Ktl-icon-tai-lieu

Hóa chuyên Nguyễn Huệ L2 2013

Được đăng lên bởi ji-chung
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 953 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
NGUYỄN HUỆ


ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ HAI
NĂM HỌC 2012-2013
MÔN : HÓA HỌC - KHỐI A, B

Thời gian làm bài: 90 phút;
(60 câu trắc nghiệm)
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................

Mã đề thi 132

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
I. Phần chung cho tất cả các thí sinh( 40 câu, từ câu {<1>} đến câu {<40>})
Câu 1: Dung dịch phenol phản ứng với mấy chất trong số các chất sau đây: Na, dung dịch brom, dung dịch
NaCl, dung dịch NaOH, axit HNO3 /H2SO4 đặc, dung dịch NaHCO3, dung dịch Na2CO3, CH3COOH, HCl.
A. 4
B. 6
C. 5
D. 7
Câu 2: Anđehit thể hiện tính khử khi tác dụng với chất nào trong số các chất sau?
A. H2/Ni, t0
B. NaOH
C. AgNO3/NH3, t0
D. HCN
Câu 3: Hỗn hợp X gồm 1 ancol và 2 sản phẩm hợp nước của propen. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 23.
Cho m gam X đi qua ống sứ đựng CuO (dư) nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn
hợp Y gồm 3 chất hữu cơ và hơi nước, khối lượng ống sứ giảm 3,2 gam. Cho Y tác dụng hoàn toàn với lượng
dư dung dịch AgNO3 trong NH3, tạo ra 48,6g Ag. Phần trăm khối lượng của propan-1-ol trong X là:
A. 65,2%.
B. 16,3%.
C. 48,9%.
D. 34,5%.
Câu 4: Đặc điểm của phản ứng este hóa là:
A. Phản ứng hoàn toàn, cần đun nóng, có H2SO4 loãng xúc tác.
B. Phản ứng hoàn toàn, cần đun nóng, có H2SO4 đậm đặc xúc tác.
C. Phản ứng thuận nghịch, cần đun nóng, có H2SO4 đậm đặc xúc tác.
D. Phản ứng thuận nghịch cần đun nóng và có xúc tác bất kì.
Câu 5: Cho 46,6 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba và Al2O3 (trong đó oxi chiếm 30,9% về khối lượng) tan hết
vào nước thu được dung dịch Y và 8,96 lít H2 (đktc). Cho 3,1 lít dung dịch HCl 0,5M vào dung dịch Y thu
được m gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 7,8.
B. 35,1.
C. 27,3.
D. 0.
Câu 6: Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no, đơn chức A, B tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch
KOH 0,40M, thu được một muối và 336 ml hơi một ancol (ở đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X
trên, sau đó hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thì khối lượng bình tăng 5,27
gam. Công thức của A, B là:
A. HCOOH và HCOOC3H7.
B. HCOOH và HCOOC2H5.
C. C2H5COOH và C2H5COOCH3.
D. CH3COOH và CH3COOC2H5.
Câu 7: Cho Na dư vào V (ml) cồn etylic 460 (khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml; của
nước là 1 g/ml) thu được 42,56 lít H2 (đktc). Giá trị của V là:
A. 475 ml
B. 200 ml
C. 100 ml
D. 237,5 ml
Câu...
Trang 1/5 - 132
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
NGUYỄN HUỆ
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ HAI
NĂM HỌC 2012-2013
MÔN : HÓA HỌC - KHỐI A, B
Thời gian làm bài: 90 phút;
(60 câu trắc nghiệm)
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Mã đề thi 132
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
I. Phần chung cho tất cả các thí sinh( 40 câu, từ câu {<1>} đến câu {<40>})
Câu 1: 

3
/H
2
SO
4

3

2
CO
3
, CH
3
COOH, HCl.
A. 4 B. 6 C. 5 D. 7
Câu 2: 
A. H
2
/Ni, t
0
B. NaOH C. AgNO
3
/NH
3
, t
0
D. HCN
Câu 3: 



3
trong NH
3
-1-ol trong X là:
A. 65,2%. B. 16,3%. C. 48,9%. D. 34,5%.
Câu 4: 
A. 
2
SO
4
loãng xúc tác.
B. 
2
SO
4

C. 
2
SO
4

D. 
Câu 5: 
2
O
3


2


A. 7,8. B. 35,1. C. 27,3. D. 0.
Câu 6: 

trên, sa
2


A. HCOOH và HCOOC
3
H
7
. B. HCOOH và HCOOC
2
H
5
.
C. C
2
H
5
COOH và C
2
H
5
COOCH
3
. D. CH
3
COOH và CH
3
COOC
2
H
5
.
Câu 7: lic 46
0


2

A. 475 ml B. 200 ml C. 100 ml D. 237,5 ml
Câu 8: 
2
?
A.  B. 
C.  D. 
Câu 9: p-

2

CO
2

A. 40,32 lít. B. 49,28 lít. C. 13,44 lít. D. 20,16 lít.
Câu 10: 
A. 

B. 
C. 
3
, H
2
SO
4

D. 
Câu 11: 
7
H
6
Cl
2


www.DeThiThuDaiHoc.com
www.DeThiThuDaiHoc.com
Hóa chuyên Nguyễn Huệ L2 2013 - Trang 2
Hóa chuyên Nguyễn Huệ L2 2013 - Người đăng: ji-chung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hóa chuyên Nguyễn Huệ L2 2013 9 10 586