biệt: côđon, triplet, anticôđon

- Gen ở sinh vật nhân sơ ( gen
không phân mãnh, trên gen có các
đoạn intron không mã hóa cho axit
amin, xen kẽ là các đoạn exon mã
hóa axit amin) và sinh vật nhân
thực ( gen phân mãnh)
- Có 4 Nu  có 64 mã di truyền
(AUG mã mở đầu cho mêtiônin ở
sinh vật nhân thực, foocmin
mêtiônin ở sinh vật nhân sơ, bộ ba
kết thúc UAA, UAG, UGA)

* Quá trình nhân đôi ADN
- Nguyên tắc nhân đôi của ADN: theo nguyên tắc bán
bảo toàn (phân tử ADN mới hình thành một mạch
được tổng hợp mới từ môi truờng và một mạch từ
ADN mẹ) và nguyên tắc bổ sung (A liên kết T bằng 2
liên kết H, T liên kết A bằng 2 liên kết H, G liên kết X
bằng 3 liên kết H, X liên kết G bằng 3 liên kết)
- Enzim tham gia chính là ADN-pôlimêraza giúp các
Nu, ARN- Vị trí – thời điểm : Xảy ra trong nhân tế bào, kì trung
gian (pha S)
- Diễn biến : 3 bước
+ Tháo xoắn ADN: Enzim tháo xoắn gắn vào ADN
làm tháo xoắn ADN, enzim ADN gắn vào vùng điều
hòa của gen
+ Tổng hợp mạch ADN mới, các Nu tự do từ môi
trường đến bổ sung với các Nu trên mỗi mạch của
ADN mẹ
+ Kết quả : sao 1 lân nhân đôi ; từ 1 ADN mẹ  2
ADN con giống hệt nhau và giống mẹ

- Chiều tổng hợp 2 mạch mới của
ADN (ngược chiều nhau: mạch 3’5’mạch tổng hợp liên tục, mạch 5’3’ tổng hợp gián đoạn-tổng hợp
từng đoạn ngắn Okazaki 10002000 Nu)

- Sinh
* Cấu trúc và chức năng các loại ARN
tổng hợp + mARN
ARN
+ tARN
Trường THPT Quang Trung

1

ĐT: 0983636150

Đề cương ôn tập sinh học 12 năm học 2008-2009
+ rARN
* Quá trình tổng hợp ARN
- Vị trí – thời điểm (xảy ra ở kỳ trung gian-Pha S)
- Diển biến :
+ Tháo xoắn ADN, ARN-pôlimêraza gắn vào gen tại
vùng đều hoà, trượt theo chiều 3’-5’ của mạch mã gốc
và các nuclêôtit tự do...
Đề cương ôn tập sinh học 12 năm học 2008-2009 Th.S. Lê Hồng Thái




!"#$
!%&
' (#)*+,,-#.%) */0
- Gen ,
mã di
truyền
- Quá
trình tự
nhân đôi
của gen
- Sinh
tổng hợp
ARN
- Khái niệm gen : Là một đoạn của phân tử ADN mang
thông tin mã hoá cho một sản phẩm xác định là phân tử
ARN hay chuỗi polipeptit
- Cấu trúc gen : 3 vùng : vùng điều hòa – Vùng mã hóa
– vùng kết thúc
- Mạch mã gốc theo chiều 3’-5’, mạch bổ sung theo
chiều 5’-3’.
- Mã di truyền : Mã di truyền là trình tự sắp xếp các
Nu trên mạch mã gốc trong gen quy định trình tự sắp
xếp các aa trong Prôtêin
* Đặc điểm mã di truyền: mã di truyền là mã bộ ba (cứ
ba nucclêôtit trên mạch mã gốc của ADN qui định một
axit amin), mã không gối tính phổ biến – tính thoái
hóa – tính đặc hiệu
Phân biệt: côđon, triplet, anticôđon
* Quá trình nhân đôi ADN
- Nguyên tắc nhân đôi của ADN: theo nguyên tắc bán
bảo toàn (phân tử ADN mới hình thành một mạch
được tổng hợp mới từ môi truờng và một mạch từ
ADN mẹ) và nguyên tắc bổ sung (A liên kết T bằng 2
liên kết H, T liên kết A bằng 2 liên kết H, G liên kết X
bằng 3 liên kết H, X liên kết G bằng 3 liên kết)
- Enzim tham gia chính là ADN-pôlimêraza giúp các
Nu, ARN-
- Vị trí – thời điểm : Xảy ra trong nhân tế bào, kì trung
gian (pha S)
- Diễn biến : 3 bước
+ Tháo xoắn ADN: Enzim tháo xoắn gắn vào ADN
làm tháo xoắn ADN, enzim ADN gắn vào vùng điều
hòa của gen
+ Tổng hợp mạch ADN mới, các Nu tự do từ môi
trường đến bổ sung với các Nu trên mỗi mạch của
ADN mẹ
+ Kết quả : sao 1 lân nhân đôi ; từ 1 ADN mẹ 2
ADN con giống hệt nhau và giống mẹ
* Cấu trúc và chức năng các loại ARN
+ mARN
+ tARN
- Gen ở sinh vật nhân sơ ( gen
không phân mãnh, trên gen có các
đoạn intron không mã hóa cho axit
amin, xen kẽ là các đoạn exon mã
hóa axit amin) và sinh vật nhân
thực ( gen phân mãnh)
- Có 4 Nu có 64 mã di truyền
(AUG mã mở đầu cho mêtiônin ở
sinh vật nhân thực, foocmin
mêtiônin ở sinh vật nhân sơ, bộ ba
kết thúc UAA, UAG, UGA)
- Chiều tổng hợp 2 mạch mới của
ADN (ngược chiều nhau: mạch 3’-
5’mạch tổng hợp liên tục, mạch 5’-
3’ tổng hợp gián đoạn-tổng hợp
từng đoạn ngắn Okazaki 1000-
2000 Nu)
Trường THPT Quang Trung ĐT: 0983636150
1
hệ thống kiến thức sinh học 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống kiến thức sinh học 12 - Người đăng: pr-buihuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
hệ thống kiến thức sinh học 12 9 10 598