Ktl-icon-tai-lieu

Hóa

Được đăng lên bởi Sunpe Thành
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 758 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cho Li = 7, Na = 23, Al = 27, Mg = 24, K = 39, Ca = 40, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65, Cr = 
52Ag = 108, Ba = 137, C = 12, N = 14, O = 16, H = 1, S = 32, Cl = 35,5, Br = 80Câu 1: Cho 
dãy các chất: N2, H2, NH3, NaCl, HCl, H2O. Số chất trong dãy mà phân tử chỉ chứa liên kết 
cộng hóa trị phân cực làA. 3. B. 6. C. 5. D. 4.Câu 2: Khi tiến hanh đông trung hơp acrilonitrin
va buta­1,3­đien thu đươc một loai cao su Buna­N chứa 8,69% Nitơ vê khối lương. Tỉ lê số 
mol acrilonitrin va buta­1,3­ đien trong cao su thu đươc laA. 1:2 B. 2:1 C. 1:1 D. 3:1Câu 3: 
Thủy phân hết hỗn hơp gôm m gam tetrapeptit Ala­Gly­Ala­Gly (mach hở) thu đươc hỗn hơp
gôm 21,7 gam Ala­Gly­Ala, 7,5 gam Gly và 14,6 gam Ala – Gly. Giá trị của m là:A. 42,16 
gam. B. 43,8 gam. C. 41,1 gam. D. 34,8 gam.Câu 4: Cho các phản ứng sau: a) FeO + HNO3
(đặc, nóng) → b) FeS + H2SO4 (đặc, nóng) → c) Al2O3 + HNO3 (đặc, nóng) → d) AgNO3 +
dd Fe(NO3)2 →e) HCHO + H2 0,t Ni→f) Cl2 + Ca(OH)2 → g) C2H4 + Br2 → h) glixerol + 
Cu(OH)2 → Dãy gôm các phản ứng đêu thuộc loai phản ứng oxi hóa ­ khử làA. a, b, d, e, f, 
g. B. a, b, d, e, g, h. C. a, b, c, d, e, g. D. a, b, c, d, e, h.Câu 5: Dd X gôm (KI và một ít hô tinh
bột ). Cho lần lươt từng chất sau: O2, O3, Cl2, H2O2, FeCl3 tác dụng với dd X. Số chất làm 
dd X chuyển màu xanh tím là :A. 4 B. 3. C. 5. D. 2.Câu 6: Chia 0,30 mol hỗn X gôm C2H6, 
C2H4, C2H2 thành hai phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu đươc 5,40 gam 
H2O. Cho phần 2 lội qua dd brom (dư) thấy khối lương bình nước brom tăng 2,70 gam. 
Phần trăm khối lương của C2H6 có trong hỗn hơp X làA. 71,42% B. 34,05% C. 35,71% D. 
33,33%Câu 7: Cho hỗn hơp gôm 6,96 gam Fe3O4 và 6,40 gam Cu vào 300 ml dd HNO3 
CM (mol/l). Sau khi các phản ứng kết thúc thu đươc khí NO, dd X và còn lai 1,60 gam Cu. 
Giá trị CM làA. 0,12. B. 0,15. C. 1,50. D. 1,20.Câu 8: Dãy gôm các kim loai đêu đươc điêu 
chế bằng phương pháp nhiêt luyên làA. Al, Cu, Ba B. Fe, Cu, Pb C. Ca, Zn, Fe D. Na, Ni, 
CuCâu 9: Cho hh X (gåm CH3OH, C2H4(OH)2, C3H5(OH)3) cã khèi lưîng m gam. §èt ch¸y 
hoµn toµn X thu ®ưîc 5,6 lÝt khÝ CO2 (ở ®kc). Còng m gam hh X trªn cho t¸c dông víi kali 
thu ®ưîc V lÝt khÝ (®ktc). GÝa trÞ cña V b»ngA. 3,36 B. 11,2 C. 5,6 D. 2,8Câu 10: Cho 8,4 
gam Fe tác dụng vừa đủ với dd chứa 0,4 mol H2SO4 đặc, nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm 
khử duy nhất). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cô can dd đươc m gam muối khan. Giá trị
của m là:A. 30 gam B. 35,2 gam C. 22,8 gam D. 27,6 gamCâu 11: Cho a mol Fe vào dd 
chứa b mol AgNO3, phản ứn...
