Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thông kiến thức sinh học Đại Học

Được đăng lên bởi truclinh260211
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 916 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ THỐNG KIẾN THỨC
Chƣơng I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
Bài 1: GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI CỦA ADN
I. Khái niệm và cấu trúc của gen.
1. Khái niệm.
- Gen là một đoạn ADN mang thông tin mã hoá cho một sản phẩm xác định nhƣ
chuỗi polipeptit hay ARN.
2. Cấu trúc của gen.
a. Cấu trúc chung của gen cấu trúc
Mỗi gen gồm 3 vùng trình tự nucleotit:
- Vùng điều hoà: Mang mã gốc của gen, mang tín hiệu khởi động, kiểm soát quá
trình phiên mã.
- Vùng mã hoá: Mang thông tin mã hoá các axit amin.
- Vùng kết thúc: Mang tín hiệu kết thúc phiên mã.
b. Cấu trúc không phân mảnh và phân mảnh của gen.
- Ở sinh vật nhân sơ: Các gen có vùng mã hoá liên tục gọi là gen không phân
mảnh.
- Ở sinh vật nhân thực: Hầu hết các gen có vùng mã hoá không liên tục (các đoạn
êxon xen kẽ các đoạn intron) gọi là gen phân mảnh.
3. Các loại gen: Có nhiều loại nhƣ gen cấu trúc, gen điều hoà ...
II. Mã di truyền
- Mã di truyền là trình tự các nuclêôtit trong gen quy định trình tự các aa trong
phân tử prôtêin. Mã di truyền đƣợc đọc trên cả mARN và ADN. Mã di truyền là
mã bộ ba.
- Có tất cả 43 = 64 bộ ba, trong đó có 61 bộ ba mã hoá cho 20 loại axit amin.
* Đặc điểm của mã di truyền
- Mã di truyền là mã bộ ba, cứ 3 nu đứng kế tiếp nhau mã hoá một axit amin.
- Có tính đặc hiệu, tính thoái hoá, tính phổ biến.
- Trong 64 bộ ba có 3 bộ ba kết thúc (UAA, UAG, UGA) và một bộ ba mở đầu
(AUG) mã hoá aa mêtiônin ở sv nhân thực (ở sv nhân sơ là foocmin mêtionin).
III. Quá trình nhân đôi của ADN.

1. Nguyên tắc: ADN có khả năng nhân đôi để tạo thành 2 phân tử ADN con giống
nhau và giống ADN mẹ theo nguyên tắc bổ sung và bán bảo toàn.
2. Quá trình nhân đôi của ADN .
a. Nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ (VK E. coli).
- Nhờ các enzim tháo xoắn phân tử ADN đƣợc tách làm 2 mạch tạo ra chạc chữ Y
(một mạch có đầu 3’- OH, một mạch có đầu 5’- P). Enzim ADN pôlimeraza bổ
sung Nu vào nhóm 3’- OH.
- Trên mạch có đầu 3’- OH (mạch khuôn), sẽ tổng hợp mạch mới một cách liên tục
bằng sự liên kết các nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung.
- Trên mạch có đầu 5’- P (mạch bổ sung), việc liên kết các nuclêôtit đƣợc thực
hiện gián đoạn theo từng đoạn Okazaki (ở tế bào vi khuẩn dài 1000 – 2000Nu).
Sau đó enzim ligaza sẽ nối các đoạn Okazaki lại với nhau tạo thành mạch mới.
- Hai phân tử ADN đƣợc tạo thành. Trong mỗi phân tử ADN đƣợc tạo thành thì
một mạch là mới đƣợc tổng hợp còn mạch kia là của ADN mẹ ban đầu (bán bảo
toàn).
b. Nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực.
- Cơ chế giống với sự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ. Tuy nhi...
H THNG KIN THC
 DI TRUYN VÀ BIN D
Bài 1: GEN, MÃ DI TRUYA ADN
I. Khái nim và cu trúc ca gen.
1. Khái nim.
- Gen là mn ADN mang thông tin hoá cho mt sn ph
chui polipeptit hay ARN.
2. Cu trúc ca gen.
a. Cu trúc chung ca gen cu trúc
Mi gen gm 3 vùng trình t nucleotit:
- u hoà: Mang mã gc ca gen, mangn hiu khng, kim soát quá
trình phiên mã.
- Vùng mã hoá: Mang thông tin mã hoá các axit amin.
- Vùng kt thúc: Mang tín hiu kt thúc phiên mã.
b. Cu trúc không phân mnh và phân mnh ca gen.
- sinh vc gi là gen không phân
mnh.
- sinh vt nhân thc: Hu ht các gen có vùng mã hoá không liên tn
êxon xen k n intron) gi là gen phân mnh.
3. Các loi gen: Có nhiu lou hoà ...
II. Mã di truyn
- Mã di truyn là trình t nh trình t các aa trong
phân t prôtêin. Mã di truyc trên c mARN và ADN. Mã di truyn là
mã b ba.
- Có tt c 43 = 64 b  ba mã hoá cho 20 loi axit amin.
m ca mã di truyn
- Mã di truyn là mã b ba, c ng k tip nhau mã hoá mt axit amin.
- c hiu, tính thi hoá, tính ph bin.
- Trong 64 b ba có 3 b ba kt thúc (UAA, UAG, UGA) và mt b ba m u
(AUG) mã hoá aa mêtiônin sv nhân thc ( 
a ADN.
Hệ thông kiến thức sinh học Đại Học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thông kiến thức sinh học Đại Học - Người đăng: truclinh260211
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Hệ thông kiến thức sinh học Đại Học 9 10 173