Ktl-icon-tai-lieu

Hô hấp ở động vật

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 344 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 17
HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT

I/ Hô hấp là gì?
Hô hấp là tập hợp những quá trình, trong đó cơ thể lấy O2 từ bên ngòai để
ôxi hóa các chất trong tế bào và giải phóng năng lượng cho các họat động
sống, đồng thời thải CO2 ra ngòai.
Quá trình hô hấp
- Hô hấp ngòai: quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường thông
qua bề mặt trao đổi khí:
+ da
+ mang
+ phổi
- Vận chuyển khí
- Hô hấp trong ( hô hấp tế bào)

II- Bề mặt trao đổi khí
Bề mặt trao đổi khí là bộ phận
+ Cho O2 từ môi trường ngòai khuyếch tán vào tế bào
+ CO2 khuyếch tán từ tế bào ra ngòai
Bề mặt trao đổi khí của cơ quan hô hấp khác nhau Æ hiệu quả
trao đổi khí khác nhau

Đặc điểm của bề mặt trao đổi khí
• Diện tích phải rộng: khí khuếch tán dễ.
• Bề mặt phải ẩm ướt: để các khí hòa tan dễ.
• Sự lưu thông khí: tạo sự chênh lệch nồng độ các khí ở 2 bên.
• Phải có các mao mạch ở gần.
• Phải có sắc tố hô hấp để vận chuyển các khí. (hemoglobin,
hemocyanin)

II- CÁC HÌNH THỨC HÔ HẤP
Căn cứ vào bề mặt trao đổi khí, có 4 hình thức hô hấp
+ Hô hấp qua bề mặt cơ thể (động vật đơn bào hoặc da)
+ Hô hấp bằng mang
+ Hô hấp bằng hệ thống ống khí
+ Hô hấp bằng phổi

...
Bài 17
HÔ HP ĐỘNG VT
Hô hấp ở động vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hô hấp ở động vật - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hô hấp ở động vật 9 10 890