Ktl-icon-tai-lieu

hóa

Được đăng lên bởi patuan2909
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 524 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Hỗn hợp khí A chứa hai hidrocacbon, hỗn hợp khí B chứa O2 và O3 ( tỉ
khối của B so với H2 là 18,4). Trộn A và B theo tỉ lệ 1: 2 về thể tích rồi đốt cháy
thi chỉ còn CO2 và hơi H2O theo tỷ lệ 8: 7 về thể tích. Nếu dẫn 5 lít A qua nước
brom dư thì thể tích khí còn lại 2 lít. Công thức phân tử của hai hidrocacbon là( các
thể
tích
khí
đo
cùng
điều
kiện
nhiệt
độ,
áp
suất)
A. C2H6 và C3H6 B. C2H4 và C3H6 C. CH4 và C2H2 D. C2H6 và C2H4
Bài này chỉ cần em tinh ý tí thì chọn ngay đáp án C, không cần làm. Hỗn hợp chắc
chắn có ankan (do số ngtu C đều <= 3), khi đốt cho H 2O > CO2 . Nhưng khi đốt A
thì CO2 > H2O chứng tỏ H – C còn lại có độ bất bão hòa >= 2. Ở đây chi có
ankin.
Câu 2: Nung 14,38 gam hỗn hợp KClO3 và KMnO4 một thời gian được hỗn hợp
chất rắn A và 1,344 lít khí (đktc) thóat ra. Cho dung dịch HCl đặc dư vào A đến
khi các phản ứng kết thúc thấy có 3,36 lít khí (đktc) thóat ra (cho rằng các khí tạo
thành đều thoát hết khỏi dung dịch). Thành phần % khối lượng của KMnO4 trong
hỗn
hợp
ban
đầu
bằng
A. 60%. B. 65,9%. C. 42,8% D. 34,1%.
Có thể xem toàn bộ quá trình là:
KClO3: a mol
+ HCl  KCl: (a + b) + O2: 0,06 + Cl2 : 0,15 + H2O
KMnO4: b mol
MnCl2: b
Bảo toàn Cl suy ra HCl = a + b + b.2 + 0,15.2 – a = 3b + 0,3
Suy ra H2O = 1,5b + 0,15
Bảo toàn O: 3a + 4b = 0,06.2 + 1,5b + 0,15 hay 3a + 2,5b = 0,27
Kết hợp pt khối lượng: 122,5a + 158b = 14,38
Ta có a = 0,04 và b = 0,06
Đáp án B
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 3,44 gam hỗn hợp X gồm anđehit acrylic và một
anđehit no, đơn chức, mạch hở Y cần vừa đủ 4,592 lít O2 và thu được 3,808 lít
CO2 (các khí đều ở đktc). Công thức phân tử của Y là
A. C2H4O. B. C4H8O. C. CH2O. D. C2H6O
O2 = 0,205 mol, CO2 = 0,17 mol
BTKL: H2O = 3,44 + 0,205.32 – 0,17.44 = 2,52 gam -> 0,14 mol
Suy ra C3H4O = CO2 – H2O = 0,03 mol
Suy ra CnH2nO = 3,44 – 0,03.56 = 1,76 gam
Bảo toàn O suy ra số mol anđêhit no: 0,17.2 + 0,14 – 0,205.2 – 0,03 = 0,04 mol
M = 1,76/0,04 = 44 -> C2H4O -> Đáp án A

...
Câu 1: Hỗn hợp khí A chứa hai hidrocacbon, hỗn hợp khí B chứa O2 O3 ( tỉ
khối của B so với H2 là 18,4). Trộn A và B theo tỉ lệ 1: 2 về thể tích rồi đốt cháy
thi chỉ còn CO2 hơi H2O theo t l 8: 7 về thể tích. Nếu dẫn 5 t A qua ớc
brom dư thì thể ch khí còn lại 2 lít. Công thức phân tử của hai hidrocacbon là( các
thể tích khí đo cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất)
A. C2H6 và C3H6 B. C2H4 và C3H6 C. CH4 và C2H2 D. C2H6 và C2H4
Bài này chỉ cần em tinh ý tí thì chọn ngay đáp án C, không cần làm. Hỗn hợp chắc
chắn có ankan (do số ngtu C đều <= 3), khi đốt cho H
2
O > CO
2
. Nhưng khi đốt A
thì CO
2
> H
2
O chứng tỏ H C còn lại độ bất bão hòa >= 2. đây chi
ankin.
Câu 2: Nung 14,38 gam hỗn hợp KClO3 KMnO4 một thời gian được hỗn hợp
chất rắn A và 1,344 lít k (đktc) thóat ra. Cho dung dịch HCl đặc vào A đến
khi các phản ứng kết thúc thấy 3,36 lít k (đktc) thóat ra (cho rằng các khí tạo
thành đều thoát hết khỏi dung dịch). Thành phần % khối lượng của KMnO4 trong
hỗn hợp ban đầu bằng
A. 60%. B. 65,9%. C. 42,8% D. 34,1%.
Có thể xem toàn bộ quá trình là:
KClO
3
: a mol + HCl
KCl: (a + b) + O
2
: 0,06 + Cl
2
: 0,15 + H
2
O
KMnO
4
: b mol MnCl
2
: b
Bảo toàn Cl suy ra HCl = a + b + b.2 + 0,15.2 – a = 3b + 0,3
Suy ra H
2
O = 1,5b + 0,15
Bảo toàn O: 3a + 4b = 0,06.2 + 1,5b + 0,15 hay 3a + 2,5b = 0,27
Kết hợp pt khối lượng: 122,5a + 158b = 14,38
Ta có a = 0,04 và b = 0,06
Đáp án B
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 3,44 gam hỗn hợp X gồm anđehit acrylic và một
anđehit no, đơn chức, mạch h Y cần vừa đủ 4,592 lít O2 và thu được 3,808 lít
CO2 (các khí đu đktc). ng thức phân tử của Y
A. C2H4O. B. C4H8O. C. CH2O. D. C2H6O
O
2
= 0,205 mol, CO
2
= 0,17 mol
BTKL: H
2
O = 3,44 + 0,205.32 – 0,17.44 = 2,52 gam -> 0,14 mol
Suy ra C
3
H
4
O = CO
2
– H
2
O = 0,03 mol
Suy ra C
n
H
2n
O = 3,44 – 0,03.56 = 1,76 gam
Bảo toàn O suy ra số mol anđêhit no: 0,17.2 + 0,14 – 0,205.2 – 0,03 = 0,04 mol
M = 1,76/0,04 = 44 -> C
2
H
4
O -> Đáp án A
hóa - Người đăng: patuan2909
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
hóa 9 10 664