Ktl-icon-tai-lieu

Hộ niệm là 1 pháp tu

Được đăng lên bởi Vô Tâm
Số trang: 231 trang   |   Lượt xem: 6447 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỘ NIỆM LÀ MỘT PHÁP TU - Cư Sĩ Diệu Âm (Úc Châu)
(02/22/2012) (Xem: 5143)
Tác giả : Diệu Âm
HỘ NIỆM LÀ MỘT PHÁP TU
Cư Sĩ Diệu Âm
Lời Trần Bạch.
Kính bạch chư Tôn Phẩm,
Kính thưa chư thiện hữu tri thức,
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà, rất nhỏ ở thành phố Brisbane, Úc
Đại Lợi, hằng ngày chúng con gồm một số đồng tu rất ít ỏi, âm
thầm cộng tu niệm Phật với nhau. Trong pháp cộng tu niệm Phật
của Tịnh-Tông, chư Tổ Sư khuyên rằng, mỗi buổi cộng tu, một vị
Pháp Sư hoặc một vị đại diện nên dành 10 đến 15 phút thường
xuyên nhắc nhở chư vị đồng tu giữ vững Tín-Nguyện-Hạnh,
quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tịnh-độ.
Hầu hết trong những buổi cộng tu chúng con đều mở những lời
Khai Thị của chư Tổ Sư trong Tịnh-Độ-Tông, gần gũi nhất là
pháp ngữ khai thị của Pháp Sư Tịnh-Không để làm kim chỉ nam
tu tập. Nhưng vì tâm cơ quá thấp kém, nghiệp chướng sâu nặng,
trí độn, phước mỏng, nên đường tu tập của chúng con dù có cố
gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa dám mơ rằng mình sẽ đạt được
công phu "Niệm Phật Thành Thục", huống hồ chi là cảnh giới
"Nhất Tâm Bất Loạn", để an nhiên tự tại vãng sanh!

Chính vì thế, chúng con thường đóng cửa tự nhắc nhở với nhau:

- Một là, một pháp thâm nhập, trường thời huân tu. Chuyên lòng
niệm Phật, củng cố Tín-Nguyện-Hạnh thật vững để cầu hết báo
thân này vãng sanh Tịnh-độ.
- Hai là, y giáo phụng hành theo lời Tổ Sư trong Tịnh-Độ-Tông
dạy: Thời mạt pháp tâm cơ chúng sanh hạ liệt, nghiệp chướng
sâu dày, khó tự chứng đắc để thoát vòng sanh tử. Chính vì thế,
chúng con đặc biệt chú ý cẩn thận học tập và ứng dụng phương
pháp hộ niệm để kịp thời hỗ trợ tích cực cho nhau hầu được an
tâm hơn trên con đường vãng sanh Cực Lạc quốc.
Nói về "Hộ Niệm", xin thưa rằng, nhiều người còn lầm lẫn giữa
pháp "Hộ-Niệm Vãng-Sanh" với các pháp "Cầu-Siêu", "Cầu-An",
"Hậu-Sự", hoặc nhiều khi cho rằng đây chỉ là phương cách thăm
hỏi an ủi cho nhau để chia sẻ nỗi buồn sanh tử biệt ly…
Hoàn toàn không phải vậy!
Nếu nghiên cứu kỹ thì Hộ Niệm Là một Pháp Tu, là sự đúc k ết
cụ thể cả một pháp môn niệm Phật", có thể đưa một người từ
hàng phàm phu vãng sanh về Tây Phương Cực lạc thành bậc
Chánh-Giác. Hộ Niệm bao trùm cả Phật Pháp. Toàn bộ Phật
pháp là để cứu chúng sanh trở về với Chơn Tâm Tự Tánh viên
mãn Đạo Quả, thì vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là một đ ời
bất thối thành Vô-Thượng Chánh-Đẳng Chánh-Giác. Hộ niệm có
thể trực tiếp giúp cho một người phàm phu vãng sanh về Tây
Phương để hoàn thành Phật Quả.
Tất cả là một! Một là tất cả!
"Tất cả là một". Vậy thì một pháp nào có khả năng giúp ...
H NI M LÀ M T PHÁP TU - C Sĩ Di u Âm (Úc Châu) ư
(02/22/2012) (Xem: 5143)
Tác gi : Di u Âm
H NI M LÀ M T PHÁP TU
C Sĩ Di u Âmư
L i Tr n B ch.
Kính b ch ch Tôn Ph m, ư
Kính th a ch thi n h u tri th c,ư ư
T i Ni m Ph t Đ ng A-Di-Đà, r t nh thành ph Brisbane, Úc ư
Đ i L i, h ng ngày chúng con g m m t s đ ng tu r t ít i, âm
th m c ng tu ni m Ph t v i nhau. Trong pháp c ng tu ni m Ph t
c a T nh-Tông, ch T S khuyên r ng, m i bu i c ng tu, m t v ư ư
Pháp S ho c m t v đ i di n nên dành 10 đ n 15 phút th ngư ế ườ
xuyên nh c nh ch v đ ng tu gi v ng Tín-Nguy n-H nh, ư
quy t lòng ni m Ph t c u sanh T nh-đ .ế
H u h t trong nh ng bu i c ng tu chúng con đ u m nh ng l i ế
Khai Th c a ch T S trong T nh-Đ -Tông, g n gũi nh t ư ư
pháp ng khai th c a Pháp S T nh-Không đ làm kim ch nam ư
tu t p. Nh ng tâm c quá th p kém, nghi p ch ng sâu n ng, ư ơ ư
trí đ n, ph c m ng, nên đ ng tu t p c a chúng con c ướ ườ
g ng r t nhi u nh ng v n ch a dám m r ng mình s đ t đ c ư ư ơ ượ
công phu "Ni m Ph t Thành Th c", hu ng h chi c nh gi i
"Nh t Tâm B t Lo n", đ an nhiên t t i vãng sanh!
Chính vì th , chúng con th ng đóng c a t nh c nh v i nhau:ế ườ
Hộ niệm là 1 pháp tu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hộ niệm là 1 pháp tu - Người đăng: Vô Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
231 Vietnamese
Hộ niệm là 1 pháp tu 9 10 757