Ktl-icon-tai-lieu

hình không gian

Được đăng lên bởi Thu Nguyen
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 371 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề: CHINH PHỤC HÌNH HỌC KHÔNG GIAN - v2016

Phần 1: TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1). CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
* Phương pháp 1:
d

a c¾t b



a;b ⊂ (P)  ⇒ d ⊥ (P)
d ⊥ a;d ⊥ b 

b
a
P

* Phương pháp 2:
d
d'

d / /d ' 
 ⇒ d ⊥ (P)
d' ⊥ (P)
P

* Phương pháp 3:
P

(P) ⊥ (Q) = ∆ 
 ⇒ d ⊥ (Q)
d ⊂ (P),d ⊥ ∆ 

d
Q

∆

* Phương pháp 4:

∆

(P) ∩ (Q) = ∆ 

(P) ⊥ (R)
 ⇒ ∆ ⊥ (R)

(Q) ⊥ (R)


Q
P
R

Biên soạn: NGUYỄN HỮU BIỂN - 

Trang 1

Chuyên đề: CHINH PHỤC HÌNH HỌC KHÔNG GIAN - v2016

2). PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI ĐƯỜNG THẲNG
d

d ⊥ (P)
⇒d⊥a
a ⊂ (P) 

a
P

3). PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
d

Q

d ⊥ (P) 
 ⇒ (P) ⊥ (Q)
d ⊂ (Q)
P

4). XÁC ĐỊNH GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG
a). Định nghĩa về góc giữa 2 đường thẳng cắt nhau.
Cho a ∩ b = M khi đó ta có 4 góc tạo thành. Góc có số đo bé nhất được gọi là góc giữa 2
a
đường thẳng a và b. Ký hiệu: a; b

( )

Chú ý:
- Nếu a ≡ b ⇒ a; b = 00

( )
- Nếu a ⊥ b ⇒ ( a; b ) = 90
Nếu gọi α = ( a; b ) thì 0 ≤ α ≤ 90

α
M

0

0

b
0

⇒ 0 < cosα ≤ 1

b). Các phương pháp xác định góc giữa hai đường thẳng chéo nhau
* Phương pháp 1: Để xác định góc giữa 2 đường thẳng chéo nhau a và b ta làm như sau:
- Kẻ a '/ /a, b '/ /b sao cho a '∩ b ' = M . Khi đó α = a; b = a '; b '

( ) (

)

a
a'

α
M
b'

b

Biên soạn: NGUYỄN HỮU BIỂN - 

Trang 2

Chuyên đề: CHINH PHỤC HÌNH HỌC KHÔNG GIAN - v2016

* Phương pháp 2: Để xác định góc giữa 2 đường thẳng chéo nhau a và b ta làm như sau:
- Từ 1 điểm M bất kỳ trên a ta kẻ đường thẳng b '/ /b . Khi đó α = a; b = a; b '

( ) ( )
a

α
M
b'

b

5). CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG
* Phương pháp 1: Giả sử ( P ) ∩ ( Q ) = ∆ , trong (P) dựng a ⊥ ∆ tại M, trong (Q) dựng b ⊥ ∆ tại M.
Khi đó ta có

(( P ) ; (Q )) = (a; b )
(Q)
b
(P)

a

α

M
∆

* Phương pháp 2: Nếu a ⊥ (P), b ⊥ (Q) thì

(( P ) ; (Q )) = (a; b )
a

b

(Q)
α

(P)

M

α
∆

Biên soạn: NGUYỄN HỮU BIỂN - 

Trang 3

Chuyên đề: CHINH PHỤC HÌNH HỌC KHÔNG GIAN - v2016

* Phương pháp 3: Nếu ∆ABC là hình chiếu của ∆SBC , khi đó α là góc tạo bởi mặt phẳng (SBC)
với mặt phẳng (ABC) được xác định bởi công thức cosα =

S∆ABC
(công thức hình chiếu diện tích)
S∆SBC

S

A

C

α

B

6). CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHOẢNG CÁCH TỪ 1 ĐIỂM ĐẾN MẶT PHẲNG
HM ⊥ (P)
H ∈ (P)

a). Định nghĩa: Cho mặt phẳng (P) và điểm M ∉ (P) . Khi đó d...
Chuyên đề: CHINH PHC HÌNH HC KHÔNG GIAN - v2016
Biên son: NGUYN HU BIN - https://www.facebook.com/groups/nguyenhuubien
Trang 1
Phn 1: TÓM TT LÝ THUYT
1). CÁC PHƯƠNG PHÁP CHNG MINH ĐƯỜNG THNG VNG GÓC VI MT PHNG
* Phương pháp 1:
c¾t b
a;b (P)
d a;d b
a
d (P)
P
b
a
d
* Phương pháp 2:
d' (P)
d / /d'
d (P)
d'
P
d
* Phương pháp 3:
(P) (Q)
d (Q)
d (P),d
= ∆
= ∆ = ∆
= ∆
⊥ ∆
⊥ ∆ ⊥ ∆
⊥ ∆
d
Q
P
* Phương pháp 4:
(P) (Q)
(P) (R) (R)
(Q) (R)
= ∆
= ∆ = ∆
= ∆
R
Q
P
hình không gian - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hình không gian - Người đăng: Thu Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
hình không gian 9 10 316