Ktl-icon-tai-lieu

Hóa chuyên Nguyễn Tất Thành

Được đăng lên bởi ji-chung
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1693 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
NGUYỄN TẤT THÀNH

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I – NĂM HỌC 2012 - 2013
MÔN: HOÁ HỌC; KHỐI A, B
Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề thi gồm có 05 trang)
MÃ ĐỀ: 061

Họ và tên thí sinh: ................................................................. SBD:........................Lớp:........................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; He=4; Li=7; Be=9; C=12; N=14; O=16; F=19; Na=23;
Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Mn=55; Fe=56; Ni=58,7; Cu=64; Zn=65; Br=80;
Rb=85; Sr=88; Ag=108; Sn=119; Cs=133; Ba=137; Pb=207, Cr=52; Sn=119;
Câu 1: Thả một viên bi bằng sắt hình cầu nặng 5,6 gam vào 200 ml dung dịch HCl chưa biết nồng độ.
Sau khi đường kính viên còn lại bằng 1/2 so với ban đầu thì khí ngừng thoát ra (giả sử viên bi bị mòn đều
từ mọi phía). Nồng độ (mol/lít) của dung dịch HCl là
A. 0,500.
B. 0,875.
C. 0,125.
D. 1,376.
Câu 2: Cho các ion:HSO 4 , NO 3 , C6H5O-, -OCO-CH2-NH 3 , CH3NH 3 , Cu 2+, Ba2+, Al(OH) 4 , HCO 3 .
Tổng số ion có vai trò axit và tổng số ion có vai trò lưỡng tính là
A. 2 và 1
B. 2 và 2
C. 3 và 2

