Ktl-icon-tai-lieu

hóa 10_chương 1

Được đăng lên bởi nguyenchau207
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 447 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. Trắc nghiệm:
Câu 1: Nguyên tử X có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p5. Tổng số electron
trong vỏ nguyên tử X là:
A. 15
B. 16
C. 17
D.18
Câu 2: Cấu hình nào sau đây là của ion Cl (Z=17)
A. 1s22s22p63s23p5
B. 1s22s22p63s23p6
C. 1s22s22p63s23p4
D. Cấu hình khác
Câu 3: Cho nguyên tố có ký hiệu 56 M điều khẳng định nào sau đây đúng:
26
A. Nguyên tử có 26 proton
B. Nguyên tử có 26 nơtron
C. Nguyên tử có số khối 65
D. Nguyên tử khối là 65
Câu 4: Trong năm nguyên tử : 1735A; 1635B; 816C; 917D; 817E. Cặp nguyên tử nào là đồng vị:
A. C và D
B. C và E
C. A và B
D. B và C
Câu 5: Một nguyên tử X có tổng số hạt là 126. Số nơtron nhiều hơn số electron là 12. Kí
hiệu nguyên tử của X là:
A. 3850X
B. 3888X
C. 3950X
D. 4080X
Câu 6: Nguyên tố Mg có 3 đồng vị: 1224Mg (78,6%), 1225Mg(10,1%); 1226Mg(11,3%). Khối
lượng nguyên tử khối trung bình của Mg là:
A. 24,32
B. 24
C. 24,23
D. 24,5
Câu 7: Cấu hình e của nguyên tố có Z = 26 là
A. [Ar]4s23d6
B. [Ar] 3d64s2
C. [Ar]4s24p6
D. [Ar]4s2
Câu 8: Một nguyên tử X có tổng số các loại hạt là 115. Số hạt không mang điện tích ít hơn số
hạt mang điện tích là 25 hạt. Số hiệu nguyên tử của X là
A. 25
B. 35
C. 45
D. 80
Câu 9: Mg có 2 đồng vị là X và Y. Đồng vị X có KLNT bằng 24. Đồng vị Y hơn X một notron.
Số ngtử X và Y tỉ lệ là 3:2. Thành phần phần trăm theo khối lượng của X trong MgCl 2
A. 15,35
B. 10,23
C. 24,4
D. 10,11
Câu 10: Chọn phát biểu sai:
1. Trong 1 nguyên tử luôn2 có số p = số e = số đt hạt nhân Z.
2. Tổng số p & số e trong 1 hạt nhân được gọi là số khối.
3. Đồng vị là các nguyên tử có cùng số p nhưng ≠ số n.
4. Số proton bằng số điện tích hạt nhân.
5. Đồng vị là các nguyên tố có cùng số p nhưng ≠ số n.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 2và 5
Câu 11: Nguyên tử của nguyên tố X được cấu tạo bởi 36 hạt, hạt mang điện gấp đôi hạt không
mang điện. Tìm A của nguyên tử và cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố đó.
- Số khối là:
A. 23
B. 24
C. 25
D. Tất cả đều sai.
- Cấu hình electron là:
A. 1s22s22p63s23p1
B. 1s22s22p64s2
C. 1s22s22p6
D. Tất cả đều sai.
1
2
3
16
Câu 12: 1H, 1H, 1H và oxi có 3 đồng vị 8O, 178O, 188O. Số phân tử nước có thể là:
A. 9
B. 12
C. 15
D. 18
E. Tất cả đều sai
Câu 13: Số khối A được tính theo công thức:
A. A = Z + N
B. A = Z + N
C=Z+E+N
D. Tất cả đều sai

