Ktl-icon-tai-lieu

hiệu quả pareto

Được đăng lên bởi hazopmax
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1873 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
CHƯƠNG 3
NGUYÊN TẮC PARETO VÀ “KINH TẾ HỌC PHÚC LỢI MỚI”
3.1 Tổng hợp sở thích có thể đo lường theo thứ bậc nhưng không thể so sánh và
nguyên tắc Pareto
Chúng ta đã thấy nhiều vấn đề nảy sinh khi xây dựng một thứ bậc xã hội một cách
gián tiếp. Cụ thể, chúng ta có thể tổng hợp sở thích của từng cá nhân (yếu tố duy nhất
mà định đề về chủ nghĩa cá nhân có đạo đức chấp nhận) theo một số cách tùy thuộc
vào thông tin chúng ta có về khả năng đo lường và so sánh lợi ích.
Nếu chúng ta giả định rằng lợi ích của các cá nhân có thể đo lường theo thứ bậc
nhưng không thể so sánh thì nhiệm vụ tổng hợp chúng trở nên hết sức khó khăn.
Chúng ta không thể sử dụng cách cộng thuần túy bởi vì đây là thao tác áp dụng trên
các con số cụ thể chứ không phải cho các con số phản ánh thứ bậc và còn vì nó yêu
cầu phải có thêm tính chất có thể so sánh được với nhau, mà theo giả định thì chúng ta
lại không có được điều này. Tuy nhiên ngay cả trong những điều kiện như vậy, việc
tổng hợp vẫn có thể làm được trong trường hợp đặc biệt theo hai mệnh đề sau:
1. Một nhóm người sẽ tăng phúc lợi bằng cách chuyển từ trạng thái a tới trạng
thái b nếu tất cả mọi người tại trạng thái b đều thỏa mãn hơn so với ở trạng
thái a.
2. Một nhóm người sẽ tăng phúc lợi khi chuyển từ trạng thái a tới trạng thái b
nếu ít nhất có một người cảm thấy thỏa mãn hơn trong khi không có ai bị tổn
hại.
Mệnh đề 1 là nguyên tắc Pareto dạng yếu; mệnh đề 2 là dạng chặt (Arrow, 1951). Nó
cho phép chúng ta có thể xây dựng một trật tự xã hội của hai trạng thái a và b nếu sở
thích của các cá nhân có thể đo lường theo thứ bậc nhưng không thể so sánh được.
Chúng ta cần nhấn mạnh rằng cả hai mệnh đề đều dựa trên những nhận định giá trị,
chúng là những tiêu chí giá trị mà có thể không phải tất cả mọi người đều chia sẻ cảm
nhận như nhau.1 Ví dụ, trước khi chấp nhận một mệnh đề này hay mệnh đề khác,
chúng ta có thể muốn biết ai sẽ được lợi (tức là người hưởng lợi là người giàu hay
người nghèo) hoặc một số người (ví dụ người giàu) có thể kỳ vọng được hưởng lợi
bao nhiêu. Tuy nhiên, định đề của chủ nghĩa cá nhân có đạo đức không cho phép
chúng ta tính được các thông tin như vậy. Mặc dù gặp phải vấn đề về nhận định giá trị
1

Sen (1970a) cho rằng một nhận định giá trị vẫn là một nhận định giá trị dù rằng gần như mọi người
trong xã hội đều chấp nhận nó.

2
nhưng nguyên tắc Pareto có một vai trò quan trọng trong khoa học kinh tế vì nó đã
đưa ra một khái niệm hiệu quả; khả năng một hoặc một số người tăng lợi mà không
làm người khác bị tổ...
CHƯƠNG 3
NGUYÊN TẮC PARETO VÀ “KINH TẾ HỌC PHÚC LỢI MỚI”
3.1 Tổng hợp sở thích có th đong theo thứ bậc nhưng không th so sánh
nguyên tắc Pareto
Chúng ta đã thấy nhiều vấn đề nảy sinh khi xây dựng một thứ bậc hội một cách
gián tiếp. Cụ thể, chúng ta có thể tổng hợp sở thích của từng cá nhân (yếu tố duy nhất
định đề về chủ nghĩa nhân đạo đức chấp nhận) theo một số cách tùy thuộc
vào thông tin chúng ta có về khả năng đo lường và so sánh lợi ích.
Nếu chúng ta giả định rằng lợi ích của các nhân thể đo lường theo thứ bậc
nhưng không thể so sánh thì nhiệm vụ tổng hợp chúng trở nên hết sức khó khăn.
Chúng ta không thể sử dụng cách cộng thuần túy bởi đây thao tác áp dụng trên
các con số cụ thể ch không phải cho các con số phản ánh thứ bậc n u
cầu phải có thêm tính chất có thể so sánh được với nhau, mà theo giả định thì chúng ta
lại không được điều này. Tuy nhiên ngay cả trong những điều kiện như vậy, việc
tổng hợp vẫn có thể làm được trong trường hợp đặc biệt theo hai mnh đề sau:
1. Một nhóm người sẽ tăng phúc lợi bằng cách chuyển từ trạng thái a tới trạng
thái b nếu tất cả mọi người tại trạng thái b đều thỏa mãn hơn so với trạng
thái a.
2. Một nhóm người sẽ tăng phúc lợi khi chuyển từ trạng thái a tới trạng thái b
nếu ít nhất một người cảm thấy thỏa mãn hơn trong khi không có ai bị tổn
hại.
Mệnh đề 1 là nguyên tắc Pareto dạng yếu; mệnh đề 2 là dạng chặt (Arrow, 1951). Nó
cho phép chúng ta thể xây dựng một trật tự hội của hai trạng thái a và b nếu sở
thích của các cá nhân có thể đo lường theo thứ bậc nhưng không thể so sánh được.
Chúng ta cần nhấn mạnh rằng cả hai mệnh đề đều dựa trên những nhận định giá trị,
chúng là những tiêu chí giá trị mà có thể không phải tất cả mọi người đều chia sẻ cảm
nhận như nhau.
1
dụ, trước khi chấp nhận một mnh đề này hay mnh đề khác,
chúng ta thể muốn biết ai sẽ được lợi (tức người hưởng lợi người giàu hay
người nghèo) hoặc một số người (ví dụ người giàu) thể kỳ vọng được hưởng lợi
bao nhiêu. Tuy nhiên, định đề của chủ nghĩa nhân đạo đức không cho phép
chúng ta tính được các thông tin như vậy. Mặc dù gặp phải vấn đề về nhận định giá trị
1
Sen (1970a) cho rằng một nhận định giá trị vẫn một nhận định giá trị rằng gần như mọi người
trong xã hội đều chấp nhận nó.
1
hiệu quả pareto - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hiệu quả pareto - Người đăng: hazopmax
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
hiệu quả pareto 9 10 318