Ktl-icon-tai-lieu

Hóa Chuyên trường LƯƠNG VĂN TỤY- Ninh Bình

Được đăng lên bởi ji-chung
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2191 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NINH BÌNH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
LƯƠNG VĂN TỤY
Mã đề thi 111

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I-NĂM HỌC 2012-2013
MÔN THI: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút
(NGÀY THI: 2/2/2013)

Câu 1. Kim loại X có cấu trúc mạng như hình bên:
Phần trăm thể tích không gian trống trong mạng lưới tinh thể của X là:
A. 32 %.
B. 74 %.
C. 26 %.
D. 68 %.
Câu 2. Tiến hành thí nghiệm sau: Cho 1 ít bột đồng kim loại vào ống
nghiệm chứa dung dịch FeCl3, lắc nhẹ ống nghiệm sẽ quan sát thấy hiện
tượng nào sau đây?
A. Kết tủa sắt xuất hiện và dung dịch có màu xanh B. Không có hiện tượng gì xảy ra
C. Đồng tan và dung dịch có màu xanh
D. Có khí màu vàng lục của Cl2 thoát ra
Câu 3. Xà phòng hóa hoàn toàn 21,45 kg chất béo cần dùng 3 g NaOH, thu được 0,92 g glixerol và m (g)
hỗn hợp muối natri. Giá trị của m là
A. 37,65.
B. 26,10.
C. 23,53.
D. 22,72.
Câu 4. Cho 7,4 gam hỗn hợp tất cả các chất đồng phân C3H6O2 đơn chức mạch hở có cùng số mol
phản ứng với NaHCO3 dư. Thể tích CO2 thu được ở (đktc) là:
A. 0,75 lít
B. 1,12 lít
C. 0,56 lít
D. 2,24 lít
Câu 5. Cho a mol bột kẽm vào dung dịch có hòa tan b mol Fe(NO3)3. Tìm điều kiện liện hệ giữa a và b
để sau khi kết thúc phản ứng không có kim loại.
C. b ≥ 2a
D. b = 2a/3
A. b > 3a
B. a ≥ 2b
Câu 6. Cho hỗn hợp gồm Al, BaO và Na2CO3 (có cùng số mol) vào nước dư thu được dung dịch X và
chất kết tủa Y. Chất tan trong dung dịch X là:
B. NaAlO2.
A. Ba(AlO2)2 và Ba(OH)2.
C. NaOH và NaAlO2.
D. NaOH và Ba(OH)2.
Câu 7. Hoà tan hoàn toàn 23,8 gam hỗn hợp một muối cacbonat của các kim loại hoá trị I và muối
cacbonat của kim loại hoá trị II trong dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí (đkc). Đem
cô cạn dung dịch thu được thì khối lượng muối khan là
A. 13 gam
B. 15 gam
C. 26 gam
D. 30 gam
Câu 8. Cân bằng nào sau đây chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng áp suất bằng cách nén hỗn hợp?
A. CaCO3 CaO + CO2(khí)
B. N2(khí) + 3H2(khí) 2NH3(khí)
C. H2(khí) + I2(rắn) 2HI (khí)
D. S(rắn) + H2(khí) H2S(khí)
Câu 9. Dung dịch X chứa dung dịch NaOH 0,2M và dung dịch Ca(OH)2 0,1M. Sục 7,84 lít khí CO2
đkc vào 1 lít dung dịch X thì khối lượng kết tủa thu được là.
A. 15 gam
B. 5 gam
C. 10 gam
D. 0 gam
Câu 10. Crackinh pentan một thời gian thu được 1,792 lít hỗn hợp X gồm 7 hiđrocacbon. Thêm 4,48
lít H2 vào X rồi nung với Ni đến phản ứng hoàn toàn thu được 5,6 lít hỗn hợp khí Y (thể tích khí đều
đo ở đktc). Đổt cháy hoàn toàn Y rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong dư,
khối lượng kết tủa tạo thành là:
A. 25 g
B. 3...
www.DeThiThuDaiHoc.com
www.mathvn.comwww.dethithudaihoc.com MĐ
111
1
S GIÁO DC & ĐÀO TO NINH BÌNH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
LƯƠNG VĂN TY
đề thi 111
ĐỀ THI TH ĐẠI HC LN I-NĂM HC 2012-2013
MÔN THI: HÓA HC
Thi gian làm bài: 90 phút
(NGÀY THI: 2/2/2013)
Câu 1. Kim loi X có cu trúc mng như hình bên:
Phn trăm th tích không gian trng trong mng lưới tinh th ca X là:
