Ktl-icon-tai-lieu

HIDRO SUNFUA, LƯU HUỲNH ĐI OXIT LƯU HUỲNH TRIOXIT

Được đăng lên bởi Su Tri
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1829 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
TT.GDTX MỎ CÀY NAM
TỔ DẠY VĂN HÓA

Giáo viên thực hiện: Sử Minh Trí

TIẾT 51

BÀI 32

HIDRO SUNFUA, LƯU HUỲNH ĐI OXIT
LƯU HUỲNH TRIOXIT

BÀI 32: HIDRO SUNFUA
LƯU HUYNH DIOXIT, LƯU HUỲNH TRIOXIT
TIẾT 51

A. HIDRO SUNFUA
I. Tính chất vật lý
- Là chất khí, không màu, mùi trứng
thối, rất độc.
- Nặng hơn không khí.
- Ít tan trong nước.

BÀI 32: HIDRO SUNFUA
LƯU HUYNH DIOXIT, LƯU HUỲNH TRIOXIT
TIẾT 51

A. HIDRO SUNFUA
I. Tính chất vật lý
II. Tính chất hóa học
1. Tính axit yếu

- Khí hidro sunfua tan trong nước tạo
thành dung dịch axit sunfuhidric.
- Tính axit yếu (H2S<H2CO3), không
làm đổi màu quỳ tím.
- Tác dụng với dung dịch bazo

NaOH + H 2S 
 (1:1)

NaHS + H 2O

(Natri hidrosunfua)

2NaOH + H 2
S 

(2:1)

Na 2S + 2H 2O

(Natri sunfua)

BÀI 32: HIDRO SUNFUA
LƯU HUYNH DIOXIT, LƯU HUỲNH TRIOXIT
TIẾT 51

A. HIDRO SUNFUA
I. Tính chất vật lý
II. Tính chất hóa học
1. Tính axit yếu

Cách xác định muối tạo thành sau phản
ứng: NaOH + H2S → ?

n NaOH
T
n H 2S

* T  1: Tạo muối NaHS
NaOH + H 2S  NaHS + H 2 O (1)
* T  2: Tạo muối Na2S
2NaOH + H 2S  Na 2S + 2H 2O (2)
* 1  T  2: Tạo muối NaHS và Na2S
Phương trình (1) và (2)

BÀI 32: HIDRO SUNFUA
LƯU HUYNH DIOXIT, LƯU HUỲNH TRIOXIT
TIẾT 51

A. HIDRO SUNFUA
I. Tính chất vật lý
II. Tính chất hóa học
1. Tính axit yếu

- Tác dụng với dung dịch muối

H 2S+Pb(NO3 ) 2  PbS  +2HNO3
Màu đen

H 2S+Cu(NO3 ) 2  CuS  +2HNO3
Màu đen
 Phản ứng dùng để nhận biết H2S và
muối sunfua S2-.

BÀI 32: HIDRO SUNFUA
LƯU HUYNH DIOXIT, LƯU HUỲNH TRIOXIT
TIẾT 51

A. HIDRO SUNFUA
I. Tính chất vật lý

Tác dụng với oxi

II. Tính chất hóa học
1. Tính axit yếu
2. Tính khử mạnh

* Oxi thiếu (dung dịch H2S ngoài
không khí):
Xem thí nghiệm
-2

2H 2S+O 2

t

0

0

 2S +2H 2O

* Oxi dư:
-2

2H 2S+3O 2

t0

+4

2SO
 2

+2H 2O

BÀI 32: HIDRO SUNFUA
LƯU HUYNH DIOXIT, LƯU HUỲNH TRIOXIT
TIẾT 51

A. HIDRO SUNFUA
I. Tính chất vật lý
II. Tính chất hóa học
1. Tính axit yếu
2. Tính khử mạnh
III. Trạng thái tự
nhiên và điều chế
1. Trạng thái tự nhiên

Hidro sunfua có trong một số nước
suối, khí núi lửa và bốc ra từ xác động
vật …

HIDRO SUNFUA CÓ TRONG SUỐI NƯỚC NÓNG

HIDRO SUNFUA CÓ TRONG KHÍ THẢI NÚI LỬA

HIDRO SUNFUA BỐC RA TỪ XÁC ĐỘNG VẬT

HIDRO SUNFUA CÓ TRONG KHÍ THẢI NHÀ MÁY

HIDRO SUNFUA CÓ TRONG TRỨNG THỐI

BÀI 32: HIDRO SUNFUA
LƯU HUYNH DIOXIT, LƯU HUỲNH TRIOXIT
TIẾT 51

A. HIDRO SUNFUA
I. Tính chất vật lý
II. Tính chất hóa học
1. Tính axit yếu
2. Tính khử ma...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE


Giáo viên thực hiện: 
HIDRO SUNFUA, LƯU HUỲNH ĐI OXIT LƯU HUỲNH TRIOXIT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HIDRO SUNFUA, LƯU HUỲNH ĐI OXIT LƯU HUỲNH TRIOXIT - Người đăng: Su Tri
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
HIDRO SUNFUA, LƯU HUỲNH ĐI OXIT LƯU HUỲNH TRIOXIT 9 10 503