Cho Li = 7, Na = 23, Al = 27, Mg = 24, K = 39, Ca = 40, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65, Cr =
52Ag = 108, Ba = 137, C = 12, N = 14, O = 16, H = 1, S = 32, Cl = 35,5, Br = 80Câu 1: Cho
dãy các ch t: N2, H2, NH3, NaCl, HCl, H2O. S ch t trong dãy mà phân t ch ch a liên k t
c ng hóa tr phân c c làA. 3. B. 6. C. 5. D. 4.Câu 2: Khi ti n hanh đ ng trung h p acrilonitrin
va buta-1,3-đien thu đ c m t lo i cao su Buna-N ch a 8,69% Nit v kh i l ng. T l s 
mol acrilonitrin va buta-1,3- đien trong cao su thu đ c laA. 1:2 B. 2:1 C. 1:1 D. 3:1Câu 3: 
Th y phân h t h n h p g m m gam tetrapeptit Ala-Gly-Ala-Gly (m ch h ) thu đ c h n h p 
g m 21,7 gam Ala-Gly-Ala, 7,5 gam Gly và 14,6 gam Ala – Gly. Giá tr c a m là:A. 42,16
gam. B. 43,8 gam. C. 41,1 gam. D. 34,8 gam.Câu 4: Cho các ph n ng sau: a) FeO + HNO3
(đ c, nóng) b) FeS + H2SO4 (đ c, nóng) c) Al2O3 + HNO3 (đ c, nóng) d) AgNO3 +
dd Fe(NO3)2 e) HCHO + H2 0,t Ni f) Cl2 + Ca(OH)2 g) C2H4 + Br2 h) glixerol +
Cu(OH)2 Dãy g m các ph n ng đ u thu c lo i ph n ng oxi hóa - kh làA. a, b, d, e, f,
g. B. a, b, d, e, g, h. C. a, b, c, d, e, g. D. a, b, c, d, e, h.Câu 5: Dd X g m (KI và m t ít h tinh
b t ). Cho l n l t t ng ch t sau: O2, O3, Cl2, H2O2, FeCl3 tác d ng v i dd X. S ch t làm 
dd X chuy n màu xanh tím là :A. 4 B. 3. C. 5. D. 2.Câu 6: Chia 0,30 mol h n X g m C2H6,
C2H4, C2H2 thành hai ph n b ng nhau. Đ t cháy hoàn toàn ph n 1 thu đ c 5,40 gam 
H2O. Cho ph n 2 l i qua dd brom (d ) th y kh i l ng bình n c brom tăng 2,70 gam.  
Ph n trăm kh i l ng c a C2H6 có trong h n h p X làA. 71,42% B. 34,05% C. 35,71% D. 
33,33%Câu 7: Cho h n h p g m 6,96 gam Fe3O4 và 6,40 gam Cu vào 300 ml dd HNO3
CM (mol/l). Sau khi các ph n ng k t thúc thu đ c khí NO, dd X và còn l i 1,60 gam Cu. 
Giá tr CM làA. 0,12. B. 0,15. C. 1,50. D. 1,20.Câu 8: Dãy g m các kim lo i đ u đ c đi u 
ch b ng ph ng pháp nhi t luy n làA. Al, Cu, Ba B. Fe, Cu, Pb C. Ca, Zn, Fe D. Na, Ni, 
CuCâu 9: Cho hh X (gåm CH3OH, C2H4(OH)2, C3H5(OH)3) cã khèi l îng m gam. §èt ch¸y
hoµn toµn X thu ® îc 5,6 lÝt khÝ CO2 ( ®kc). Còng m gam hh X trªn cho t¸c dông víi kali
thu ® îc V lÝt khÝ (®ktc). GÝa trÞ cña V b»ngA. 3,36 B. 11,2 C. 5,6 D. 2,8Câu 10: Cho 8,4
gam Fe tác d ng v a đ v i dd ch a 0,4 mol H2SO4 đ c, nóng (gi thi t SO2 là s n ph m
kh duy nh t). Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn cô c n dd đ c m gam mu i khan. Giá tr 
c a m là:A. 30 gam B. 35,2 gam C. 22,8 gam D. 27,6 gamCâu 11: Cho a mol Fe vào dd
ch a b mol AgNO3, ph n ng xong, dd còn l i ch a Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3 thì t s b/a
làA. 2 < b/a < 3 B. b/a 2 C. b/a = 3 D. 1 < b/a < 2Câu 12: Đ t cháy hoàn toàn 29,6 gam hh
X g m CH3COOH ,CxHyCOOH và (COOH)2 thu đ c 0,8 mol H2O và m gam CO2. Cũng 
cho 29,6 gam X tác d ng v i l ng d NaHCO3 thu đ c 0,5 mol CO2. Giá tr c a m làA.  
11. B. 33. C. 44. D. 22.Câu 13: Cho các phát bi u sau
1, Ph n ng thu n ngh ch là ph n ng x y ra theo 2 chi u ng c nhau.2, Ch t xúc tác làm 
tăng t c đ ph n ng thu n và ngh ch.3, T i th i đi m cân b ng trong h v n luôn có m t
các ch t ph n ng và các s n ph m.4, Khi ph n ng đ t tr ng thái cân b ng hoá h c, n ng !
đ các ch t v n có s thay đ i.5, Khi ph n ng đ t tr ng thái cân thu n ngh ch b ng hoá "
h c, ph n ng d ng l i.Các phát bi u sai làA. 4,5. B. 2,3. C. 3,5. D. 3,4.Câu 14: Hai h p !
ch t h u c X, Y có cùng công th c phân t C3H6O2. C X và Y đ u tác d ng v i Na; X tác #
d ng đ c v i NaHCO3 còn Y có kh năng tham gia ph n ng tráng b c. Công th c c u 
t o c a X và Y l n l t làA. C2H5COOH và HCOOC2H5. B. HCOOC2H5và 
HOCH2CH2CHO.C. HCOOC2H5 và HOCH2COCH3. D. C2H5COOH và
CH3CH(OH)CHO.Câu 15: Dãy g m các ch t đ u có kh năng tham gia ph n ng trùng h p
là:A. 1,2-điclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen. B. stiren; clobenzen; isopren; but-1-
en.C. 1,2-đicloeten; propilen; stiren; vinyl clorua. D. buta-1,3-đien; cumen; etilen; trans-but-2-
en.Câu 16: D∙y gåm c¸c chÊt dÔ bÞ nhiÖt ph©n lµ:A. CaCO3, Pb(NO3)2, (NH4)2CO3,
K2CO3B. NH4HCO3, KNO3, NH4NO2, AgNO3.C. Cu(NO3)2, NH4Cl, Mg(HCO3)2,
Hóa - Trang 2
Hóa - Người đăng: Sunpe Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hóa 9 10 236