Ktl-icon-tai-lieu

hóa chuyên ngành vô cơ

Được đăng lên bởi vuprojector88
Số trang: 406 trang   |   Lượt xem: 551 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA HOÁ

BÀI GIẢNG

GV NGÔ THỊ MỸ BÌNH

Đà Nẵng, 2007

ĈҤI HӐC ĈÀ NҸNG
TRѬӠNG ĈҤI HӐC SѬ PHҤM
KHOA HOÁ

BÀI GIҦ1*

GV NGÔ THӎ0Ӻ%ÌNH

Ĉà N̽ng, 2007

Mục lục

MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG 1: LỊCH SỬ CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC
1.1. Nguyên tố hoá học .......................................................................................
1.1.1. Nguyên tố hoá học ................................................................................
1.1.2. Đồng vị - Thù hình ................................................................................
1.1.3. Độ phổ biến của các nguyên tố trong tự nhiên ......................................
1.2. Tính bền của nguyên tố phóng xạ ................................................................
1.2.1. Sự phóng xạ ...........................................................................................
1.2.2. Các cách phân huỷ phóng xạ .................................................................
1.3. Phản ứng hạt nhân .......................................................................................
1.3.1. Cơ chế phản ứng hạt nhân ......................................................................
1.3.2. Các loại phản ứng hạt nhân ....................................................................
1.4. Nguồn gốc hình thành nguyên tố hoá học trên quả đất ................................
1.5. Tổng hợp nhân tạo các nguyên tố trong phòng thí nghiệm .........................
CHƯƠNG 2: PHÂN LOẠI TỔNG QUÁT CÁC CHẤT VÔ CƠ
2.1. Kim loại ……………………………………………….…………………...
2.1.1. Phân biệt kim loại và không kim loại ………………………………….
2.1.2. Cấu tạo nguyên tử của kim loại .……………………………………….
2.1.3. Cấu trúc tinh thể của kim loại ………………………………………….
2.1.4. Liên kết trong kim loại …………………………………………………
2.1.5. Kim loại chuyển tiếp. Kim loại không chuyển tiếp ……………………
2.1.6. Tính chất vật lý của kim loại. Thuyết miền năng lượng ……………….
2.1.7. Điều kiện để kim loại phản ứng với nước, axit, bazơ, muối …………...
2.2. Á kim. Phi kim. Khí hiếm ………………………………………………….
2.3. Hợp chất ………………………………………….………………………..
2.3.1. Hợp chất hoá học kim loại ……………………………………………..
2.3.2. Hyđrua …………...……………………………………………………..
2.3.3. Oxit ……………………………………………………………………..
2.3.4. Hiđroxit …………………………..……………………………………..
2.3.5. Muối ………………..…………………………………………………...
CHƯƠNG 3: PHỨC CHẤT
3.1. Khái niệm ……………...…………………………………………………...
3.1.1. Ion phức ………………………………………………………………...
3.1.2. Phức chất ………………………………………………………………..
3.1.3. Ion trung tâm ……………………………...
Đ
Đ
I
I
H
H
C
C
Đ
Đ
À
À
N
N
N
N
G
G
T
T
R
R
Ư
Ư
N
N
G
G
Đ
Đ
I
I
H
H
C
C
S
S
Ư
Ư
P
P
H
H
M
M
K
K
H
H
O
O
A
A
H
H
O
O
Á
Á
I GIẢNG
GV NGÔ THỊ MỸ BÌNH
Đ
Đ
à
à
N
N
n
n
g
g
,
,
2
2
0
0
0
0
7
7
hóa chuyên ngành vô cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hóa chuyên ngành vô cơ - Người đăng: vuprojector88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
406 Vietnamese
hóa chuyên ngành vô cơ 9 10 943