Ktl-icon-tai-lieu

Hóa chuyên Hà Tĩnh

Được đăng lên bởi ji-chung
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 903 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
HÀ TĨNH

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG
Lớp : 12
Môn thi : Hoá Học
Thời gian làm bài : 90 phút
Số câu trắc nghiệm : 50 câu

Câu 1. Cho luồng khí H2 đi qua 14,4gam MO (M là kim loại) nung nóng thu được 12,8gam hỗn hợp X.
Cho hỗn hợp X tan hết trong dung dịch HNO3 dư, sản phẩm khử thu được là 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí
Y(gồm NO và NO2). Tỉ khối của Y so với H2 là 19. Công thức phân tử của MO là:
A. CuO.
B. FeO.
C. ZnO.
D. Cả A,B,C đều sai.
Câu 2. Cho a gam hỗn hợp Fe,Cu (trong đó Cu chiếm 44% về khối lượng) vào 500ml dd HNO3, đun
nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,48 lít (đktc) khí NO(sản phẩm khử duy nhất), chất
rắn có khối lượng 0,12a gam và dung dịch X. Giá trị của a là:
A. 15.
B. 20.
C. 25.
D. 30.
Câu 3. Hòa tan hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Al,Fe,Cu có số mol bằng nhau trong dung dịch HNO3.
Sau khi kết thúc phản ứng thu được 5,6 lít (đktc) khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Làm
khô dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:
A. 63,9.
B. 67.
C. 60,8.
D. 70,1.
Câu 4. Nung 13,6 gam hỗn hợp Mg, Fe trong không khí một thời gian thu được hỗn hợp X gồm các
oxit có khối lượng 19,2gam. Để hòa tan hoàn toàn X cần V ml dd HCl 1M tối thiểu là:
A. 800ml.
B. 600ml.
C. 500ml.
D. 700ml.
Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 rượu đồng đẳng liên tiếp thu được 0,33 gam CO2 và
0,225 gam H2O.Nếu tiến hành ôxi hoá m gam hỗn hợp trên bằng CuO thì khối lượng andehit tạo thành
tối đa là:
A. 0,185g
B. 0,205g
C. 0,195g
D. 0,215g
Câu 6. Số đồng phân ứng với công thức phân tử của C2H2ClF là
A. 2
B. 3
C. 5
D. 4
Câu 7. Cho 3 axit: axit fomic, axit axetic và axit acrylic. Để nhận biết 3 axit này ta dùng:
A. dd AgNO3/ NH3, nước brom.
B. dd AgNO3/ NH3, quỳ tím
C. Na, nước brom
D. Nước brom, quỳ tím
Câu 8.
Hiđrocacbon X có công thức phân tử C8H10 không làm mất màu dd brom. Khi đun nóng X
trong dd thuốc tím tạo thành hợp chất C7H5KO2 (Y). Cho Y tác dụng với dd axit clohiđric tạo thành hợp
chất C7H6O2. Tên của X là:
A. 1,3-đimetylbenzen. B. etylbenzen.
C. 1,4-đimetylbenzen.
D. 1,2-đimetylbenzen.
Câu 9. Khi sục khí clo vào nước thì thu được nước clo. Nước clo là hỗn hợp gồm các chất:
A. Cl2 và H2O
B. Cl2, HCl, H2O và HClO
C. HCl, HClO3 và H2O D. HCl và HClO.
Câu 10. Cho 6,5gam Zn vào 120ml dd HNO3 1M và H2SO4 0,5M thu được NO (sản phẩm khử duy
nhất) và dung dịch chứa x gam muối. Sau đó đem cô cạn dung dịch được y gam muối khan, thì
A. x > y.
B. x < y.
C. x=y.
D. Cả A,B,C đều sai.
Câu 11. Chia m gam 1 este E thà...
www.dethithudaihoc.com
www.mathvn.com
www.dethithudaihoc.com
1
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
HÀ TĨNH
ĐỀ THI TH ĐI HC CAO ĐẲNG
Lp : 12
Môn thi : Hoá Hc
Thi gian làm bài : 90 phút
S câu trc nghim : 50 câu
Câu 1. Cho lung khí H
2
đi qua 14,4gam MO (M là kim loi) nung nóng thu được 12,8gam hn hp X.
Cho hn hp X tan hết trong dung dch HNO
