Ktl-icon-tai-lieu

Hóa 9

Được đăng lên bởi nmt
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2211 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUYEÃN THÒ THAÛO MINH
(Thaïc só hoaù)

NHAØ XUAÁT BAÛN
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP HOÀ CHÍ MINH
1

LÔØI NOÙI ÑAÀU
Ñeå giuùp cho caùc em hoïc toát moân Hoaù hoïc lôùp 9 do vaäy chuùng toâi
bieân soaïn cuoán “ Baøi taäp hoaù hoïc 9”. Saùch ñöôïc bieân soaïn theo chöông
trình môùi cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo.
Noäi dung saùch goàm naêm chöông:
Chöông I: Caùc loaïi hôïp chaát höõu cô
Chöông II: Kim loaïi
Chöông III: Phi kim, sô löôïc veà baûng heä thoáng tuaàn hoaøn caùc
nguyeân toá hoaù hoïc
Chöông IV: Hidrocacbon. Nhieân lieäu
Chöông V: Daãn xuaát cuûa Hidorocacbon. Polime
Noäi dung cuoán saùch naøy nhaèm giuùp cho caùc em hoïc sinh nhöõng kó
naêng cô baûn vaø naâng cao baùm saùt vôùi chöông trình hoïc ôû nhaø tröôøng.
Chuùng toâi hy voïng cuoán saùch naøy seõ mang laïi cho caùc em nhöõng gì caàn
thieát vaø boå ích, giuùp caùc em ñaït ñöôïc nhöõng thaønh tích cao trong hoïc taäp
vaø trong caùc kyø thi.
Maëc duø coù nhieàu coá gaéng trong vieäc bieân soaïn, song thieáu soùt laø
ñieàu khoâng theå traùnh khoûi ñöôïc. Chuùng toâi raát mong ñoùn nhaän söï goùp yù
cuûa baïn ñoïc gaàn xa ñeå cho laàn in sau cuoán saùch naøy ñöôïc hoaøn thieän hôn.
Traân troïng caûm ôn !
Taùc giaû: THAÛO MINH

CHÖÔNG I
2

CAÙC LOAÏI HÔÏP CHAÁT VOÂ CÔ
I. TOÙM TAÉT KIEÁN THÖÙC
1. Tính chaát hoùa hoïc cuûa oxit, khaùi quaùt veà söï phaân loaïi oxit
- Oxit laø hôïp chaát cuûa oxi vôùi moät nguyeân toá hoùa hoïc khaùc.
- Teân cuûa oxit kim loaïi: TEÂN CUÛA NGUYEÂN TOÁ KIM LOAÏI (keøm
theo hoùa trò) + OXIT.
Ví duï: Fe2O3 teân saét (III) oxit.
- Teân cuûa oxit phi kim: TEÂN CUÛA NGUYEÂN TOÁ PHI KIM (keøm
theo tieàn toá chæ soá nguyeân töû) + OXIT.
Ví duï: P2O5 ñiphotpho pentaoxit.
- Caùc tieàn toá: mono laø moät, ñi laø hai, tri laø ba, tetra laø boán, penta laø
naêm…
1.1 Tính chaát hoùa hoïc cuûa oxit
a) Oxit bazô
- Taùc duïng vôùi nöôùc: moät soá oxit bazô (Na 2O, CaO, K2O, BaO..) taùc
duïng vôùi nöôùc taïo thaønh dung dòch bazô (kieàm).
Na2O + H2O
2NaOH
- Taùc duïng vôùi axit: oxit bazô taùc duïng vôùi axit taïo muoái vaø nöôùc.
Na2O + H2 SO4
Na2SO4 + H2O
- Taùc duïng vôùi oxit axit: moät soá oxit bazô (Na 2O, CaO, K2O, BaO..)
taùc duïng vôùi oxit axit taïo thaønh muoái.
Na2O + CO2
Na2CO3
b) Oxit axit
Chuù yù: oxit axit ngoaøi caùch goïi teân nhö treân coøn caùch goïi laø: ANHIDRIC
cuûa axit töông öùng.
Ví duï: SO2 anhidric sunfurô (axit töông öùng laø H 2SO3 axit sunfurô)
- Taùc duïng vôùi nöôùc: nhieàu oxit axit taùc duïng vôùi nöôùc taïo thaønh
dung dòch axit.
SO3 + H2O
H2SO4
- Ta...
NGUYEÃN THÒ THAÛO MINH
(Thaïc só hoaù)
NHAØ XUAÁT BAÛN
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP HOÀ CHÍ MINH
1
Hóa 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa 9 - Người đăng: nmt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Hóa 9 9 10 660