Ktl-icon-tai-lieu

Hóa

Được đăng lên bởi curuanon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 862 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP VÀ ĐỀ THI OXI- LƯU HUỲNH CÓ ĐÁP ÁN
Câu1: Cho 855g dd Ba(OH)2 10% vào 200g dung dịch H2SO4. Lọc để tách bỏ kết tủa.
Để trung hoà nước lọc người ta phải dùng 125ml dung dịch NaOH 25%, d= 1,28. Nồng
độ phần trăm của dung dịch H2SO4 là:
A. 63
B.25
C.49
D.83
Câu2: Cấu hình lớp electron ngoài cùng của các nguyên tố nhóm oxi là:
2
6
2
5
2
4
10 2
6
A. ns np
B. ns np
C.ns np
D. (n-1)d ns np
Câu3: Trong các hợp chất hoá học số oxi hoá thường gặp của lưu huỳnh là:
A. 1,4,6
B. -2,0,+2,+4,+6 C.-2,0,+4,+6
D. kết quả khác
Câu4: Cho sắt kim loại tác dụng với oxi không khí thu được hỗn hợp chất rắn A. Cho A
tác dụng với dd H2SO4 loãng dư thu được dung dịch B. Cho dd B tác dụng với dd
NaOH dư thu được kết tủa C , nung C trong không khí tới khối lượng không đổi được
chấy rắn D. D chứa chất nào sau đây:
A. Fe, FeO
B. FeO, Fe2O3
C. FeO
D.Fe2O3
Câu5: Dãy chất nào sau đây gồm các chất chỉ có tính oxi hoá:
A. O3, H2SO4, F2 B. O2, Cl2, H2S
C. H2SO4, Br2, HCl
D. cả A,B,C đều
đúng
Câu6: Hệ số của phản ứng:FeS + H2SO4 đặc, nóng  Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là:
A. 5,8,3,2,4
B. 4,8,2,3,4
C. 2,10,1,5,5
D. cả A,B,C đều sai
Câu7: Hệ số của phản ứng: FeCO3 + H2SO4 Fe2(SO4)3 +SO2 + CO2 +H2O
A. 2,8,1,3,2,4
B. 4,8,2,4,4,4
C. 8,12,4,5,8,4
D.kết quả
khác
Câu8: Hệ số của phản ứng:P + H2SO4 H3PO4 + SO2 + H2O
A. 2, 3,2,1,2
B. 2,4,2,5,1
C. 2,5,2,5,2
D. kết quả khác
Câu9: Cho 11,2 g sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng thì số mol e nhường của
Fe cho axit là:
A. 0,6
B. 0,4
C.0,2
D.0,8
Câu 10: Trong phản ứng nào chất tham gia là axit Sunfuric đặc?
A. H2SO4 + Na2SO3  Na2SO4 + SO2+ H2O
B. H2SO4 + Fe3O4 
FeSO4 + Fe2(SO4)3+ H2O
C. H2SO4 + Fe(OH)2  Fe2(SO4)3+ SO2 + H2O
D. Cả Avà C
Câu 11: Cho lần lượt các chất sau : MgO, NaI, FeS, Fe3O4, Fe2O3, FeO, Fe(OH)2,
Fe(OH)3, FeSO4, Fe2(SO4)3 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng. Số phản ứng oxi
hoá - khử là: A. 9
B. 8 C. 7
D. 6
Câu12: khi giữ lưu huỳnh tà phương (S) dài ngày ở nhiệt độ phòng, giá trị khối lượng
riêng và nhiệt độ nóng chảy thay đổi như thế nào?
A.khối lượnh riêng tăng và nhiẹt độ nóng chảy giảm B. khối lượng riêng giảm và nhiệt
độ nóng chảy tăng
C.Cả 2 đều tăng
D. không đổi
Câu13: Nguyên tắc pha loãng axit Sunfuric đặc là:
A.Rót từ từ axit vào nước và khuấy nhẹ B. Rót từ từ nước vào axit và khuấy nhẹ
C. Rót từ từ axit vào nước và đun nhẹ D. Rót từ từ nước vào axit và đun nhẹ