3
dư, sn phm kh thu được là 4,48 lít (đktc) hn hp khí
Y(gm NO và NO
2
). T khi ca Y so vi H
2
là 19. Công thc phân t ca MO là:
A. CuO. B. FeO. C. ZnO. D. C A,B,C đều sai.
Câu 2. Cho a gam hn hp Fe,Cu (trong đó Cu chiếm 44% v khi lượng) vào 500ml dd HNO
3
, đun
nóng. Sau khi phn ng xy ra hoàn toàn thu được 4,48 lít (đktc) khí NO(sn phm kh duy nht), cht
rn có khi lượng 0,12a gam và dung dch X. Giá tr ca a là:
A. 15. B. 20. C. 25. D. 30.
Câu 3. Hòa tan hoàn toàn 17,4 gam hn hp Al,Fe,Cu có s mol bng nhau trong dung dch HNO
3
.
Sau khi kết thúc phn ng thu được 5,6 lít (đktc) khí NO (sn phm kh duy nht) và dung dch X. Làm
khô dung dch X thu được m gam mui khan. Giá tr ca m là:
A. 63,9. B. 67. C. 60,8. D. 70,1.
Câu 4. Nung 13,6 gam hn hp Mg, Fe trong không khí mt thi gian thu được hn hp X gm các
oxit có khi lượng 19,2gam. Để hòa tan hoàn toàn X cn V ml dd HCl 1M ti thiu là:
A. 800ml. B. 600ml. C. 500ml. D. 700ml.
Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn m gam hn hp 2 rưu đồng đẳng liên tiếp thu được 0,33 gam CO
2
0,225 gam H
2
O.Nếu tiến hành ôxi hoá m gam hn hp trên bng CuO thì khi lượng andehit to thành
ti đa là:
A. 0,185g B. 0,205g C. 0,195g D. 0,215g
Câu 6. S đồng phân ng vi công thc phân t ca C
2
H
2
ClF là
A. 2 B. 3 C. 5 D. 4
Câu 7. Cho 3 axit: axit fomic, axit axetic và axit acrylic. Để nhn biết 3 axit này ta dùng:
A. dd AgNO
3
/ NH
3
, nước brom. B. dd AgNO
3
/ NH
3
, qu tím
C. Na, nước brom D. Nước brom, qu tím
Câu 8. Hiđrocacbon X có công thc phân t C
8
H
10
không làm mt màu dd brom. Khi đun nóng X
trong dd thuc tím to thành hp cht C
7
H
5
KO
2
(Y). Cho Y tác dng vi dd axit clohiđric to thành hp
cht C
7
H
6
O
2
. Tên ca X là:
A. 1,3-đimetylbenzen. B. etylbenzen. C. 1,4-đimetylbenzen. D. 1,2-đimetylbenzen.
Câu 9. Khi sc khí clo vào nước thì thu được nước clo. Nước clo là hn hp gm các cht:
A. Cl
2
và H
2
O B. Cl
2
, HCl, H
2
O và HClO C. HCl, HClO
3
và H
2
O D. HCl và HClO.
Câu 10. Cho 6,5gam Zn vào 120ml dd HNO
3
1M và H
2
SO
4
0,5M thu được NO (sn phm kh duy
nht) và dung dch cha x gam mui. Sau đó đem cô cn dung dch được y gam mui khan, thì
A. x > y. B. x < y. C. x=y. D. C A,B,C đều sai.
Câu 11. Chia m gam 1 este E thành 2 phn bng nhau
Phn 1 đốt cháy hoàn toàn thu được 4.48 lít khí CO
2
(dktc) và 3.6 gam H
2
O
Phn 2 tác dng va đủ vi 100ml dd NaOH 0.5M. Giá tr ca m là
A. 3.6 B. 4.4 C. 7.2 D. 8,8
Câu 12. Đt cháy hoàn toàn 0,1 mol hn hp gm etilen ancol đơn chc X thu được 4,48 lít k
CO
2
và 4,5 gam nước. X thuc loi
A. no, đơn chc, mch h. B. không no, đơn chc, mch h.
C. no, đơn chc, mch vòng D. không no, đơn chc, mch vòng.
Câu 13. Cho cân bng hóa hc sau: CH
3
COOH + C
2
H
5
OH
0
42
,, tđSOH
CH
3
COOC
2
H
5
+ H
2
O
Nhn xét nào đúng v cân bng trên?
A. Sn phm ca phn ng trên có tên là etyl axetic
B. Để cân bng trên xy ra theo chiu thun có th dùng dư axit axetic hoc ancol etylic
C. Axit H
2
SO
4
ch gi vai trò xúc tác.
D. Nhóm OH ca ancol kết hp vi H ca axit to ra nước.
Hóa chuyên Hà Tĩnh - Trang 2
Hóa chuyên Hà Tĩnh - Người đăng: ji-chung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hóa chuyên Hà Tĩnh 9 10 630