Ktl-icon-tai-lieu

HỒ CHÍ MINH - TIỂU SỬ

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 244 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

HỒ CHÍ MINH - TIỂU SỬ

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
HÀ NỘI - 2008

1

CHỦ BIÊN
TS. CHU ĐỨC TÍNH
NHÓM BIÊN SOẠN
VŨ THỊ NHỊ
PHẠM THỊ LAI
LÊ THỊ LIÊN
ThS. VĂN THỊ THANH MAI
NGUYỄN TƯỜNG VÂN
NGUYỄN THANH NGA
PHẠM THU HÀ

2

LỜI NHÀ XUẤT BẢN
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là kết tinh trí
tuệ, bản lĩnh và khí phách Việt Nam được nâng
cao tầm vóc trong thời đại mới. Điếu văn của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng trước anh linh
Người đã đánh giá: "Hơn 60 năm qua từ buổi
thiếu niên cho đến phút cuối cùng, Hồ Chủ tịch
đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng
của nhân dân ta và nhân dân thế giới. Người đã
trải qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy
sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng
trong sáng và đẹp đẽ".
Người đã có công lao to lớn sáng lập và rèn
luyện Đảng ta, sáng lập ra Nhà nước ta, ra Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và là người cha thân yêu
của các lực lượng vũ trang. Với những đóng góp
vượt thời đại của Người cho dân tộc và cho
nhân loại, UNESCO đã tôn vinh Người là Anh
hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất
với nhận định: "Chủ tịch Hồ Chí Minh là một
biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một
dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự
nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt
Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của
các dân tộc vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ
3

và tiến bộ xã hội... Sự đóng góp quan trọng về
nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các
lĩnh vực văn hoá, giáo dục và nghệ thuật là kết
tinh của truyền thống văn hoá hàng ngàn năm
của nhân dân Việt Nam và những tư tưởng của
Người là hiện thân của những khát vọng của các
dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc
của mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu
biết lẫn nhau".
Ngày 27-3-2003, Ban Bí thư Trung ương
Đảng ra Chỉ thị số 23-CT/TW Về đẩy mạnh
nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ
Chí Minh. Tiếp đó, ngày 7-11-2006, Bộ Chính trị
ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW Về tổ chức cuộc
vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh.
Cuốn sách Hồ Chí Minh - Tiểu sử do tập
thể cán bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh biên soạn, TS.
Chu Đức Tính - Giám đốc Bảo tàng làm chủ
biên, ra mắt bạn đọc đúng dịp kỷ niệm 118 năm
ngày sinh của Bác là việc làm có ý nghĩa, thiết
thực phục vụ cho cuộc vận động học tập và làm
theo tấm gương đạo đức của Bác trong toàn
Đảng, toàn dân tộc ta.
Kế thừa một số cuốn tiểu sử viết về Bác
trước đây, bằng những tư liệu chân thực, cuốn
sách trình bày một cách vắn tắt nhưng tương đối
đầy đủ và có hệ thống về cuộc đời ...
B O TÀNG H CHÍ MINH
H CHÍ MINH - TI U S
NHÀ XU T B N CHÍNH TR QU C GIA
HÀ N I - 2008
1
HỒ CHÍ MINH - TIỂU SỬ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỒ CHÍ MINH - TIỂU SỬ - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
HỒ CHÍ MINH - TIỂU SỬ 9 10 257