Ktl-icon-tai-lieu

Hóa 12

Được đăng lên bởi Ka Yhn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC: Ở nhà nghe giảng – Lên Moon thực hành

Biên soạn: Phạm Hùng Vương

BÀI TOÁN CO2, SO2 TÁC DỤNG VỚI KIỀM; BÀI TẬP KIỀM,
KIỀM THỔ, NHÔM VÀ MUỐI CACBONAT, SUNFAT.
• Cần nắm rõ được bản chất các quá trình phản ứng:
CO2 + KOH → KHCO3 || nếu KOH dư thì KOH + KHCO3 → K2CO3 + H2O.
CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O || nếu CO2 dư thì CO2 + BaCO3 + H2O → Ba(HCO3)2.
Chung: CO2 vào KOH; Ba(OH)2 thì: CO2 + OH– → HCO3– || HCO3– + OH– → CO32– + H2O.
Sau đó muốn biết mkết tủa, .... thì dựa vào tỉ lệ các ion trong dung dịch.
• cho rất từ từ HCl vào dung dịch chứa cả Na2CO3 và NaHCO3 thì H+ + CO32– → HCO3– trước; nếu H+ còn
dư nữa thì mới có phản ứng H+ + HCO3– → CO2 + H2O để tạo khí.
• cho rất từ từ từng giọt dung dịch Na2CO3 và NaHCO3 vào dung dịch HCl thì axit rất dư so với lượng kia
cho vào → tạo khí luôn.
• Phương pháp: cần nắm được bài toán, đọc + hiểu quá trình. Còn với việc giải, cần quan sát, đừng mất thời
gian với các phương trình lần lượt...
Câu 1 [107502]: Dẫn 5,6 lít CO2 (đktc) vào bình chứa 200 ml dung dịch NaOH nồng độ a mol/lít; dung
dịch thu được có khả năng tác dụng tối đa 100 ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của a là
A. 0,75.

B. 1,5.

C. 2,0.

D. 2,5.

HD: Suy luận: để KOH dùng là tối đa thì sản phẩm cuối cùng sẽ phải là K2CO3 và Na2CO3. Đơn giản là
nếu có muối HCO3– trong dung dịch nữa thì KOH sẽ còn phản ứng được tiếp. Vậy:
• có 0,25 mol CO2; 0,05 mol K2CO3 ||→ có 0,2 mol Na2CO3 ↔ 0,4 mol NaOH → a = 2,0M. Chọn C. ♣.

Câu 2 [175777]: Cho 5,6 lít hỗn hợp X gồm N2 và CO2 (đktc) đi chậm qua 5 lít dung dịch Ca(OH)2 0,02M
để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 5 gam kết tủa. Tỉ khối hơi của X so với H2 là ?
A. 18,8.

B. 18,0.

C. 37,6.

D. 36,0.

HD: CO2 cho vào Ca(OH)2 cần đọc kĩ đề: nếu nước vôi trong dư thì yên tâm CO2 về hết CaCO3↓. Nếu đề
không nói gì hoặc cho số mol rõ như bài trên thì cần chú ý có 2 TH: CO2 vừa đủ để sinh ra lượng tủa hoặc
kết hợp với Ca(OH)2 để sinh tủa hết, sau đó CO2 còn dư để hòa tan lại 1 phần tủa. Theo đó:
• TH1: số mol CO2 là 0,05 mol ||→ sinh thẳng 5 gam CaCO3 luôn ||→ N2 là 0,2 mol

d X/H2

15,6

• TH2: số mol CO2 là 0,15 mol (0,1 mol tạo 10 gam CaCO3 với 0,1 mol Ca(OH)2 đề cho, sau đó 0,05 mol
dX/H2 18,8.
CO2 hòa tan đi 5 gam để còn lại 5 gam như giả thiết) ||→ N2 là 0,1 mol
Quan sát đáp án → cần chọn A. ♥.

