Ktl-icon-tai-lieu

hinh hoc phẳng

Được đăng lên bởi Tú Trần
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1372 lần   |   Lượt tải: 0 lần
kientoanqb@yahoo.com sent to 

PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÌNH GIẢI TÍCH Oxy
TRONG KỲ THI TSĐH
Biên soạn: GV Nguyễn Trung Kiên 0988844088
Phần một: Bài tập liên quan đến xác định các yếu tố trong tam giác
Trong phần này ta thống nhất kí hiệu: Trong tam giác ABC:
- AM, AH, AD lần lượt là trung tuyến, đường cao, phân giác trong góc A
- G, I lần lượt là trọng tâm, tâm vòng tròn ngoại tiếp tam giác.
- S, p lần lượt là dịên tích, nữa chu vi tam giác
Để giải quyết tôt bài tập trong phần này học sinh cần nắm chắc các vần đề sau:
- Nếu M ( xM ; yM ) thuộc đường thẳng :ax+by+c=0  ax M  byM  c  0 hoặc

-

-

 x  x0  at
M ( xM ; yM ) thuộc đường thẳng  
 M ( x0  at ; y0  bt )
 y  y0  bt
ax  byM  c
Khoảng cách từ M đến đường thẳng  là d( M /  )  M
a 2  b2
Nếu M là điểm bất kỳ thuộc cạnh AC của tam giác ABC thì điểm đối xứng với M qua
phân giác trong AD luôn thuộc cạnh AB.(Tính chất rất quan trọng trong tam, giác ABC)
Cho 2 đường thẳng 1 : a1 x  b1 y  c  0,  2 : a2 x  b2 y  c  0 góc tạo bởi 1 ,  2 kí hiệu
 
n1.n2
 
a1a2  b1b2
, nếu 1 ;  2 vuông góc với nhau
  cos   cos(n1 , n2 )    
n1 n2
a12  b12 a22  b2 2
 
thì n1 .n2  0  a1a2  b1b2  0
Tam giác ABC cân tại A  cosB=cosC
Trong tam giác vuông tâm vòng tròn ngoại tiếp tam giác là trung điểm cạnh huyền
abc
1
S ABC  BC.d  A/ BC   p.r 
2
4R
Nếu đường thẳng  bất kỳ đi qua M ( xM ; yM ) thì phương trình

 : a( x  xM )  b( y  yM )  0  ax+by-(axM  byM )  0 với n(a; b) là VTPT của  và

( a2  b2  0 )
- Phương
tích của điểm M bất kỳ với đường tròn ( C) tâm I bán kính R là

P( M /(C ))  MAMB  IM 2  R 2 (Với A, B là giao điểm của cát tuyến qua M với đường tròn (C)
Nếu M nằm ngoài đường tròn thì P( M /( C ))  0
Nếu M nằm trong đường tròn thì P( M /( C ))  0
Nếu M thuộc đường tròn thì P( M /( C ))  0
Nếu MT là tiếp tuyến P( M /( C ))  MT 2

MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CÀN LƯU Ý:
1) Biết đỉnh A của tam giác ABC và 2 trung tuyến BM, CN. Viết phương trình các cạnh?

1

PP: Trước hết ta tìm tọa độ đỉnh B ( xB ; yB ) : Vì B  BM ta có phương trình (1). Từ toạ độ B ta
x  x A yB  y A
biểu diễn N ( B
;
) vì N  CN ta có phương trình (2). Giải hệ gồm 2 phương trình
2
2
(1) (2) ta tìm được toạ độ điểm B. Tương tự có đỉnh C
A

N

M

B

C

Ví dụ 1) Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có A(4;-1) và phương trình 2 đường
trung tuyến BM: 8x-y-3=0, CN:14x-13y-9=0. Tính toạ độ các đỉnh B, C
HD Giải:
Giả sử B ( x1; y1 ); B  BM  8 x1 ...
1
PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÌNH GIẢI TÍCH Oxy
TRONG KỲ THI TSĐH
Biên soạn: GV Nguyễn Trung Kiên 0988844088
Phần một: Bài tập liên quan đến xác định các yếu tố trong tam giác
Trong phần này ta thống nhất hiệu: Trong tam giác ABC:
- AM, AH, AD lần lượt là trung tuyến, đường cao, phân gc trong góc A
- G, I lần lượt là trng m, tâm vòng tròn ngoại tiếp tam giác.
- S, p lần lượt là dên tích, nữa chu vi tam giác
Để giải quyết tôt bài tập trong phần này học sinh cần nắm chắc các vần đề sau:
- Nếu ( ; )
M M
M x y thuc đường thẳng
M
:ax+by+c=0 ax 0
M
by c hoặc
( ; )
M M
M x y thuc đường thẳng
0
0 0
0
( ; )
x x at
M x at y bt
y y bt
- Khoảng cách t M đến đường thẳng là
M
( / )
2 2
ax
M
M
by c
d
a b
- Nếu M là điểm bất k thuộc cạnh AC của tam gc ABC t điểm đối xứng vi M qua
phân giác trong AD luôn thuộc cạnh AB.(Tính chất rất quan trọng trong tam, giác ABC)
- Cho 2 đường thẳng
1 1 1 2 2 2
: 0, : 0a x b y c a x b y c góc tạo bởi
1 2
, hiệu
1 2
1 2 1 2
1 2
2 2 2 2
1 2
1 1 2 2
.
cos os( , )
n n
a a b b
c n n
n n
a b a b
, nếu
1 2
; vuông góc với nhau
t
1 2 1 2 1 2
. 0 0n n a a b b
- Tam giác ABC cân tại A
osB=cosCc
- Trong tam giác vuông tâm vòng tròn ngoại tiếp tam giác trung điểm cạnh huyền
-
/
1
. .
2 4
ABC
A BC
abc
S BC d p r
R
- Nếu đường thẳng bất k đi qua ( ; )
M M
M x y thì phương trình
: ( ) ( ) 0 ax+by-(a ) 0
M M M M
a x x b y y x by với ( ; )n a b
là VTPT của và
(
2 2
0a b )
- Phương tích của điểm M bất k với đường tròn ( C) tâm I bán kính R
( /( ))M C
P
2 2
MAMB IM R
(Vi A, B là giao điểm của cát tuyến qua M vi đường tròn (C)
Nếu M nằm ngoài đường tròn thì
( /( ))
0
M C
P
Nếu M nằm trong đường tròn t
( /( ))
0
M C
P
Nếu M thuộc đường tròn thì
( /( ))
0
M C
P
Nếu MT là tiếp tuyến
2
( /( ))M C
P MT
MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CÀN LƯU Ý:
1) Biết đỉnh A của tam giác ABC và 2 trung tuyến BM, CN. Viết phương trình các cạnh?
kientoanqb@yahoo.com
sent to www.laisac.page.tl
hinh hoc phẳng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hinh hoc phẳng - Người đăng: Tú Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
hinh hoc phẳng 9 10 616