Ktl-icon-tai-lieu

Hóa dầu P0

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1207 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lời mở đầu

Lời mở đầu
Từ khi được phát hiện đến nay, dầu mỏ và khí đã và đang là nguồn nguyên
liệu vô cùng quý giá của mỗi Quốc gia nói chung và toàn nhân loại nói riêng.
Ngày nay sản phẩm của dầu mỏ và khí đang có mặt trong hầu hết các lĩnh vực đời
sống sinh hoạt hàng ngày của con người cũng như công nghiệp.
Dưới gốc độ năng lượng thì dầu mỏ là nguồn năng lượng quan trọng nhất
của mọi Quốc gia trên thế giới. Theo số liệu thống kê thì có khoảng 65 đến 70%
năng lượng được sử dụng đi từ dầu mỏ và khí, chỉ có khoảng 20 đến 22% từ than,
5 đến 6% từ năng lượng nước và 8 đến 12% từ năng lượng hạt nhân.
Về gốc độ nguyên liệu thì ta có thể hình dung với một lượng nhỏ khoảng
5% dầu mỏ và khí được sử dụng làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp hoá dầu
đã có thể cung cấp được trên 90% nguyên liệu cho ngành công nghiệp hoá chất.
Thực tế, từ dầu mỏ người ta có thể sản xuất cao su, chất dẻo, sợi tổng hợp, các
chất hoạt động bề mặt, hợp chất trung gian, phân bón …
Ngoài những mục đích trên thì các sản phẩm phi năng lượng của dầu mỏ
như dầu nhờn, mỡ, nhựa đường … cũng đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự
phát triển của công nghiệp.
Chính tầm quan trọng nêu trên mà dầu mỏ đóng một vai trò hết sức đặc biệt
trong sự phát triển kinh tế, công nghiệp của mỗi Quốc gia. Do đó, tất cả các Quốc
gia trên thế giới đều xây dựng cho mình một nền công nghiệp dầu khí. Hiệu quả sử
dụng dầu mỏ phụ thuộc vào trình độ phát triển của ngành công nghiệp chế biến
dầu mỏ.
Việt Nam là một trong các Quốc gia có tiềm năng về dầu khí. Cùng với sự
phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp chế biến dầu khí thế giới, nước ta đang
có những bước tiến mạnh mẻ trong ngành công nghiệp này. Mặc dù dầu khí mới
được phát hiện ở Việt Nam từ những năm 1970 nhưng đến nay chúng ta đã tìm

1

Lời mở đầu
kiếm được khá nhiều mỏ dầu và mỏ khí với trữ lượng có thể thương mại hoá và
thực tế trong những năm qua chúng ta đã tiến hành khai thác một số mỏ dầu như:
Bạch Hổ, Đại Hùng… Các mỏ khí như : mỏ khí Tiền Hải (Thái Bình), mỏ Rồng ở
vùng Nam Côn Sơn, mỏ Lan Tây, Lan Đỏ…
Trong những năm gần đây lĩnh vực chế biến đã có những phát triển đáng
ghi nhận bằng việc đưa vào sử dụng có hiệu quả cao nhà máy xử lý khí Dinh Cố,
nhà máy xử lý khí Nam Côn sơn thuộc địa phận Long Hải Tĩnh Bà Rịa – Vũng
Tàu, Nhà máy xử lý khí condansat khu công nghiệp Phú Mỹ 2, nhà máy đạm Phú
Mỹ và đặc biệt là nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất đang trong giai đoạn gấp rút
hoàn thành vào khoảng quý I năm 2009 sẽ làm thay đổi diện mạo nền công nghiệp
ch...
Li m đầu
1
Li m đầu
T khi được phát hin đến nay, du m và khí đã và đang là ngun nguyên
liu vô cùng quý giá ca mi Quc gia nói chung và toàn nhân loi nói riêng.
Ngày nay sn phm ca du m và khí đang có mt trong hu hết các lĩnh vc đời
sng sinh hot hàng ngày ca con người cũng như công nghip.
Dưới gc độ năng lượng thì du m là ngun năng lượng quan trng nht
ca mi Qu
c gia trên thế gii. Theo s liu thng kê thì có khong 65 đến 70%
năng lượng được s dng đi t du m và khí, ch có khong 20 đến 22% t than,
5 đến 6% t năng lượng nước và 8 đến 12% t năng lượng ht nhân.
V gc độ nguyên liu thì ta có th hình dung vi mt lượng nh khong
5% du m và khí đưc s dng làm nguyên liu cho ngành công nghip hoá du
đã có th cung cp được trên 90% nguyên liu cho ngành công nghip hoá cht.
Thc tế, t du m người ta có th sn xut cao su, cht do, si tng hp, các
cht hot động b mt, hp cht trung gian, phân bón …
Ngoài nhng mc đích trên thì các sn phm phi năng lượng ca du m
như du nhn, m, nha đưng … cũng đóng vai trò hết sc quan tr
ng trong s
phát trin ca công nghip.
Chính tm quan trng nêu trên mà du m đóng mt vai trò hết sc đặc bit
trong s phát trin kinh tế, công nghip ca mi Quc gia. Do đó, tt c các Quc
gia trên thế gii đều xây dng cho mình mt nn công nghip du khí. Hiu qu s
dng du m ph thuc vào trình độ phát trin ca ngành công nghip chế biến
d
u m.
Vit Nam là mt trong các Quc gia có tim năng v du khí. Cùng vi s
phát trin mnh m ca ngành công nghip chế biến du khí thế gii, nước ta đang
có nhng bước tiến mnh m trong ngành công nghip này.
Mc dù du khí mi
được phát hin Vit Nam t nhng năm 1970 nhưng đến nay chúng ta đã tìm
Hóa dầu P0 - Trang 2
Hóa dầu P0 - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hóa dầu P0 9 10 853