Ktl-icon-tai-lieu

Hiệu phó tiến hành kiểm tra đánh giá giờ lên lớp của giáo viên

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 434 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môc lôc
PhÇn a: phÇn më ®Çu

I. lý do chän ®Ò tµi
II. môc ®Ých vµ nhiÖm vô nghiªn cøu ®Ò tµi
III. ®èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
IV. ph¬ng ph¸p nghiªn cøu
V. ý nghÜa lý luËn vµ thùc tiÔn cña ®Ò tµi

PhÇn b: néi dung cña ®Ò tµi

Ch¬ng I. nh÷ng c¬ së lý luËn cña viÖc kiÓm tra
®¸nh gi¸ giê lªn líp
Ch¬ng II. Ph©n tÝch thùc tr¹ng vµ mét sè kinh
nghiÖm vÒ kiÓm tra ®¸nh gi¸ giê lªn líp
cña gi¸o viªn
Ch¬ng III. Bµi häc kinh nghiÖm

1

PhÇn A: PhÇn Më §Çu
I. LÝ do chän ®Ò tµi:

ChØ thÞ 40 - CT/TW cña ban bÝ th ®· chØ râ: "Ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o lµ quèc
s¸ch hµng ®Çu lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc quan träng thóc ®Èy sù nghiÖp c«ng nghiÖp
ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t huy nguån lùc con ngêi. §©y lµ tr¸ch
nhiÖm cña toµn §¶ng, toµn d©n, trong ®ã nhµ gi¸o lµ lùc lîng nßng cèt, cã vai trß quan
träng".
Nh÷ng n¨m qua, nhÊt lµ tõ khi ®Êt níc ®æi míi, chóng ta ®· x©y dùng ®îc ®éi ngò
nhµ gi¸o ®«ng ®¶o, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc vµ ý thøc chÝnh trÞ tèt, cã tr×nh ®é chuyªn m«n
nghiÖp vô. §éi ngò nµy ®·: "§¸p øng quan träng yªu cÇu n©ng cao d©n chÝ ®µo t¹o nh©n
lùc, båi dìng nh©n tµi gãp phÇn vµo th¾ng lîi sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña ®Êt níc".
Tuy nhiªn tríc nh÷ng yªu cÇu míi cña sù ph¸t triÓn gi¸o dôc, ®éi ngò gi¸o viªn
cßn cã nh÷ng h¹n chÕ bÊt cËp nhÊt ®Þnh vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô. §Æc biÖt lµ
hiÖu qu¶ giê lªn líp cha ®¸p øng ®îc so víi yªu cÇu vÒ ®æi míi gi¸o dôc. §©y lµ nçi lo,
nçi tr¨n trë cña nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c gi¸o dôc.
T×m hiÓu nguyªn nh©n cña tån t¹i trªn, kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn c«ng t¸c kiÓm tra
néi bé trêng häc cha ®îc thùc hiÖn tèt. NhiÒu c¸n bé qu¶n lý cha nhËn thøc ®Çy ®ñ, ®óng
®¾n vÞ trÝ chøc n¨ng cña c«ng t¸c nµy, kiÓm tra thiÕu khoa häc, kiÓm tra ®Ó b×nh bÇu xÕp
lo¹i ®Ó tiÕn tíi kiÓm ®iÓm. Do vËy, ngêi qu¶n lý cha thu ®îc nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c
tõ ®ã cha cã quyÕt ®Þnh xö lý ®øng ®¾n, dÉn ®Õn cha ®iÒu chØnh kÞp thêi nh÷ng thiÕu sãt
lÖch l¹c trong néi bé trêng häc còng nh cha ph¸t huy hÕt ®îc thÕ m¹nh cña gi¸o viªn vµ
nhµ trêng. Chóng ta ph¶i t¹o ra ®îc m¹ng líi kiÓm tra chÆt chÏ ho¹t ®éng d¹y vµ häc ®a
nhµ trêng vµo kØ c¬ng nÒ nÕp thùc hiÖn xuÊt s¾c nhiÖm vô n¨m häc.
Thùc tÕ cho thÊy: BÊt kú mét nhµ trêng nµo ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu gi¸o dôc còng
ph¶i thùc hiÖn nhiÒu ho¹t ®éng kh¸c nhau. Trong c¸c ho¹t ®éng ®ã th× c«ng t¸c kiÓm tra
®¸nh gi¸ cã vÞ trÝ rÊt quan träng cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh trong c«ng t¸c qu¶n lý nhµ trêng.
KiÓm tra - ®¸mh gi¸ lµ chøc n¨ng thø 4 trong chu tr×nh qu¶n lý trêng häc. Vai trß
quan träng cña viÖc kiÓm tra l...
1
Môc lôc
PhÇn a: phÇn më ®Çu
I. lý do chän ®Ò tµi
II. môc ®Ých vµ nhiÖm vô nghiªn cøu ®Ò tµi
III. ®èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
IV. ph¬ng ph¸p nghiªn cøu
V. ý nghÜa lý luËn vµ thùc tiÔn cña ®Ò tµi
PhÇn b: néi dung cña ®Ò tµi
Ch¬ng I. nh÷ng c¬ së lý luËn cña viÖc kiÓm tra
®¸nh gi¸ giê lªn líp
Ch¬ng II. Ph©n tÝch thùc tr¹ng vµ mét sè kinh
nghiÖm vÒ kiÓm tra ®¸nh gi¸ giê lªn líp
cña gi¸o viªn
Ch¬ng III. Bµi häc kinh nghiÖm
Hiệu phó tiến hành kiểm tra đánh giá giờ lên lớp của giáo viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệu phó tiến hành kiểm tra đánh giá giờ lên lớp của giáo viên - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Hiệu phó tiến hành kiểm tra đánh giá giờ lên lớp của giáo viên 9 10 858