Ktl-icon-tai-lieu

Hóa dầu - P2

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 5788 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quan hệ giữa thành phần và tính chất sử dụng của các phan đoạn dầu mỏ

Chương II

THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC
PHÂN ĐOẠN DẦU MỎ
Dầu mỏ, khi muốn chế biến thành các sản phẩm đều phải được chia nhỏ
thành từng phân đoạn hẹp với các khoảng nhiệt độ sôi nhất định. Những phân
đoạn này được sử dụng để sản xuất một hoặc một vài loại sản phẩm nhất định nên
chúng được mang tên các sản phẩm đó. Thông thường, dầu mỏ được chia thành
các phân đoạn chính sau đây:
-

Phân đoạn xăng, với khoảng nhiệt độ sôi dưới 180oC

-

Phân đoạn Kerosen, với khoảng nhiệt độ sôi từ : 180-250oC

-

Phân đoạn Gas-oil, với khoảng nhiệt độ sôi từ : 250-350oC

-

Phân đoạn dầu nhờn (hay còn gọi phân đoạn Gasoil nặng), với khoảng
nhiệt độ sôi từ 350-500oC

-

Phân đoạn cặn (Gudron), với khoảng nhiệt độ sôi > 500oC.

Chú ý: Các giá trị nhiệt độ trên đây không hoàn toàn cố định, chúng có thể
thay đôi tuỳ theo mục đích thu nhận các sản phẩm khác nhau.
Trong các phân đoạn trên, sự phân bố các hợp chất hydrocacbon và phi
hydrocacbon của dầu mỏ nói chung không đồng nhất, chúng thay đổi rất nhiều khi
đi từ phân đoạn nhẹ sang phân đoạn nặng hơn, vì vậy tính chất của từng phân đoạn
đều khác nhau. Hơn nữa, các loại dầu mỏ ban đầu đều có tính chất và sự phân bố
các hợp chất hữu cơ trong đó cũng khác nhau, cho nên tính chất của từng phân
đoạn dầu mỏ còn phụ thuộc rất nhiều vào đặc tính hoá học của loại dầu ban đầu
nữa.

1

Quan hệ giữa thành phần và tính chất sử dụng của các phan đoạn dầu mỏ
II.1. Thành phần hoá học các phân đoạn dầu mỏ.
II.1.1. Phân đoạn xăng
Với khoảng nhiệt độ sôi như đã nói trên, phân đoạn xăng bao gồm các
hydrocacbon có số nguyên tử cacbon trong phân tử

từ C5 đến C10, ba loại

hydrocacbon: parafin, naphten và aromatic đều có mặt trong phân đoạn xăng. Hầu
như tất cả các chất đại diện và một số đồng phân của các parafin, cycloparafin
(cyclopentan và cyclohexan) và aromatic có nhiệt độ sôi đến 180oC đều tìm thấy
trong phân đoạn này. Tuy nhiên, thành phần cũng như số lượng của các
hydrocacbon trên thay đổi rất nhiều theo từng loại dầu. Đối với dầu họ parafin,
phân đoạn xăng chứa rất nhiều hydrocacbon parafin, trong đó các parafin mạch
thẳng thường chiếm tỷ lệ cao hơn các parafin mạch nhánh. Các parafin mạch
nhánh này lại thường có cấu trúc mạch chính dài, nhánh phụ rất ngắn (chủ yếu là
nhóm metyl) và số lượng nhánh rất ít (chủ yếu là một nhánh, còn hai và ba nhánh
thì ít hơn, bốn nhánh thì rất hiếm hoặc không có).
Đối với dầu họ naphtenic, phân đoạn xăng lại chứa nhiều hydrocacbon
n...
Quan h gia thành phn và tính cht s dng ca các phan đon du m
1
Chương II
THÀNH PHN VÀ TÍNH CHT CA CÁC
PHÂN ĐON DU M
Du m, khi mun chế biến thành các sn phm đều phi được chia nh
thành tng phân đon hp vi các khong nhit độ sôi nht định. Nhng phân
đon này được s dng để sn xut mt hoc mt vài loi sn phm nht định nên
chúng đưc mang tên các sn phm đó. Thông thường, du m được chia thành
các phân đon chính sau đây:
- Phân đon xăng, vi khong nhit độ sôi dưới 180
o
C
- Phân đon Kerosen, vi khong nhit độ sôi t : 180-250
o
C
- Phân đon Gas-oil, vi khong nhit độ sôi t : 250-350
o
C
- Phân đon du nhn (hay còn gi phân đon Gasoil nng), vi khong
nhit độ sôi t 350-500
o
C
- Phân đon cn (Gudron), vi khong nhit độ sôi > 500
o
C.
Chú ý: Các giá tr nhit độ trên đây không hoàn toàn c định, chúng có th
thay đôi tu theo mc đích thu nhn các sn phm khác nhau.
Trong các phân đon trên, s phân b các hp cht hydrocacbon và phi
hydrocacbon ca du m nói chung không đồng nht, chúng thay đổi rt nhiu khi
đi t phân đon nh sang phân đon nng hơn, vì vy tính cht ca tng phân đon
đều khác nhau. Hơn na, các loi du m
ban đầu đều có tính cht và s phân b
các hp cht hu cơ trong đó cũng khác nhau, cho nên tính cht ca tng phân
đon du m còn ph thuc rt nhiu vào đặc tính hoá hc ca loi du ban đầu
na.
Hóa dầu - P2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa dầu - P2 - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Hóa dầu - P2 9 10 148