Câu14:Cho pthh: H2SO4 đặc, nóng + KBr A+ B +C+ D. A, B, C,D là dãy chát nào
sau đây:
A.HBr, SO2, H2O, K2SO4
B. SO2, H2O, K2SO4, Br2
C. SO2, HbrO, H...
BÀI TẬP VÀ ĐỀ THI OXI- LƯU HUỲNH CÓ ĐÁP ÁN
Câu1: Cho 855g dd Ba(OH)
2
10% vào 200g dung dịch H
2
SO
4
. Lọc để tách bỏ kết tủa.
Để trung hoà nước lọc người ta phải dùng 125ml dung dịch NaOH 25%, d= 1,28. Nồng
độ phần trăm của dung dịch H
2
SO
4
là:
A. 63 B.25 C.49 D.83
Câu2: Cấu hình lớp electron ngoài cùng của các nguyên tố nhóm oxi là:
A. ns
2
np
6
B. ns
2
np
5
C.ns
2
np
4
D. (n-1)d
10
ns
2
np
6
Câu3: Trong các hợp chất hoá học số oxi hoá thường gặp của lưu huỳnh là:
A. 1,4,6 B. -2,0,+2,+4,+6 C.-2,0,+4,+6 D. kết quả khác
Câu4: Cho sắt kim loại tác dụng với oxi không khí thu được hỗn hợp chất rắn A. Cho A
tác dụng với dd H
2
SO
4
loãng dư thu được dung dịch B. Cho dd B tác dụng với dd
NaOH dư thu được kết tủa C , nung C trong không khí tới khối lượng không đổi được
chấy rắn D. D chứa chất nào sau đây:
A. Fe, FeO B. FeO, Fe
2
O
3
C. FeO D.Fe
2
O
3
Câu5: Dãy chất nào sau đây gồm các chất chỉ có tính oxi hoá:
A. O
3
, H
2
SO
4
, F
2
B. O
2
, Cl
2
, H
2
S C. H
2
SO
4
, Br
2
, HCl D. cả A,B,C đều
đúng
Câu6: Hệ số của phản ứng:FeS + H
2
SO
4
đặc, nóng Fe
2
(SO
4
)
3
+ SO
2
+ H
2
O là:
A. 5,8,3,2,4 B. 4,8,2,3,4 C. 2,10,1,5,5 D. cả A,B,C đều sai
Câu7: Hệ số của phản ứng: FeCO
3
+ H
2
SO
4
Fe
2
(SO
4
)
3
+SO
2
+ CO
2
+H
2
O
A. 2,8,1,3,2,4 B. 4,8,2,4,4,4 C. 8,12,4,5,8,4 D.kết qu
khác
Câu8: Hệ số của phản ứng:P + H
2
SO
4
H
3
PO
4
+ SO
2
+ H
2
O
A. 2, 3,2,1,2 B. 2,4,2,5,1 C. 2,5,2,5,2 D. kết quả khác
Câu9: Cho 11,2 g sắt tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
đặc nóng thì số mol e nhường của
Fe cho axit là:
A. 0,6 B. 0,4 C.0,2 D.0,8
Câu 10: Trong phản ứng nào chất tham gia là axit Sunfuric đặc?
A. H
2
SO
4
+ Na
2
SO
3
 Na
2
SO
4
+ SO
2
+ H
2
O B. H
2
SO
4
+ Fe
3
O
4
FeSO
4
+ Fe
2
(SO
4
)
3
+ H
2
O
C. H
2
SO
4
+ Fe(OH)
2
 Fe
2
(SO
4
)
3
+ SO
2
+ H
2
O D. Cả Avà C
Câu 11: Cho lần lượt các cht sau : MgO, NaI, FeS, Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
, FeO, Fe(OH)
2
,
Fe(OH)
3
, FeSO
4
, Fe
2
(SO
4
)
3
tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
đặc, nóng. Số phản ứng oxi
hoá - khử là: A. 9 B. 8 C. 7 D. 6
Câu12: khi giữ lưu huỳnh tà phương (S
) dài ngày ở nhiệt độ phòng, giá trị khối lượng
riêng và nhiệt độ nóng chảy thay đổi như thế nào?
A.khối lượnh riêng tăng và nhiẹt độ nóng chảy giảm B. khối lượng riêng giảm và nhiệt
độ nóng chảy tăng
C.Cả 2 đều tăng D. không đổi
Câu13: Nguyên tắc pha loãng axit Sunfuric đặc là:
A.Rót từ từ axit vào nước và khuấy nhẹ B. Rót từ từ nước vào axit và khuấy nhẹ
C. Rót từ từ axit vào nước và đun nhẹ D. Rót từ từ nước vào axit và đun nhẹ
Hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa - Người đăng: curuanon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hóa 9 10 635