Ktl-icon-tai-lieu

hóa 10

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị An
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1548 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI TẬP ÔN TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG HALOGEN
Dạng 1. Hoàn thành sơ đồ phản ứng
Câu 1: Viết các phương trình phản ứng xảy ra cho các sơ đồ sau:
a) HCl  Cl2 FeCl3 NaCl  HCl  CuCl2 AgCl
b) KMnO4Cl2HCl FeCl3AgCl Cl2Br2I2ZnI2 Zn(OH)2
c) MnO2 → Cl2 → KClO3 → KCl → HCl → Cl2 → Clorua vôi
d) Cl2KClO3KClCl2Ca(ClO)2CaCl2Cl2O2
e) KMnO4  Cl2 KClO3 KCl  Cl2  HCl  FeCl2 FeCl3  Fe(OH)3
f) CaCl2  NaCl  HCl  Cl2 CaOCl2 CaCO3 CaCl2 NaCl  NaClO
Câu 2: Hãy biểu diễn sơ đồ biến đổi các chất sau bằng phương trình hoá học:
1.
NaCl + H2SO4→ Khí (A) + (B)
2.
(A) + MnO2→ Khí (C) + rắn (D) + (E)
3.
(C) + NaBr → (F) + (G)
4.
(F) + NaI → (H) + (I)
5.
(G) + AgNO3→ (J) + (K)
6.
(A) + NaOH → (G) + (E)
Câu 3: Xác định A, B, C, D và hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
MnO2 + (A) → MnCl2 + (B)↑ + (C)
1.
(B) + H2 → (A)
2.
(A) + (D) → FeCl2 + H2
3.
(B) + (D) → FeCl3
4.
(B) + (C) → (A) + HClO
5.
DẠNG 2: NHẬN BIẾT - GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG – ĐIỀU CHẾ
Câu 1: Nhận biết các dung dịch mất nhãn sau bằng phương pháp hoá học:
a) KOH, K2SO4 , KCl, K2SO4 , KNO3
c) NaCl, HCl, KOH, NaNO3, HNO3, Ba(OH)2
b) HCl, NaOH, Ba(OH)2 , Na2SO4
d) NaCl, NaBr, NaI, HCl, H2SO4, NaOH
Câu 2: Dùng phản ứng hoá học nhận biết các dung dịch sau:
a) CaCl2, NaNO3, HCl, HNO3, NaOH
d) NH4Cl, FeCl3, MgCl2, AlCl3
b) KCl, KNO3, K2SO4, K2CO3
e) Chất bột: KNO3, NaCl, BaSO4, ZnCO3
c) Chỉ dùng quì tím: Na2SO4, NaOH, HCl, Ba(OH)2
Câu 5: Giải thích các hiện tượng sau, viết phương trình phản ứng:
a) Cho luồng khí clo qua dung dịch kali bromua một thời gian dài.
b) Thêm dần dần nước clo vào dung dịch kali iotua có chứa sẵn một ít tinh bột.
c) Đưa ra ánh sáng ống nghiệm đựng bạc clorua có nhỏ thêm ít giọt dung dịch quỳ tím.
d) Sục khí lưu huỳnh đioxit vào dung dịch nước brom.
e) Tại sao có thể điều chế nước clo nhưng không thể điều chế nước flo?
Câu 6:
a) Từ MnO2, HCl đặc, Fe hãy viết các phương trình phản ứng điều chế Cl2, FeCl2 và FeCl3.
b) Từ muối ăn, nước và các thiết bị cần thiết, hãy viết các phương trình phản ứng điều chế Cl 2 , HCl và
nước Javel .
DẠNG 3: XÁC ĐỊNH TÊN KIM LOẠI, PHI KIM
Câu 1: Điện phân nóng chảy một muối 11,7g halogenua NaX người ta thu được 2,24 lít khí (đktc).
a) Xác định nguyên tố X ?
b) Tính thế tích khí HX thu được khi người ta cho X tác dụng với 4,48 lít H2 ở đktc ?
c) Tính tỷ lệ % các khí sau phản ứng ?
Câu 2: Cho một lượng đơn chất halogen tác dụng hết với magie thu được 19g magie halogenua. Cũng
lượng đơn chất halogen đó tác dụng hết với nhôm tạo ra 17,8g nhôm halogenua. ...