A. 32 %. B. 74 %. C. 26 %. D. 68 %.
Câu 2. Tiến hành t nghim sau: Cho 1 ít bt đồng kim loi vào ng
nghim cha dung dch FeCl
3
, lc nh ng nghim s quan sát thy hin
tượng nào sau đây?
A. Kết ta st xut hin và dung dch có màu xanh B. Không có hin tượng gì xy ra
C. Đồng tan và dung dch có màu xanh D. k màu vàng lc ca Cl
2
thoát ra
Câu 3. phòng hóa hoàn toàn 21,45 kg cht béo cn dùng 3 g NaOH, thu được 0,92 g glixerol m (g)
hn hp mui natri. Giá tr ca m là
A. 37,65. B. 26,10. C. 23,53. D. 22,72.
Câu 4. Cho 7,4 gam hn hp tt c các cht đồng phân C
3
H
6
O
2
đơn chc mch h cùng s mol
phn ng vi NaHCO
3
dư. Th tích CO
2
thu được (đktc) là:
A. 0,75 lít B. 1,12 lít C. 0,56 lít D. 2,24 lít
Câu 5. Cho a mol bt km vào dung dch có hòa tan b mol Fe(NO
3
)
3
. Tìm điu kin lin h gia a và b
để sau khi kết thúc phn ng không có kim loi.
A. b > 3a B. a 2b C. b 2a D. b = 2a/3
Câu 6. Cho hn hp gm Al, BaO và Na
2
CO
3
(có cùng s mol) vào nước dư thu được dung dch X và
cht kết ta Y. Cht tan trong dung dch X là:
A. Ba(AlO
2
)
2
và Ba(OH)
2
. B. NaAlO
2
.
C. NaOH và NaAlO
2
. D. NaOH và Ba(OH)
2
.
Câu 7. Hoà tan hoàn toàn 23,8 gam hn hp mt mui cacbonat ca các kim loi hoá tr I mui
cacbonat ca kim loi hoá tr II trong dung dch HCl. Sau phn ng thu được 4,48 lít k(đkc). Đem
cô cn dung dch thu được thì khi lượng mui khan là
A. 13 gam B. 15 gam C. 26 gam D. 30 gam
Câu 8. Cân bng nào sau đây chuyn dch theo chiu thun khi tăng áp sut bng cách nén hn hp?
A. CaCO
3
CaO + CO
2(khí)
B. N
2(khí)
+ 3H
2(khí)
2NH
3(khí)
C. H
2(khí)
+ I
2(rn)
2HI
(khí)
D. S
(rn)
+ H
2(khí)
H
2
S
(khí)
Câu 9. Dung dch X cha dung dch NaOH 0,2M dung dch Ca(OH)
2
0,1M. Sc 7,84 lít khí CO
2
đkc vào 1 lít dung dch X thì khi lượng kết ta thu được là.
A. 15 gam B. 5 gam C. 10 gam D. 0 gam
Câu 10. Crackinh pentan mt thi gian thu được 1,792 lít hn hp X gm 7 hiđrocacbon. Thêm 4,48
lít H
2
vào X ri nung vi Ni đến phn ng hoàn toàn thu được 5,6 lít hn hp kY (th tích khí đu
đo đktc). Đổt cháy hoàn toàn Y ri cho sn phm cháy hp th vào dung dch nước vôi trong dư,
khi lượng kết ta to thành là:
A. 25 g B. 35 g C. 30 g D. 20 g
Câu 11. Hn hp nào khi hòa tan vào nước thu được dung dch axit mnh?
A. Al
2
O
3
và Na
2
O B. N
2
O
4
và O
2
C. Cl
2
và O
2
D. SO
2
và HF
Câu 12. Hn hp A gm 2 kim loi X, Y có hoá tr không đổi. Cho hn hp A phn ng hoàn toàn vi
dung dch HNO
3
dư thu được 1,12 lít khí NO sn phm kh duy nht. Nếu cho lượng hn hp A
trên phn ng hoàn toàn vi dung dch HNO
3
nng độ thp hơn tthu được V lít kN
2
cũng là sn
phm kh duy nht. Các th tích đều đo đktc. Giá tr ca V là:
A. 0,224 lít B. 0,336 lít C. 0,448 lít D. 0,672 lít
Câu 13. Nung m gam đá vôi cha 80% CaCO
3
v khi lượng (phn còn li tp cht trơ) mt thi
gian thu được cht rn cha 45,65% CaO. Hiu sut phân hu CaCO
3
là:
A. 50% B. 75% C. 80% D. 70%
Câu 14.
Đin phân dung dch CuSO
4
nng độ 0,5M vi đin cc trơ thì thu được 1 gam Cu. Nếu dùng
dòng đin 1 chiu có cường độ 1A thì thi gian đin phân ti thiu là:
Hóa Chuyên trường LƯƠNG VĂN TỤY- Ninh Bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa Chuyên trường LƯƠNG VĂN TỤY- Ninh Bình - Người đăng: ji-chung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hóa Chuyên trường LƯƠNG VĂN TỤY- Ninh Bình 9 10 497