Ktl-icon-tai-lieu

HÓA 12

Được đăng lên bởi Ngoc Diep Ngocdiep
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1067 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa –Thầy Ngọc

Lý thuyết trọng tâm về Este-Lipit

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VỀ ESTE-LIPIT
BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Dạng 1: Các vấn đề liên quan tới CTPT của este
Câu 1: Công thức phân tử nào dưới đây không thể là của este:
A. C2H4O2
B. C2H2O2
C. C3H4O2
D. C4H6O2
Câu 2: Công thức phân tử nào dưới đây không thể là của este:
A. C4H8O2
B. C4H10O2
C. C3H4O2
D. C4H6O2
Câu 3: Este X mạch hở (không chứa nhóm chức khác trong phân tử) có công thức đơn giản nhất là C2H3O2. Tên của
X là:
A. Etyl axetat
B. Metyl acrylat
C. Đimetyl oxalat
D. Đimetyl ađipat
Câu 4: A, B, C là 3 chất hữu cơ cùng chức có công thức phân tử là CH2O2, C3H4O2 và C3H4O4. A, B, C chứa nhóm
chức gì:
A. Este
B. Anđehit
C. Axit
D. Rượu
Câu 5: Hợp chất hữu cơ (X) chỉ chứa một loại nhóm chức có công thức phân tử C3H6O2. Cấu tạo của X có thể là:
A. axit cacboxylic hoặc este đều no, đơn chức.
B. xeton và anđehit hai chức.
C. ancol hai chức không no có một nối đôi.
D. ancol và xeton no.
Câu 6: Đun nóng etilenglicol (HO-CH2-CH2-OH) với axit hữu cơ đơn chức X (xúc tác H2SO4 đặc) thu được hỗn
hợp các este trong đó có một este có công thức phân tử là C6HnO4. Giá trị đúng của n là:
A. n = 6
B. n = 8
C. n = 10
D. n = 12
Câu 7: Este X không tác dụng với Na nhưng tác dụng với NaOH đun nóng thu được glixerin và natri axetat. Công
thức phân tử của X là:
A. C6H8O6
B. C9H12O6
C. C9H14O6
D. C9H16O6.
Câu 8: Este X không tác dụng với Na. X tác dụng dung dịch NaOH thu được một ancol duy nhất là CH3OH và muối
natri ađipat. Công thức phân tử của X là:
A. C10H18O4
B. C4H6O4
C. C6H10O4
D.C8H14O4
Câu 9: Công thức tổng quát của este tạo bởi axit no đơn chức và ancol thơm đơn chức (1 vòng benzen) có dạng:
A. CnH2n–6 (với n  6, nguyên)
C. CnH2n–8O2 (với n  7, nguyên)
B. CnH2n–4O2 (với n  6, nguyên)
D. CnH2n–8O2 (với n  8, nguyên)
Dạng 2: Số đồng phân của este
Câu 1: Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 là:
A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
(Trích đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ khối A – 2010)
Câu 2: Số hợp chất đơn chức, mạch hở, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C4H8O2 và đều tác
dụng được với dung dịch NaOH là:
A. 6
B. 3
C. 5
D. 4
(Trích đề thi tuyển sinh Cao đẳng – 2007)
Câu 3: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là:
A. 6
B. 5
C. 2
D. 4
(Trích đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ khối A – 2008)
Cấu tạo mạch C (rượu – axit) có thể là: 4 = 1 + 3 = 2+ 2 = 3 (thẳng và nhánh) + 1  có 4 đồng phân
Câu 4: Số hợp chất là đồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân tử C4H8O2, tác dụng đư...
Khóa hc LTĐH đảm bo môn Hóa Thy Ngc
Lý thuyết trng tâm v Este-Lipit
Hocmai.vn Ngôi trường chung ca hc trò Vit
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
LÝ THUYT TRNG TÂM V ESTE-LIPIT
BÀI TP T LUYN
Dng 1: Các vấn đề liên quan ti CTPT ca este
Câu 1: Công thc phân t nào dưới đây không th là ca este:
A. C
