Ktl-icon-tai-lieu

hiragana

Được đăng lên bởi huynh-hoang
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 737 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Truy cập trang web Ban tiếng Việt để tải âm thanh miễn phi

Bảng chữ cái hiragana
Xin truy cập trang web để luyện cách phát âm


2 ↓

1

3

↓

↓

1
2

↓

2

↓

1

i
3

1
2

1
↓

3

2

o
↓

1→
2

↓

↓

e

1
↓

↓

3

1→

u

↓

↓

a

2 ↓

↓

↓

↓

2

1
↓
3

↓

2 ↓
1→

↓

4

ki

↓

↓

ke

↓

1→

3

2

↓

↓

ko
1

1

↓

↓

1

ku 2

1

↓

ka2
3

shi

2

↓

se

so
1

1

1

↓

3

su

2

2

↓

↓

↓

1

↓

1

↓

↓

sa
4

chi

tsu
↓

↓

↓

ni

4

3

hi

fu

↓

2

1

2

1

3

he
↓

↓

↓

1

↓

2

1

mu
2

me

mo
2
↓

↓

1

↓

1

ho
2

3

mi

2

3

↓

ma

↓ 4

2

↓

↓

3↓

no
1

↓

2

↓

↓

↓

1

ne
1

2

↓ 3

1
↓

nu

1

1

ha

to

↓

↓ 3

↓

2

te
↓

2

3

na

1

1

2

↓

4
↓

1

1

2

↓

1

↓

↓

3

↓

↓

↓

1

↓

2

↓

ta

ra

↓

1

yu
1

1
↓

yo

2

ri

ru

re
1

↓

↓ 1

ro
↓

2
3

↓

2

↓

2

↓

2

1

↓

↓

1

↓

ya

1
↓

↓

wa

Copyright NHK (Japan Broadcasting Corporation) All rights reserved.

o

n

4

↓

5

6

1
2

1
↓

2

↓ 4 5

2
↓

4

gu

2 3
↓

1
5

4

↓

gi
↓

2

3

↓ 4 5

3
2

1

↓

1

↓

↓

2
4

3

1→

1

go

ge
↓

ga
2

4
3

1→

↓

↓

3
3

1 2
↓

↓

3

1→

5

↓

3

2 ↓

3

za
2
6
5

zu

↓

1

1

1

↓

3

2 3

↓

4
3

2

↓

1

zo

2 3
4

↓

1

3

↓

ze
↓

2
↓

ji

4

↓

2

2
4

2
3

pa

pi

pu

↓

6
↓ 4

3

be

bo

2
1

4

2

↓

5

1

1

↓

↓

5
1

1

bu

↓

3
1

bi

2 3

4

3

ba

6

↓

↓

↓

2

5

do

5
1

↓

2

↓

1

1

de

3

↓

2 3

↓ 4 5

2

↓

zu
↓

3
1

ji

↓

da

pe

Copyright NHK (Japan Broadcasting Corporation) All rights reserved.

po

↓ 4

3

↓

1

4

4

3↓

kyu
↓

2

1

kyo
2

1

1
↓

↓

↓

2
↓

1

↓

1

1

↓

1

2
↓

4

kya
↓

↓

1
2

↓

↓

2
↓

↓

1
2

↓

↓

1

2

↓

↓

3↓

↓

3

↓

↓

3
1
2

2

1
↓

2

↓

1

↓

2
↓

1

↓

1

↓

1

2

sho

2

↓

↓

3↓

↓

↓

1

shu

2

↓

sha

↓

2

2

↓

↓

↓

1

nyo
2

1

2
↓

1

↓

↓

1

↓

↓

1

↓

1

2

2
↓

3

↓

3↓

2

nyu

↓

1

2

1
↓

3

nya

cho
1

↓

1

3

chu
1

↓

3↓

↓

↓

2

↓

cha
1

hyu
2

3↓

2

↓ ↓

1
↓

2

↓

2

3↓

2

↓

2

↓

1
↓

↓
2

myo
1

↓

2

2
↓

1

↓

1

↓

myu
1

1

↓

↓

mya
1

2
↓

2
↓

↓

↓ 1

hyo
1

↓

1
↓

↓

2

↓

hya
1

↓

↓

↓
2

1
↓

ju
2

1

bya

byo

2

↓

3↓

pya

2

1

↓

↓

1

2

1

↓

byu

2
1

2
↓

1

↓

↓

↓

2

1

2 3

1

↓

↓

3↓

2
↓

jo

2 3
1

2 3

↓

ja
2 3

1

gyo
1

↓

1

2
↓

1
2

2 3

↓

2

6

4

1
3↓

5

gyu

2 3
1

↓

4

gya
1

1
↓

↓

↓

1
2

2

↓

4

3
6

↓

2

↓

↓

1

5

↓

3↓

↓

1
2

↓

↓

1
↓

2

pyu

Copyright NHK (Japan Broadcasting Corporation) All rights reserved.

1

2
↓

1

↓

3
6

5

ryo

↓

↓

↓...
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
2
1
3
3
4
1
1
3
4
2
3
4
3
1
2
3
1
1
1→
1
1
1
a i u e o
ka ki ku ke ko
sa shi su se so
ta chi tsu te to
na ni nu ne no
ha hi fu he ho
ma mi mu me mo
oyuyay
ra ri ru re ro
wa o n
Copyright NHK (Japan Broadcasting Corporation) All rights reserved.
Truy cp trang web Ban tiếng Vit để ti âm thanh min phi
Xin truy cập trang web để luyện cách phát âm
www.nhk.or.jp/lesson/vietnamese/
Bảng chữ cái hiragana
hiragana - Trang 2
hiragana - Người đăng: huynh-hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
hiragana 9 10 444