Ktl-icon-tai-lieu

hinh học lớp 12

Được đăng lên bởi duynho
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 689 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRAÀN SÓ TUØNG
---- ›š & ›š ----

BAØI TAÄP HÌNH HOÏC 12
TAÄP 1

OÂN THI TOÁT NGHIEÄP THPT & ÑAÏI HOÏC

Naêm 2009

Traàn Só Tuøng

Khoái ña dieän

CHÖÔNG 0
OÂN TAÄP HÌNH HOÏC KHOÂNG GIAN 11

I. QUAN HEÄ SONG SONG
1. Hai ñöôøng thaúng song song
a) Ñònh nghóa:

ìa, b Ì ( P )
aP b Û í
îa Ç b = Æ

b) Tính chaát
ì( P ) ¹ (Q) ¹ ( R )
ïï( P ) Ç (Q) = a
é a, b, c ñoàng qui
· í
Þê
Ç
=
(
P
)
(
R
)
b
ëa P b P c
ï
ïî(Q) Ç ( R ) = c
ìa ¹ b
·í
Þ aP b
îa P c, b P c

ì( P ) Ç (Q) = d
ï
éd P a P b
· í( P ) É a,(Q) É b Þ ê
ë d º a ( d º b)
ïîa P b

2. Ñöôøng thaúng vaø maët phaúng song song
a) Ñònh nghóa:
d // (P) Û d Ç (P) = Æ
b) Tính chaát
ìd Ë ( P ), d ' Ì ( P )
ìd P ( P )
·í
·í
Þ d P ( P)
Þd P a
îd P d '
î(Q) É d ,(Q ) Ç (P ) = a
ì( P ) Ç (Q) = d
·í
Þd P a
î( P ) P a,(Q) P a
3. Hai maët phaúng song song
a) Ñònh nghóa:

(P) // (Q) Û (P) Ç (Q) = Æ

b) Tính chaát
ì( P ) É a, b
ì( P ) ¹ (Q)
ì(Q) P ( R )
ï
ï
ï
· ía Ç b = M
Þ ( P ) P (Q) · í( P ) P ( R ) Þ ( P ) P (Q ) · í( P ) Ç (Q) = a Þ a P b
ïîa P (Q), b P (Q )
ïî(Q) P ( R )
ïî( P ) Ç ( R ) = b
4. Chöùng minh quan heä song song
a) Chöùng minh hai ñöôøng thaúng song song
Coù theå söû duïng 1 trong caùc caùch sau:
· Chöùng minh 2 ñöôøng thaúng ñoù ñoàng phaúng, roài aùp duïng phöông phaùp chöùng minh
song song trong hình hoïc phaúng (nhö tính chaát ñöôøng trung bình, ñònh lí Taleùt ñaûo, …)
· Chöùng minh 2 ñöôøng thaúng ñoù cuøng song song vôùi ñöôøng thaúng thöù ba.
· AÙp duïng caùc ñònh lí veà giao tuyeán song song.
b) Chöùng minh ñöôøng thaúng song song vôùi maët phaúng
Ñeå chöùng minh d P ( P ) , ta chöùng minh d khoâng naèm trong (P) vaø song song vôùi moät
ñöôøng thaúng d¢ naøo ñoù naèm trong (P).
c) Chöùng minh hai maët phaúng song song
Chöùng minh maët phaúng naøy chöùa hai ñöôøng thaúng caét nhau laàn löôït song song vôùi hai
ñöôøng thaúng trong maët phaúng kia.
Trang 1

Khoái ña dieän

Traàn Só Tuøng

II. QUAN HEÄ VUOÂNG GOÙC
1. Hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc
a) Ñònh nghóa:

a ^ b Û ( a¶
, b ) = 90 0

b) Tính chaát
r
r
rr
· Giaû söû u laø VTCP cuûa a, v laø VTCP cuûa b. Khi ñoù a ^ b Û u.v = 0 .
ìb ¤¤ c
·í
Þa^b
îa ^ c
2. Ñöôøng thaúng vaø maët phaúng vuoâng goùc
a) Ñònh nghóa:
b) Tính chaát

d ^ (P) Û d ^ a, "a Ì (P)

ìa, b Ì ( P ), a Ç b = O
· Ñieàu kieän ñeå ñöôøng thaúng ^ maët phaúng: í
Þ d ^ ( P)
îd ^ a, d ^ b
ìa P b
ìa ¹ b
· í
· í
Þ (P) ^ b
ÞaP b
î( P ) ^ a
îa ^ ( P ), b ^ ( P )
ì( P ) P (Q)
ì( P ) ¹ (Q)
· í
· í
Þ ( P ) P (Q)
Þ a ^ (Q)
î( P ) ^ a,(Q) ^ a
îa ^ ( P )
ìa P ( P )
ìa Ë ( P )
· í
· í
Þb^a
Þ a P (...
TRAÀN SÓ TUØNG
---- ›š & ›š ----
BAØI TAÄP HÌNH HOÏC 12
TAÄP 1
OÂN THI TOÁT NGHIEÄP THPT & ÑAÏI HOÏC
Naêm 2009
hinh học lớp 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hinh học lớp 12 - Người đăng: duynho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
hinh học lớp 12 9 10 726