Câu 3 [107515]: Sục CO2 vào 200 ml hỗn hợp dung dịch gồm KOH 1M và Ba(OH)2 0,75M. Sau khi khí bị
hấp thụ hoàn toàn thấy tạo 23,64 gam kết tủa. Thể tích khí CO2 đã dùng (đo ở đktc) là
A. 2,688.

B. 2,24 hoặc 2,688.
...
LP HỌC ĐẢO NGƯC: nhà nghe ging Lên Moon thc hành Biên son: Phạm Hùng Vương
[6/2/2015] Chúc các em có mt kì ngh Tết vui vẻ, ý nghĩa! www.moon.vn
BÀI TOÁN CO
2
, SO
2
TÁC DNG VI KIM; BÀI TP KIM,
KIM TH, NHÔM VÀ MUI CACBONAT, SUNFAT.
n nc bn cht các quá trình phn ng:
CO
2

3
|| n
3

2
CO
3
+ H
2
O.
CO
2
+ Ba(OH)
2

3
+ H
2
O || nu CO
2

2
+ BaCO
3
+ H
2

3
)
2
.
Chung: CO
2
vào KOH; Ba(OH)
2
thì: CO
2
+ OH

3
|| HCO
3
+ OH

3
2
+ H
2
O.
n bit m
kt ta
, .... thì da vào t l các ion trong dung dch.
cho rt t t HCl vào dung dch cha c Na
2
CO
3
và NaHCO
3
thì H
+
+ CO
3
2
HCO
3
c; nu H
+
còn
a thì mi có phn ng H
+
+ HCO
3

2
+ H
2
 to khí.
t t t tng git dung dch Na
2
CO
3
và NaHCO
3
vào dung dch HCl thì axit rng kia
o khí luôn.
n nc + hiu quá trình. Còn vi vic gii, cng mt thi
gian vt...
Câu 1 [107502]: Dn 5,6 lít CO
2
a 200 ml dung dch NaOH n a mol/lít; dung
dc có kh ng tch KOH 1M. Giá tr ca a là
A. 0,75. B. 1,5. C. 2,0. D. 2,5.
HD: Suy lu KOH dùng là tn phm cui cùng s phi là K
2
CO
3
và Na
2
CO
3
n là
nu có mui HCO
3
trong dung dch na thì KOH s còn phn c tip. Vy:

2
; 0,05 mol K
2
CO
3

2
CO
3
 Ch
Câu 2 [175777]: Cho 5,6 lít hn hp X gm N
2
và CO
2
m qua 5 lít dung dch Ca(OH)
2
0,02M
 phn ng xc 5 gam kt ta. T kha X so vi H
2
là ?
A. 18,8. B. 18,0. C. 37,6. D. 36,0.
HD: CO
2
cho vào Ca(OH)
2
c: nthì yên tâm CO
2
v ht CaCO
3
 N
không nói gì hoc cho s n chú ý có 2 TH: CO
2
v  ng ta hoc
kt hp vi Ca(OH)
2
 sinh ta h
2
 hòa tan li 1 phn ta. 

1
: s mol CO
2
h thng 5 gam CaCO
3

2
là 0,2 mol
2
X/H
15,6d

2
: s mol CO
2
là 0,15 mol (0,1 mol to 10 gam CaCO
3
vi 0,1 mol Ca(OH)
2
 
CO
2
 còn l thit) 
2
là 0,1 mol
2
X/H
18,8.d
n ch
Câu 3 [107515]: Sc CO
2
vào 200 ml hn hp dung dch gm KOH 1M và Ba(OH)
2
0,75M. Sau khi khí b
hp th hoàn toàn thy to 23,64 gam kt ta. Th tích khí CO
2
 
A. 2,688. B. 2,24 hoc 2,688. C. 2,24 hoc 8,512. D. 2,688 hoc 8,512.
HD: có 0,2 mol KOH, 0,15 mol Ba(OH)
2
; ta là 0,12 mol BaCO
3
.
Gi ý 2 TH:

1
: có 0,12 mol CO
2
vào to luôn 0,12 mol ta BaCO
3

Hóa 12 - Trang 2
Hóa 12 - Người đăng: Ka Yhn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hóa 12 9 10 664