2
H
4
O
2
B. C
2
H
2
O
2
C. C
3
H
4
O
2
D. C
4
H
6
O
2
Câu 2: Công thc phân t nào dưới đây không th là ca este:
A. C
4
H
8
O
2
B. C
4
H
10
O
2
C. C
3
H
4
O
2
D. C
4
H
6
O
2
Câu 3: Este X mch h (không cha nhóm chc khác trong phân t) có công thức đơn giản nht là C
2
H
3
O
2
. Tên ca
X là:
A. Etyl axetat B. Metyl acrylat C. Đimetyl oxalat D. Đimetyl ađipat
Câu 4: A, B, C là 3 cht hữu cơ cùng chc có công thc phân t là CH
2
O
2
, C
3
H
4
O
2
và C
3
H
4
O
4
. A, B, C cha nhóm
chc gì:
A. Este B. Anđehit C. Axit D. Rượu
Câu 5: Hp cht hu cơ (X) ch cha mt loi nhóm chc có công thc phân t C
3
H
6
O
2
. Cu to ca X có th là:
A. axit cacboxylic hoặc este đu no, đơn chc.
B. xeton và anđehit hai chức.
C. ancol hai chc không no có mt nối đôi.
D. ancol và xeton no.
Câu 6: Đun nóng etilenglicol (HO-CH
2
-CH
2
-OH) vi axit hữu đơn chc X (xúc c H
2
SO
4
đặc) thu được hn
hp các este trong đó mt este có công thc phân t là C
6
H
n
O
4
. Giá tr đúng ca n là:
A. n = 6 B. n = 8 C. n = 10 D. n = 12
Câu 7: Este X không tác dng với Na nhưng tác dụng với NaOH đun nóng thu được glixerin và natri axetat. ng
thc phân t ca X là:
A. C
6
H
8
O
6
B. C
9
H
12
O
6
C. C
9
H
14
O
6
D. C
9
H
16
O
6
.
Câu 8: Este X không tác dng vi Na. X tác dng dung dịch NaOH thu được mt ancol duy nht là CH
3
OH và mui
natri ađipat. Công thức phân t ca X là:
A. C
10
H
18
O
4
B. C
4
H
6
O
4
C. C
6
H
10
O
4
D.C
8
H
14
O
4
Câu 9: Công thc tng quát ca este to bởi axit no đơn chức và ancol thơm đơn chc (1 vòng benzen) có dng:
A. C
n
H
2n6
(vi n 6, ngun) C. C
n
H
2n8
O
2
(vi n 7, nguyên)
B. C
n
H
2n4
O
2
(vi n 6, nguyên) D. C
n
H
2n8
O
2
(vi n 8, nguyên)
Dng 2: S đồng phân ca este
Câu 1: Tng s cht hu cơ mch h, cóng công thc phân t C
2
H
4
O
2
là:
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
(Trích đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ khối A 2010)
Câu 2: S hp chất đơn chc, mch hở, đồng phân cu to ca nhau có cùng công thc phân t C
4
H
8
O
2
và đều tác
dụng được vi dung dch NaOH là:
A. 6 B. 3 C. 5 D. 4
(Trích đề thi tuyển sinh Cao đẳng 2007)
Câu 3: S đồng phân este ng vi công thc phân t C
4
H
8
O
2
là:
A. 6 B. 5 C. 2 D. 4
(Trích đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ khối A 2008)
Cu to mạch C (rưu axit) có th là: 4 = 1 + 3 = 2+ 2 = 3 (thng và nhánh) + 1
có 4 đồng phân
Câu 4: S hp chất đồng phân cu to, cùng công thc phân t C
4
H
8
O
2
, tác dụng được vi dung dch NaOH
nhưng không tác dụng được vi Na là:
A. 3 B. 2 C. 4 D. 1
(Trích đề thi tuyển sinh Cao đẳng 2009)
Câu 5: Cht X là mt este mch h có công thc phân t là C
4
H
6
O
2
. S este có công thc cu to ng vi công thc
phân t đó là:
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 6: Cht hữu X công thức phân t C
8
H
8
O
2
. Đun nóng X trong NaOH thu được 2 mui. S đồng phân
cu to ca X là:
A. 5 B. 2 C. 4 D. 3
Câu 7: Este X công thức đơn gin là C
2
H
3
O
2
. X không tác dng với Na. Đun nóng X trong NaOH thu đưc mt
mui ca axit no và mt rưu no. S đồng phân cu to ca X là:
A. 3 B. 4 C. 2 D. 1
HÓA 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HÓA 12 - Người đăng: Ngoc Diep Ngocdiep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
HÓA 12 9 10 199