Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống thông tin kế toán

Được đăng lên bởi Thắng KitTo
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 397 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi trắc nghiệm chương 3
 Câu 1: Một sơ đồ luồng dữ liệu cho biết:
a)Dòng vật chất
b)Cái nhìn logic về luồng dữ liệu
c) Cơ sở dữ liệu
d)Cơ sở để quyết đinh
Câu 2: Câu nào dưới đây là đúng
a)Sơ đồ luồng dữ liệu chỉ sd 3 ký hiệu, l ưu đồ sd nh ký hi ệu
b)Sơ đồ luồng dữ liệu nhấn mạnh luồng dữ liệu trong khi l ưu
đồ nhấn mạnh luồng chứng từ hoặc kho ch ứa tài li ệu
c) Lưu đồ và sơ đồ luồng dữ liệu đều cho biết m ốc t/g
d)Lưu đồ và sơ đồ luồng dữ liệu đều cho biết trình t ự x ử lý

COMPANY LOGO



Câu hỏi trắc nghiệm chương 3
 Câu 3: Ký hiệu hình chữ nhật trong lưu đồ
cho biết
a)Máy tính đang xử lý
b)1 hoạt động thủ công
c) Dữ liệu đầu vào và tt đầu ra
d)1 quyết định
Câu 4: Ký hiệu hình lăng trụ sd trong lưu đồ
cho biết:
a)Kho dữ liệu
b)Thiết bị kết thúc
c) Thiết bị có thể đọc như băng, đĩa
d)Qt kế tiếp
COMPANY LOGO



Câu hỏi trắc nghiệm chương 3
 Câu 5: Câu nào đúng khi nói v ề mqh c ủa 1 b ảng
quyết định
a) Đó là kỹ thuật sắp xếp các tài liệu
b)Cho biết sự kết hợp của các điều kiện và các h đ tg ứng
c) Cho biết cách chuyển luồng dữ liệu
d)Cả 3 đều sai
Câu 6: Sự khác nhau giữa sđ DFD và lưu đồ:
a)Lưu đồ cho biết mối liên hệ chặt ch ẽ c ủa lu ồng d ữ li ệu còn
DFD cho biết dòng luân chuy ển d ữ li ệu v ật lý
b)Lưu đồ cho biết trình tự của việc x ử lý còn DFD thì ko
c) Lưu đồ cho biết dòng luân chuy ển dl v ật lý nh ưng DFD cho
biết cả luân chuyển dl vật lý và logic
d)Ko có câu nào đúng
COMPANY LOGO



Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 7: Giá trị hiện tại của $1 có thể nhận được trong vòng
1 năm với lãi suất 10% là:
a. $1
b.$1.10
c.$0.9091
d.Cả 3 đáp án trên đều sai
PV= Avn /(1+i)n = 1/(1+0.1)1 = 0.9091

COMPANY LOGO



Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 8: Biểu đồ PERT không được sử dụng để:
a.Ước tính thời gian của dự án
b.Ước tính thời gian hoàn thành dự án
c.Quan sát tiến trình của dự án
d.Ước tính độ chậm trễ của các hoạt động.
Đáp án: Quan sát tiến trình của dự án

COMPANY LOGO

...
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
Câu h i tr c nghi m ch ng 3 ươ
Câu 1: M t s lu ng d li u cho bi t: ơ đồ ế
a)Dòng v t ch t
b)Cái nhìn logic v lu ng d li u
c) C s d li uơ
d)C s quy t inhơ để ế đ
Câu 2: Câuo d i ây úngướ đ đ
a)S lu ng d li u ch sd 3 ký hi u, l u sd nh ký hi uơ đồ ư đồ
b)S lu ng d li u nh n m nh lu ng d li u trong khi l u ơ đồ ư
nh n m nh lu ng ch ng t ho c kho ch a tài li uđồ
c) L u s lu ng d li u u cho bi t m c t/gư đồ ơ đồ đề ế
d)L u s lu ng d li u u cho bi t trình t x ư đồ ơ đồ đề ế
hệ thống thông tin kế toán - Trang 2
hệ thống thông tin kế toán - Người đăng: Thắng KitTo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
hệ thống thông tin kế toán 9 10 380