D. 1và 2

Câu 3: Cho các monome sau: stiren, toluen, metylaxetat, vinylaxetat, metylmetacrylat, metylacrylat,
propilen, benzen, axit etanoic, axít ε-aminocaproic, caprolactam, etilenoxit. Số monome tham gia phản
ứng trùng hợp là:
A. 6
B. 5
C. 8
D. 7
Câu 4: Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm 0,1 mol FeCl3, 0,2 mol CuCl2 và 0,1 mol HCl (điện cực trơ).
Khi ở catot bắt đầu thoát khí thì ở anot thu được V lít khí (đktc). Biết hiệu suất của quá trình điện phân là
100%. Giá trị của V là
A. 4,48.
B. 5,60.
C. 11,20.
D. 22,40.
Câu 5: Cho axeton tác dụng với HCN thu được chất hữu cơ X. Thủy phân X trong môi trường axit thu
được chất hữu cơ Z. Đề hiđrat hóa Z thu được axit cacboxylic Y. Vậy Y là chất nào sau đây?
A. CH2=CH-COOH
B. CH3CH=CHCOOH
C. CH2=C(CH3)COOH
D. CH2=CHCH2COOH
Câu 6: Cho các chất và dung dịch sau: toluen, stiren, etilen, xiclopropan, isopren, vinyl axetat, etyl
acrylat, đivinyl oxalat, foocmon, axeton, dung dịch glucozơ, dung dịch Fructozơ, dung dịch mantozơ,
dung dịch saccarozơ. Số chất và dung dịch có thể làm mất màu dung dịch Br2 là:
A. 8
B. 11.
C. 10
D. 9
Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn a mol một este no, đơn chức mạch hở X, cần b mol O2, tạo ra c mol hỗn hợp
CO2 và H2O. Biết c = 2(b - a). Số đồng phân este của X là
A. 2.
B. 6.
C. 4.
D. 3.
Câu 8: X là dung dịch AlCl3 Y là dung dịch NaOH 2M .Cho 150ml dung dịch Y vào cốc chứa 100 ml
dung dịch X, khuấy đều đ...
Download ebook, tài liệu, đề thi, bài ging tại : http://diendan.shpt.info Trang 1/7 - Mã đề thi 061
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
NGUYN TT THÀNH
(Đề thi gm có 05 trang)
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2012 - 2013
MÔN: HOÁ HỌC; KHI A, B
Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đ
Họ và tên thí sinh: ................................................................. SBD:........................Lớp:........................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên t: H=1; He=4; Li=7; Be=9; C=12; N=14; O=16; F=19; Na=23;
Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Mn=55; Fe=56; Ni=58,7; Cu=64; Zn=65; Br=80;
Rb=85; Sr=88; Ag=108; Sn=119; Cs=133; Ba=137; Pb=207, Cr=52; Sn=119;
Câu 1: Th một viên bi bằng sắt hình cầu nặng 5,6 gam vào 200 ml dung dịch HCl chưa biết nồng độ.
Sau khi đường kính viênn lại bằng 1/2 so với ban đầu thì khí ngng thoát ra (gisviên bi bị mòn đều
từ mọi phía). Nồng độ (mol/lít) của dung dịch HCl là
A. 0,500. B. 0,875. C. 0,125. D. 1,376.
Câu 2: Cho các ion:HSO
4
, NO
3
, C
6
H
5
O
-
,
-
OCO-CH
2
-NH
3
, CH
3
NH
3
, Cu
2+
, Ba
2+
, Al(OH)
4
, HCO
3
.
Tổng số ion có vai trò axit và tổng số ion có vai trò lưng tính là
A. 2 và 1 B. 2 2 C. 3 và 2 D. 1 2
Câu 3: Cho các monome sau: stiren, toluen, metylaxetat, vinylaxetat, metylmetacrylat, metylacrylat,
propilen, benzen, axit etanoic, axít ε-aminocaproic, caprolactam, etilenoxit. S monome tham gia phản
ứng trùng hợp là:
A. 6 B. 5 C. 8 D. 7
Câu 4: Điện phân dung dch hỗn hợp gồm 0,1 mol FeCl
3
, 0,2 mol CuCl
2
và 0,1 mol HCl iện cực trơ).
Khi ở catot bắt đầu thoát khí thì ở anot thu được V lít khí (đktc). Biết hiệu suất của quá trình điện phân là
100%. Giá trcủa V là
A. 4,48. B. 5,60. C. 11,20. D. 22,40.
Câu 5: Cho axeton tác dng vi HCN thu được chất hữu X. Thy phân X trong môi trường axit thu
được chất hữu cơ Z. Đề hiđrat hóa Z thu được axit cacboxylic Y. Vậy Y là chất nào sau đây?
A. CH
2
=CH-COOH B. CH
3
CH=CHCOOH
C. CH
2
=C(CH
3
)COOH D. CH
2
=CHCH
2
COOH
Câu 6: Cho c chất và dung dịch sau: toluen, stiren, etilen, xiclopropan, isopren, vinyl axetat, etyl
acrylat, đivinyl oxalat, foocmon, axeton, dung dch glucozơ, dung dịch Fructozơ, dung dịch mantozơ,
dung dch saccarozơ. Số chất và dung dịch có thể làm mất màu dung dịch Br
2
là:
A. 8 B. 11. C. 10 D. 9
Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn a mol một este no, đơn chức mạch hX, cần b mol O
2
, tạo ra c mol hỗn hợp
CO
2
và H
2
O. Biết c = 2(b - a). Số đồng phân este của X là
A. 2. B. 6. C. 4. D. 3.
Câu 8: X dung dịch AlCl
3
Y là dung dịch NaOH 2M .Cho 150ml dung dịch Y o cốc chứa 100 ml
dung dịch X, khuấy đều đến khi phản ứng hoàn toàn thy trong cốc 7,8 g kết tủa. Nếu thêm tiếp vào
cốc 100 ml dung dịch Y kết thúc phản ứng được 10,92 g kết tủa. Nồng đmol của dung dịch X là :
A. 3,2 M B. 2,0 M C. 1,0 M D. 1,6 M
Câu 9: Cho 2 dung dịch H
2
SO
4
HCOOH có cùng nng độ mol/l và có các giá tr pH tương ứng là x
y. Thiết lp mối quan hệ gia x và y biết rằng cứ 50 phân tử HCOOH thì có 1 phân t HCOOH đã phân ly.
A. y = x - 1 B. y = 10x C. y = x + 2 D. y = 2x
MÃ ĐỀ: 061
www.DeThiThuDaiHoc.com
www.DeThiThuDaiHoc.com
Hóa chuyên Nguyễn Tất Thành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa chuyên Nguyễn Tất Thành - Người đăng: ji-chung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hóa chuyên Nguyễn Tất Thành 9 10 382