Ktl-icon-tai-lieu

Hiệu ứng Zeeman

Được đăng lên bởi 6789
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 164 lần   |   Lượt tải: 0 lần
5/31/2014

Hiệu ứng Zeeman – Wikipedia tiếng Việt

Hiệu ứng Zeeman
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Hiệu ứng Zeeman là sự chia tách một vạch quang phổ thành một số thành phần khi có sự hiện diện của từ trường.
Nó tương tự với Hiệu ứng Stark, là sự chia tách của một vạch quang phổ thành một vài thành phần khi có sự có
mặt của một điện trường. Hiệu ứng Zeeman rất quan trọng trong thực tế như việc đo đạc cộng hưởng từ hạt nhân,
cộng hưởng spin electron, hình ảnh hóa cộng hưởng từ.
Người tìm ra hiệu ứng này là nhà vật lý người Hà Lan, Pieter Zeeman.

Giới thiệu
Trong hầu hết các nguyên tử, tồn tại một vài cấu hình electron có cùng mức năng lượng. Có sự chuyển dời giữa các
cặp cấu hình khác nhau thể hiện cho một vạch quang phổ đơn.
Sự hiện diện của một từ trường sẽ làm cho một vài cấu hình có cùng mức năng lượng trở thành khác mức năng
lượng. Do đó sẽ tạo ra một vài vạch quang phổ rất gần nhau.

Các vạch quang phổ trước và sau khi
cho từ trường tác dụng

Khi không có từ trường tác dụng, các cấu hình a, b và c có cùng mức năng lượng, d, e và f cũng như vậy. Sự hiện
diện của từ trường chia tách các mức năng lượng.
Hiệu ứng Zeeman có nhiều ứng dụng quan trọng trong ngành vật lý nghiên cứu về vũ trụ như đo khoảng cách đến
Mặt Trời và các ngôi sao.
Lấy từ “ệu_ứng_Zeeman&oldid=16310758”
Thể loại: Sơ khai Vật lý nguyên tử Từ học Vật lý lượng tử Hiệu ứng vật lý Phổ học
Trang này được sửa đổi lần cuối lúc 00:18, ngày 26 tháng 5 năm 2014.
Văn bản được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công/Chia sẻ tương tự; có thể áp dụng
điều khoản bổ sung. Xem Điều khoản Sử dụng để biết thêm chi tiết.
Wikipedia® là thương hiệu đã đăng ký của Wikimedia Foundation, Inc., một tổ chức phi lợi nhuận.1/1

...
5/31/2014 Hiung Zeeman Wikipedia tiếng Việt
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87u_%E1%BB%A9ng_Zeeman 1/1
Hiệu ứng Zeeman
ch khoa toàn thư mWikipedia
Hiu ứng Zeeman là s chia tách một vch quang phổ thành một số thành phần khi có s hin diện của t trường.
Nó tương t vi Hiệu ng Stark, là s chia tách của một vch quang phổ thành một vài thành phn khi có sự có
mặt của một điện trưng. Hiệu ng Zeeman rất quan trọng trong thc tế như việc đo đạc cộng hưng từ ht nhân,
cộng hưởng spin electron, hìnhnh hóa cộng hưởng từ.
Ngưi tìm ra hiệung này là nhà vật lý người Lan, Pieter Zeeman.
Giới thiệu
Trong hầu hết các nguyên tử, tồn tại một vài cấu hình electron có cùng mc năng lưng. Có sự chuyển dời giữa các
cặp cấu hình khác nhau thể hiện cho một vạch quang phổ đơn.
Sự hiện diện ca một từ trưng sẽ làm cho một vài cấu hình có cùng mc năng lượng tr thành khác mc năng
lưng. Do đó sẽ tạo ra một vài vch quang phổ rất gần nhau.
Các vạch quang phổ trước sau khi
cho từ trưng tác dụng
Khi không có từ trường tác dụng, các cấu hình a, b và c có cùng mức năng lưng, d, e và fng như vậy. Sự hin
diện của từ trường chia táchc mc năng lưng.
Hiệung Zeeman có nhiềung dụng quan trọng trong ngành vật lý nghiên cứu v vũ tr như đo khoảng cách đến
Mặt Trời và các ngôi sao.
Ly từ “http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Hiệu_ứng_Zeeman&oldid=16310758”
Thể loại: khai Vật lý nguyên tử Từ học Vật lý lưng tử Hiệung vật lý Phổ học
Trang này đưc sửa đổi lần cuối lúc 00:18, ngày 26 tháng 5 năm 2014.
Văn bản đưc phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công/Chia sẻ tương tự; có thể áp dụng
điều khoản bổ sung. Xem Điều khoản Sử dụng để biết thêm chi tiết.
Wikipedia® là thương hiệu đã đăng ca Wikimedia Foundation, Inc., một tổ chc phi lợi nhuận.
Hiệu ứng Zeeman - Người đăng: 6789
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Hiệu ứng Zeeman 9 10 2