Ktl-icon-tai-lieu

Hộ kinh doanh

Được đăng lên bởi merrynoodles
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 439 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỘ KINH DOANH

Khái niệm

November 21, 2014

 Một tổ chức kinh doanh, trong đó, do
một người, nhiều người, hộ gia đình là
chủ sở hữu;
 Chịu trách nhiệm dân sự về các khoản
nợ và nghĩa vụ tài sản phát sinh từ hoạt
động kinh doanh này là vô hạn bằng
vốn kinh doanh và tài sản riêng của
chính chủ hữu;
 Sử dụng không quá 10 người lao động.
Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ

1

HỘ KINH DOANH

Gia
nhập
thị
trường

November 21, 2014

 Công dân Việt Nam có đầy đủ
năng lực pháp luật và năng
lực hành vi dân sự.
 Đăng ký kinh doanh tại phòng
ĐKKD cấp huyện nơi có địa
điểm kinh doanh.

Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ

2

HỘ KINH DOANH

Rút lui
khỏi
thị trường

November 21, 2014

1. Chấm dứt hoạt động kinh doanh:
 Nộp lại bản gốc giấy CN ĐKKD cho cơ
quan nơi đã ĐKKD;
 thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ.
Trường hợp ngừng kinh doanh:
 thông báo cho cơ quan đăng ký và cơ
quan thuế;
 thời gian tạm ngừng không quá 1 năm.

Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ

3

HỘ KINH DOANH

Rút lui
khỏi
thị trường

November 21, 2014

2. Trường hợp bị buộc chấm dứt hoạt
động kinh doanh:
 6 tháng liền, kể từ khi có giấy ĐKKD,
không tiến hành kinh doanh
 6 tháng liền ngừng kinh doanh nhưng
không báo với cơ quan đã ĐKKD
 Chuyển địa điểm kinh doanh sang địa
bàn ĐKKD khác

Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ

4

HỘ KINH DOANH

Đặc điểm
 Người đại diện theo pháp luật: người có tên
trong giấy ĐKKD;
 không được mở chi nhánh;
 Mỗi cá nhân, mỗi hộ gia đình chỉ được thành
lập một hộ kinh doanh;
 Chủ hộ kinh doanh được quyền thành lập
TNHH 1 TV hoặc tham gia thành lập TNHH 2
TV trở lên/Cổ phần.
November 21, 2014

Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ

5

HỘ KINH DOANH
Câu hỏi
1. Một cá nhân có đầy đủ các tiêu chuẩn để thành lập
một tổ chức kinh doanh, theo quy định của pháp
luật, có quyền thành lập bao nhiêu hộ kinh doanh
và mỗi hộ kinh doanh được thành lập bao nhiêu địa
điểm kinh doanh?
2. Hộ kinh doanh do một cá nhân làm chủ có quyền
thành lập công ty TNHH 1 thành viên+. Nhận xét về
trách nhiệm dân sự của cá nhân này với vai trò là
chủ sở hữu của hai tổ chức kinh doanh nêu trên.
November 21, 2014

Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ

6

...
HỘ KINH DOANH
November 21, 2014 1Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ
Khái niệm
Một tổ chức kinh doanh, trong đó, do
một người, nhiều người, hộ gia đình
chủ sở hữu;
Chịu trách nhiệm dân sự về các khoản
nợ và nghĩa vụ tài sản phát sinh từ hoạt
động kinh doanh này là vô hạn bằng
vốn kinh doanh và tài sản riêng của
chính chủ hữu;
Sử dụng không quá 10 người lao động.
Hộ kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hộ kinh doanh - Người đăng: merrynoodles
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hộ kinh doanh 9 10 751