Ktl-icon-tai-lieu

hóa đại cương

Được đăng lên bởi Mặc Hy
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gv: Hà Thành Trung

Bài 1: HÓA ĐẠI CƯƠNG
A. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ
I. Thành phần nguyên tử:
-Nguyên tử là hạt trung hòa về điện có cấu tạo 2 phần:
+ Nhân nguyên tử: proton (P) mang điện dương , notron (N) không mang điện
+ Vỏ nguyên tử: các electron (e) mang điện âm.
- Khối lượng nguyên tử chính là khối lượng hạt nhân (khối lượng các hạt proton và notron)

Cấu tạo nguyên tử

Vỏ nguyên tử

Hạt nhân

Electron

Proton

Notron

Điện tích

1-

1+

Không mang điện

Khối lượng

9,1.10-31 (kg)

1,6727.10-27(kg)

1,6748.10-27(kg)

- Số Avorgaro là số nguyên tử hay phân tử có trong 1 mol chất, bằng 6,023.1023
- Đơn vị Cacbon (đơn vị khối lượng nguyên tử), ký hiệu u bằng

1
khối lượng Cacbon
12

1u  1,6605.1027 kg

II.Hạt nhân nguyên tử:
- Ký hiệu Z cho biết:
+Số proton.
+Số electron
+Điện tích hạt nhân là Z+.
+Số đơn vị điện tích hạt nhân Z
+Số hiệu nguyên tử Số đơn vị điện tích hạt nhân = Số proton = Số electron
-Số khối ký hiệu A

A=p+n=Z+N

III.Nguyên tố hóa học:
- Nguyên tố hóa học là tập hợp nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân nên có tính chất hóa học
giống nhau
- Ký hiệu nguyên tử
1

Gv: Hà Thành Trung

A
Z

Z: số hiệu nguyên tử

X

A: số khối
X: ký hiệu tên nguyên tử

IV.Đồng vị:
- Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là những nguyên tử cùng số proton, khác nhau
số notron, do đó khác nhau số khối A
- Các đồng vị có electron bằng nhau nên tính chất hóa học giống nhau.
- Các đồng vị có notron khác nên khối lượng khác nên tính chất vật lý khác.

Nguyên tử khối trung bình:
-Ta có

A1
z

X ( a%) và

A2
z

X (b%)…..

-Nguyên tử khối trung bình là:

M

a. A1  b. A2  ....
a  b  .....
1

Điều kiện tỷ lệ của N : Z là:



m
n

hh

hh

N
 1,5
Z

V.Vỏ nguyên tử
1. Obitan nguyên tử:
a. Định nghĩa: Obitan nguyên tử: là khu vực không gian xung quanh hạt nhân mà ở đó khả
năng có mặt electron là lớn nhất (khu vực có mật độ đám mây electron lớn nhất).
b. Số và dạng obitan: phụ thuộc đặc điểm mỗi phân lớp electron.
Phân lớp s có 1 obitan dạng hình cầu.
Phân lớp p có 3 obitan dạng hình số 8 nổi.
Phân lớp d có 5 obitan, phân lớp f có 7 obitan. Obitan d và f có dạng phức tạp hơn.
Mỗi obitan chỉ chứa tối đa 2 electron có spin(chiều) ngược nhau. Mỗi obitan được ký hiệu bằng
1 ô vuông

, (còn gọi là ô lượng tử), trong đó nếu chỉ có 1 electron

độc thân, nếu đủ 2 electron

ta gọi đó là electron

ta gọi các electron đã ghép đôi. Obitan không có electron gọi là

obitan trống.

2

Gv: Hà Thành Trung
2.Lớp và phân lớp electron:
-Các e xếp vào các lớp xung quanh nhân ; lớp t...
Gv: Hà Thành Trung
1
Bài 1: HÓA ĐẠI CƯƠNG
A. CU TO NGUYÊN T
I. Thành phn nguyên t:
-Nguyên t là ht trung hòa v điện có cu to 2 phn:
+ Nhân nguyên tử: proton (P) mang điện dương , notron (N) không mang điện
+ V nguyên tử: các electron (e) mang điện âm.
- Khối lượng nguyên t chính là khối lượng ht nhân (khối lượng các ht proton và notron)
Cu to nguyên t
V nguyên t
Ht nhân
Electron
Proton
Notron
Đin tích
1-
1+
Không mang điện
Khối lượng
9,1.10
-31
(kg)
1,6727.10
-27
(kg)
1,6748.10
-27
(kg)
- S Avorgaro là s nguyên t hay phân ttrong 1 mol cht, bng 6,023.10
23
- Đơn vị Cacbon (đơn vị khối lượng nguyên t), ký hiu u bng
1
12
khối lượng Cacbon
27
1 1,6605.10u kg
II.Ht nhân nguyên t:
- Ký hiu Z cho biết:
+S proton.
+S electron
+Đin tích ht nhân là Z+.
+S đơn vị điện tích ht nhân Z
+S hiu nguyên t S đơn v điện tích ht nhân = S proton = S electron
-S khi ký hiu A A = p + n = Z + N
III.Nguyên t hóa hc:
- Nguyên t hóa hc là tp hp nguyên t có cùng điện tích ht nhân nên có tính cht hóa hc
ging nhau
- Ký hiu nguyên t
hóa đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hóa đại cương - Người đăng: Mặc Hy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
hóa đại cương 9 10 445