Câu 14: Ngtử Al có r là 1,43 A° & khối lượng ngtử là 27u. Xem ngtử Al có dạng hình cầu
a) Khối lượng riêng của ngtử Al là:
A. 3,22
B. 3,66
C. 2,21
D. 3,80
b) Thực tế V thật chiếm bởi các ngtử chỉ bằng 74 % của tinh thể, còn lại là các khe rỗng. Vậy D
(klr) đúng c...
I. Trắc nghiệm:
Câu 1: Nguyên tử X có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p
5
. Tổng số electron
trong vỏ nguyên tử X là:
A. 15 B. 16 C. 17 D.18
Câu 2: Cấu hình nào sau đây là của ion Cl
-
(Z=17)
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
5
B. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
4
D. Cấu hình khác
Câu 3: Cho nguyên tố có ký hiệu M điều khẳng định nào sau đây đúng:
A. Nguyên tử có 26 proton B. Nguyên tử có 26 nơtron
C. Nguyên tử có số khối 65 D. Nguyên tử khối là 65
Câu 4: Trong năm nguyên tử :
17
35
A;
16
35
B;
8
16
C;
9
17
D;
8
17
E. Cặp nguyên tử nào là đồng vị:
A. C và D B. C và E C. A và B D. B và C
Câu 5: Một nguyên tử X có tổng số hạt là 126. Số nơtron nhiều hơn số electron là 12. Kí
hiệu nguyên tử của X là:
A.
38
50
X B.
38
88
X C.
39
50
X D.
40
80
X
Câu 6: Nguyên tố Mg có 3 đồng vị:
12
24
Mg (78,6%),
12
25
Mg(10,1%);
12
26
Mg(11,3%). Khối
lượng nguyên tử khối trung bình của Mg là:
A. 24,32 B. 24 C. 24,23 D. 24,5
Câu 7: Cấu hình e của nguyên tố có Z = 26 là
A. [Ar]4s
2
3d
6
B. [Ar] 3d
6
4s
2
C. [Ar]4s
2
4p
6
D. [Ar]4s
2
Câu 8: Một nguyên tử X tổng số các loại hạt 115. Shạt không mang điện ch ít hơn số
hạt mang điện tích là 25 hạt. Số hiệu nguyên tử của X là
A. 25 B. 35 C. 45 D. 80
Câu 9: Mg có 2 đồng vị là X và Y. Đồng vị XKLNT bằng 24. Đồng vị Y hơn X một notron.
Số ngtử X và Y tỉ lệ là 3:2. Thành phần phần trăm theo khối lượng của X trong MgCl
2
A. 15,35 B. 10,23 C. 24,4 D. 10,11
Câu 10: Chọn phát biểu sai:
1. Trong 1 nguyên tử luôn
2
có số p = số e = số đt hạt nhân Z.
2. Tổng số p & số e trong 1 hạt nhân được gọi là số khối.
3. Đồng vị là các nguyên tử có cùng số p nhưng ≠ số n.
4. Số proton bằng số điện tích hạt nhân.
5. Đồng vị là các nguyên tố có cùng số p nhưng ≠ số n.
A. 1 B. 2 C. 3 D. 2và 5
Câu 11: Nguyên tcủa nguyên tố X được cấu tạo bởi 36 hạt, hạt mang điện gấp đôi hạt không
mang điện. Tìm A của nguyên tử và cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố đó.
- Số khối là: A. 23 B. 24 C. 25 D. Tất cả đều sai.
- Cấu hình electron là:
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
1
B. 1s
2
2s
2
2p
6
4s
2
C. 1s
2
2s
2
2p
6
D. Tất cả đều sai.
Câu 12:
1
1
H,
2
1
H,
3
1
H và oxi có 3 đồng vị
16
8
O,
17
8
O,
18
8
O. Số phân tử nước có thể là:
A. 9 B. 12 C. 15 D. 18 E. Tất cả đều sai
Câu 13: Số khối A được tính theo công thức:
A. A = Z + N B. A = Z + N
C = Z + E + N D. Tất cả đều sai
56
26
hóa 10_chương 1 - Trang 2
hóa 10_chương 1 - Người đăng: nguyenchau207
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
hóa 10_chương 1 9 10 13