Ktl-icon-tai-lieu

Hóa 11

Được đăng lên bởi Tâm Đỗ
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1398 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo án giảng dạy khối 11- Chuẩn
Tiết 19:

Năm học 2013 - 2014

BÀI TẬP ANKAN

Tiết PPCT : 19
Ngày soạn :
Ngày dạy :
I.

MỤC TIÊU
1) Kiến thức
 Viết được CTCT và gọi tên của ankan.
 Vận dụng tốt kiến thức vào giải các bài tập cụ thể.
2) Kĩ năng
Rèn luyện kĩ năng :
 Viết công thức cấu tạo và gọi tên của ankan.
 Viết phương trình hoá học thực hiện các phản ứng của ankan.
 Làm bài tập tổng hợp.

II.

CHUẨN BỊ
1) Giáo viên
Giáo án giảng dạy, hệ thống câu hỏi bài tập luyện tập, sgk, phiếu học tập.
2) Học sinh
 Làm các bài tập trong sgk về ankan.
 Ôn lại khối kiến thức của bài ankan.

III.

TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG
1) Ổn định lớp
2) Các hoạt động dạy học.

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1
Hoạt động 1
Bài tập 1:
- Trình bày :
Viết tất cả các CTCT có thể có của ankan CH3CH2CH2CH2CH2CH3
Hexan
có CTPT C6H14 và gọi tên của chúng ?
CH3CH2CHCH2CH3
│
3_Metylpentan
CH3
CH3CH2CH2CCH3
│
2_Metylpentan
CH3
CH3
│
CH3CH2CCH3
2,2_Đimetylbutan
│
CH3
CH3
│
GV: Nguyễn Trung Quân

1

Giáo án giảng dạy khối 11- Chuẩn

- Nhận xét.
Hoạt động 2

Năm học 2013 - 2014
CH3CHCHCH3
2,3_Đimetylbutan
│
CH3
- Lắng nghe, ghi bài.
Hoạt động 2

Bài tập 2:
- Viết CTCT đúng cho các hợp chất có - Trình bày :
tên sau :
a. 2,3,3_trimetylheptan
a. 2,3,3_trimetylheptan
H3C CH3
b. 4_Etyl-2,3,3_trimetylheptan.
│ │
CH3CHCCH2CH2CH3
│
CH3
b. 4_Etyl-2,3,3_trimetylheptan.
H3C CH3
│ │
CH3CHC─CH2CH2CH3
│ │
H3C C2H5
- Lắng nghe, ghi bài.
- Nhận xét.
Hoạt động 3
Hoạt động 3
Bài tập 3 :
- Trình bày :
Đốt cháy hoàn toàn 1,45 g một ankan Giải :
phải dùng vừa hết 3,64 lít O2.(lất ở Đặt CTTQ Của ankan là : CnH2n+2 (n≥1): a mol
PT cháy :
đktc)
a. Xác định CTPT của ankan đó.
t0
CnH2n+2 + 3n+1
O2
nCO2 + (n+1) H2O
2
b. Viết CTCT và gọi tên của chúng.
a
[(3n+1)/2]a
na
Ta có :
Cứ (14n+2)g ankan td với (3n+1)/2 mol
Cứ 1,45g ankan td với 3,64/22,4 mol
Khi đó ta có :
(14n+2)/1,45 = (3n+1)/0,325
→ n=4
Vậy CTPT của ankan là :C4H10
CTCT của ankan :
CH3CH2CH2CH3
Butan
CH3CHCH3
│
2_Metylpropan
CH3
- Lắng nghe, ghi bài.
- Nhận xét.
Hoạt động 4
Hoạt động 4
Bài tập 4:
GV: Nguyễn Trung Quân

- Trình bày :
2

Giáo án giảng dạy khối 11- Chuẩn
Khi đốt chấy hoàn toàn 1,8g một
ankan, người ta thấy trong sản phẩm
tạo thành khối lượng CO2 nhiều hơn
khối lượng H2=O là 2,8g.
a. Xác định CTPT của ankan đó.
b. Viết CTCT và gọi tên của chúng.

- Nhận xét.

Năm học 2013 - 2014
Đặt CTTQ Của ankan là : CnH2n+2 (n≥1): a mol

PT cháy :
CnH2n+2 + 3n+1
O2
2

t0

nCO2 + (n+1) H2O

a
[(3n+1)/2]a
na
Khi đốt cháy (14n+2) g ankan ...
Giáo án giảng dạy khối 11- Chuẩn Năm học 2013 - 2014
Tiết 19: BÀI TẬP ANKAN
Tiết PPCT : 19
Ngày soạn :
Ngày dạy :
I. MỤC TIÊU
1) Kiến thức
Viết được CTCT và gọi tên của ankan.
Vận dụng tốt kiến thức vào giải các bài tập cụ thể.
2) Kĩ năng
Rèn luyện kĩ năng :
Viết công thức cấu tạo và gọi tên của ankan.
Viết phương trình hoá học thực hiện các phản ứng của ankan.
Làm bài tập tổng hợp.
II. CHUẨN BỊ
1) Giáo viên
Giáo án giảng dạy, hệ thống câu hỏi bài tập luyện tập, sgk, phiếu học tập.
2) Học sinh
Làm các bài tập trong sgk về ankan.
Ôn lại khối kiến thức của bài ankan.
III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG
1) Ổn định lớp
2) Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1
Bài tập 1:
Viết tất cả các CTCT thể của ankan
có CTPT C
6
H
14
và gọi tên của chúng ?
Hoạt động 1
- Trình bày :
CH
3
CH
2
CH
2
CH
2
CH
2
CH
3
Hexan
CH
3
CH
2
CHCH
2
CH
3
3_Metylpentan
CH
3
CH
3
CH
2
CH
2
CCH
3
2_Metylpentan
CH
3
CH
3
CH
3
CH
2
CCH
3
2,2_Đimetylbutan
CH
3
CH
3
GV: Nguyễn Trung Quân 1
Hóa 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa 11 - Người đăng: Tâm Đỗ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Hóa 11 9 10 577