Ktl-icon-tai-lieu

hình học họa hình

Được đăng lên bởi superkute93
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1105 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ÂAÛI HOÜC ÂAÌ NÀÔNG
TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC BAÏCH KHOA

DÆÅNG THOÜ

HÇNH HOÜC

HOÜA HÇNH

ÂAÛI HOÜC ÂAÌ NÀÔNG — 2004
1

LÅÌI NOÏI ÂÁÖU
Giaïo trçnh hçnh hoüc hoüa hçnh naìy soaûn theo chæång trçnh caíi caïch
cuía Bäü Giaïo Duûc Vaì Âaìo Taûo . Giaïo trçnh nhàòm phuûc vuû sinh viãn caïc
hãû âaìo taûo cuía caïc ngaình kyî thuáût trong caïc nàm hoüc cå baín . Saïch coï
choün loüc caïc vê duû minh hoüa vaì viãút tæång âäúi tyí myí nhàòm phuûc vuû cho
sinh viãn tæû âoüc coï thãø hiãøu dãù daìng.
Keìm theo cuäún baìi giaíng sinh viãn coï thãm saïch baìi táûp âënh kyì âãø
phuûc vuû viãûc nàõm laûi lyï thuyãút vaì måí räüng tæ duy. Do âoï mäùi sinh viãn
cáön phaíi thæûc hiãûn âáöy âuí caïc baìi táûp âaî cho trong cuäún baìi táûp vaì laìm
thàóng vaìo saïch .
Trong quïa trçnh soaûn thaío chuïng täi chàõc chàõn khäng traïnh khoíi
thiãúu soït vãö caïc màût . Ráút mong baûn âoüc, caïc âäöng nghiãûp âoïng goïp yï .
Âaì nàông , thaïng 10 nàm 2004
Taïc giaí

2

Pháön I : NHÆÎNG KHAÏI NIÃÛM TÄØNG QUAÏT
Chæång mäüt:

MÅÍ ÂÁÖU

1.1-MUÛC ÂÊCH VAÌ YÃU CÁÖU:
-Muûc âêch:Baín veî laì vàn kiãûn kyî thuáût cå baín âãø chè âaûo saín xuáút .Baín
veî âæåüc xáy dæûng nhåì nhæîng phæång phaïp biãøu diãùn vaì caïc hãû thäng qui æåïc.
Nghiãn cæïu caïc phæång phaïp biãøu diãùn laìm cå såí lyï luáûn cho viãûc xáy dæûng caïc
baín veî laì nguäön gäúc lëch sæí vaì laì mäüt trong nhæîng näüi dung cuía Hçnh hoüc hoüa
hçnh.
Âãø biãøu diãùn caïc âäúi tæåüng cuû thãø nhæ mäüt bäü pháûn maïy moïc,mäüt cäng
trçnh xáy dæûng,træåc hãút phaíi biãút caïch biãøu diãùn caïc khäng gian hçnh hoüc chæïa
nhæîng âäúi tæång cuû thãø áúy.
Noïi roî hån , Hçnh hoüc hoüa hçnh laì mäüt män hoüc nghiãn cæïu caïch biãøu
diãùn caïc khäng gian bàòng nhæîng yãúu täú hçnh hoüc cuía mäüt khäng gian coï chiãöu
tháúp hån ,phäø biãún nháút laì màût phàóng, räöi duìng caïc hçnh biãøu diãùn áúy âãø nghiãn
cæïu caïc khäng gian ban âáöu.
Hçnh hoüc hoüa hçnh nhåì baío âaîm âæåüc tênh træûc quan vaì chênh xaïc nãn âaî
âæåüc duìng nhiãöu trong thæûc tãú âãø xáy dæûng caïc baín veî kyî thuáût vaì noï laì mäüt
trong nhæîng män hoüc cå såí cuía chæång trçnh âaìo taûo kyî sæ.
-Yãu cáöu cuía hçnh biãøu diãùn: Muäún âaût âæåüc muûc âêch trãn , caïc hçnh
biãøu diãùn phaíi âaût âæåüc caïc yãu cáöu sau;
+ Âån giaín, roî raìng, chênh xaïc.
+ Thoía maîn tênh tæång âæång hçnh hoüc hay tênh phaín chuyãøn cuía baín veî.
* Âãø hoüc täút män hçnh hoüc hoüa hçnh, ngæåìi hoüc cáön nàõm væîng caïc kiãún thæïc
cuía hçnh hoüc så cáúp nháút laì hçnh hoüc khäng...
1
HÇNH HOÜC
HOÜA HÇNH
DÆÅNG THOÜ
Â
I HOÜC ÂAÌÔNG
2004
ÂAÛI HOÜC ÂAÌÔNG
TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC BAÏCH KHOA
hình học họa hình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hình học họa hình - Người đăng: superkute93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
hình học họa hình 9 10 260