Ktl-icon-tai-lieu

Hình vẽ kĩ thuật 11

Được đăng lên bởi thangbg1998
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1390 lần   |   Lượt tải: 0 lần
H×nh vÏ dïng so¹n gi¸o ¸n c«ng nghÖ 11

Bµi 1

Khung vÏ
A1

Khung vÏ

NÐt liÒn ®Ëm

NÐt lîn sãng

A2
A4
A4

A3
NÐt g¹ch chÊm

Khung tªn

NÐt ®øt

øng dông nÐt vÏ

Khæ giÊy-Khung b¶n vÏkhung tªn
Bµi 2

C

A

B

VÞ tÝ c¸c h×nh chiÕu
gãc chiÕu thø nhÊt
Ph¬ng ph¸p chiÕu gãc thø nhÊt
B

C

A

18
Bµi 3 Thùc hµnh vÏ c¸c h×nh chiÕu cña vËt thÓ ®¬n gi¶n

Ø14

18

3

28
38

VÞ tÝ c¸c h×nh chiÕu
gãc chiÕu thø ba
50
20

2

28

14

1

§Ò vµ lêi gi¶i bµi thùc hµnh trang 21
Gi¸ ch÷ V

TÊm trît däc

èng ®øng

TÊm trît ngang

2

Gi¸ ch÷ V

ThiÕu 2 bµi cha vÏ

TÊm trît däc

3

èng ®øng

TÊm trît ngang

4

Bµi 4 MÆt c¾t-H×nh c¾t

MÆt c¾t chËp

MÆt c¾t

h×nh c¾t

MÆt c¾t-H×nh c¾t

H×nh c¾t toµn bé

H×nh c¾t mét nöa

Bµi 5

H×nh c¾t côc bé

X©y dùng kh¸i niÖm
H×nh chiÕu trôc ®o

5

Bµi 6 Thc hanh biÓu diÔn vËt thÓ

6

27

32

28

65

18

O 65

7

vÞ trÝ Khung tªn

Bµi 1

Bµi 2

Bµi 3

Bµi 5

Bµi 4

Bµi 6
8

Cßn tiÕp

9

...
H×nh vÏ dïng so¹n gi¸o ¸n c«ng nghÖ 11
Bµi 1
Bµi 2
Bµi 3 Thùc hµnh vÏ c¸c h×nh chiÕu cña vËt thÓ ®¬n gi¶n
1
A2
A3
A4
A4
Khung tªn
Khung vÏ
A1
Khung vÏ
Khæ giÊy-Khung b¶n vÏ-
khung tªn
NÐt liÒn ®Ëm
NÐt ®øt
NÐt g¹ch chÊm
NÐt l în sãng
øng dông nÐt vÏ
Ph ¬ng ph¸p chiÕu gãc thø nhÊt
A
B
C
VÞ tÝ c¸c h×nh chiÕu
gãc chiÕu thø nhÊt
A
B
C
VÞ tÝ c¸c h×nh chiÕu
gãc chiÕu thø ba
2
3
14
18
50
18
38
28
28
20
Ø14
Hình vẽ kĩ thuật 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hình vẽ kĩ thuật 11 - Người đăng: thangbg1998
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hình vẽ kĩ thuật 11 9 10 30