BÀI TẬP ÔN TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG HALOGEN
Dạng 1. Hoàn thành sơ đồ phản ứng
Câu 1: Viết các phương trình phản ứng xảy ra cho các sơ đồ sau:
a) HCl Cl
2
FeCl
3
NaCl HCl CuCl
2
AgCl
b) KMnO
4
Cl
2
HCl FeCl
3
AgCl Cl
2
Br
2
I
2
ZnI
2
Zn(OH)
2
c) MnO
2
→ Cl
2
→ KClO
3
→ KCl → HCl → Cl
2
→ Clorua vôi
d) Cl
2
KClO
3
KClCl
2
Ca(ClO)
2
CaCl
2
Cl
2
O
2
e) KMnO
4
Cl
2
KClO
3
KCl Cl
2
HCl FeCl
2
FeCl
3
Fe(OH)
3
f) CaCl
2
NaCl HCl Cl
2
CaOCl
2
CaCO
3
CaCl
2
NaCl NaClO
Câu 2: Hãy biểu diễn sơ đồ biến đổi các chất sau bằng phương trình hoá học:
1. NaCl + H
2
SO
4
→ Khí (A) + (B)
2. (A) + MnO
2
→ Khí (C) + rắn (D) + (E)
3. (C) + NaBr → (F) + (G)
4. (F) + NaI → (H) + (I)
5. (G) + AgNO
3
→ (J) + (K)
6. (A) + NaOH → (G) + (E)
Câu 3: Xác định A, B, C, D và hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
1.
MnO
2
+ (A) → MnCl
2
+ (B)↑ + (C)
2.
(B) + H
2
→ (A)
3.
(A) + (D) → FeCl
2
+ H
2
4.
(B) + (D) → FeCl
3
5.
(B) + (C) → (A) + HClO
DẠNG 2: NHẬN BIẾT - GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG – ĐIỀU CHẾ
Câu 1: Nhận biết các dung dịch mất nhãn sau bằng phương pháp hoá học:
a) KOH, K
2
SO
4
, KCl, K
2
SO
4
, KNO
3
c) NaCl, HCl, KOH, NaNO
3
, HNO
3
, Ba(OH)
2
b) HCl, NaOH, Ba(OH)
2
, Na
2
SO
4
d) NaCl, NaBr, NaI, HCl, H
2
SO
4
, NaOH
Câu 2: Dùng phản ứng hoá học nhận biết các dung dịch sau:
a) CaCl
2
, NaNO
3
, HCl, HNO
3
, NaOH d) NH
4
Cl, FeCl
3
, MgCl
2
, AlCl
3
b) KCl, KNO
3
, K
2
SO
4
, K
2
CO
3
e) Chất bột: KNO
3
, NaCl, BaSO
4
, ZnCO
3
c) Chỉ dùng quì tím: Na
2
SO
4
, NaOH, HCl, Ba(OH)
2
Câu 5: Giải thích các hiện tượng sau, viết phương trình phản ứng:
a) Cho luồng khí clo qua dung dịch kali bromua một thời gian dài.
b) Thêm dần dần nước clo vào dung dịch kali iotua có chứa sẵn một ít tinh bột.
c) Đưa ra ánh sáng ống nghiệm đựng bạc clorua có nhỏ thêm ít giọt dung dịch quỳ tím.
d) Sục khí lưu huỳnh đioxit vào dung dịch nước brom.
e) Tại sao có thể điều chế nước clo nhưng không thể điều chế nước flo?
Câu 6:
a) Từ MnO
2
, HCl đặc, Fe hãy viết các phương trình phản ứng điều chế Cl
2
, FeCl
2
và FeCl
3
.
b) Từ muối ăn, nước các thiết bị cần thiết, hãy viết các phương trình phản ứng điều chế Cl
2
, HCl
nước Javel .
DẠNG 3: XÁC ĐỊNH TÊN KIM LOẠI, PHI KIM
Câu 1: Điện phân nóng chảy một muối 11,7g halogenua NaX người ta thu được 2,24 lít khí (đktc).
a) Xác định nguyên tố X ?
b) Tính thế tích khí HX thu được khi người ta cho X tác dụng với 4,48 lít H
2
ở đktc ?
c) Tính tỷ lệ % các khí sau phản ứng ?
Câu 2: Cho một lượng đơn chất halogen tác dụng hết với magie thu được 19g magie halogenua. Cũng
lượng đơn chất halogen đó tác dụng hết với nhôm tạo ra 17,8g nhôm halogenua. Xác định tên halogen trên.
hóa 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hóa 10 - Người đăng: Nguyễn Thị An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
hóa 10 9 10 412