Ktl-icon-tai-lieu

Hóa dầu

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 6888 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thành phần của dầu mỏ và khí

Chương I
THÀNH PHẦN DẦU MỎ VÀ KHÍ
Dầu mỏ và khí là những nguồn hydrocacbon phong phú nhất có trong thiên
nhiên. Dầu mỏ cũng như khí, ngày càng phát hiện được nhiều và hầu như ở đâu
cũng thấy dầu mỏ và khí không nhiều thì ít. Qua phân tích thành phần hoá học của
các loại dầu mỏ khác nhau người ta nhận thấy không có loại dầu mỏ nào trên thế
giới lại có thành phần giống nhau hoàn toàn cả, mà chúng rất khác nhau và thay đổi
theo trong phạm vi rất rộng. Sự khác nhau rất nhiều về thành phần dầu mỏ đã là một
vấn đề khoa học rất lớn. Có nhiều cách giải thích khác nhau nhưng nói chung, muốn
làm sáng tỏ vấn đề này cần phải trở về cuội nguồn của nó, nghĩa là phải xem xét quá
trình hình thành và biến đổi của dầu và khí trong lòng đất.
Tuy nhiên, cho đến nay cũng chưa có những ý kiến nhận định nhất trí về
nguồn gốc và sự biến đổi tạo thành dầu khí, thậm chí có nhiều nhà khoa học trong
lĩnh vực này còn cho rằng, cho đến khi con người sử dụng đến giọt dầu cuối cùng
trên hành tinh này thì vấn đề nguồn gốc của dầu khí có thể vẫn chưa được sáng tỏ
hoàn toàn.
Tuy nhiên, ngày nay với sự phát triển không ngừng của khoa học và công
nghệ con người đã chế tạo được nhiều công cụ hiện đại phục vụ cho công cuộc
nghiên cứu như việc ứng dụng các phương pháp phân tích vật lý hiện đại (sắc ký
phổ khối, phổ hồng ngoại, phổ tử ngoại, phổ cộng hưởng từ hạt nhân... ) kết hợp với
các phương pháp vật lý cổ truyền (chưng cất thường, chưng cất phân tử, chưng cất
đẳng phí, chưng trích ly, kết tinh, trích ly, khuyếch tán nhiệt...) đã góp phần đáng kể
vào việc hiểu biết thêm nguồn gốc các vật liệu hữu cơ ban đầu tạo thành dầu khí và
quá trình biến đổi chúng. Nhờ kết quả của các công trình nghiên cứu này mà những
nhận định về nguồn gốc tạo thành dầu khí dần dần được sáng tỏ, việc nghiên cứu và

Giáo Trình Hoá Học Dầu Mỏ và Khí

Trang 1

Thành phần của dầu mỏ và khí
giải thích sự khác nhau về thành phần của các loại dầu trên thế giới càng được thuận
tiện và rõ ràng hơn.
Vì vậy, vấn đề nghiên cứu thành phần của dầu và khí đã khai thác được và
vấn đề nguồn gốc, sự tạo thành và biến đổi của dầu khí trong lòng đất là hai vấn đề
liên quan vô cùng khăng khít.

I. Nguồn gốc của dầu mỏ và khí
Khi xem xét về nguồn gốc của dầu mỏ và khí, người ta đã đưa ra nhiều giả
thiết khác nhau, thậm chí là trái ngược nhau, nhưng chủ yếu người ta quan tâm đến
hai giả thiết như sau: giả thiết về nguồn gốc hữu cơ và giả thiết về nguồn gốc hữu
cơ. trong phần này ta sẽ tìm hiểu hai giả thiết này...
Thành phn ca du m và khí
Giáo Trình Hoá Hc Du M và Khí Trang 1
Chương I
THÀNH PHN DU M VÀ KHÍ
Du m và khí là nhng ngun hydrocacbon phong phú nht có trong thiên
nhiên. Du m cũng như khí, ngày càng phát hin được nhiu và hu như đâu
cũng thy du m và khí không nhiu thì ít. Qua phân tích thành phn hoá hc ca
các loi du m khác nhau người ta nhn thy không có loi du m nào trên thế
gii li có thành phn ging nhau hoàn toàn c, mà chúng rt khác nhau và thay đổi
theo trong phm vi rt rng. S khác nhau rt nhiu v
thành phn du m đã là mt
vn đề khoa hc rt ln. Có nhiu cách gii thích khác nhau nhưng nói chung, mun
làm sáng t vn đềy cn phi tr v cui ngun ca nó, nghĩa là phi xem xét quá
trình hình thành và biến đổi ca du và khí trong lòng đất.
Tuy nhiên, cho đến nay cũng chưa có nhng ý kiến nhn định nht trí v
ngun gc và s biến đổi to thành du khí, th
m chí có nhiu nhà khoa hc trong
lĩnh vc này còn cho rng, cho đến khi con người s dng đến git du cui cùng
trên hành tinh này thì vn đề ngun gc ca du khí có th vn chưa được sáng t
hoàn toàn.
Tuy nhiên, ngày nay vi s phát trin không ngng ca khoa hc và công
ngh con người đã chế to được nhiu công c hin đại phc v cho công cuc
nghiên cu như vic ng d
ng các phương pháp phân tích vt lý hin đại (sc ký
ph khi, ph hng ngoi, ph t ngoi, ph cng hưởng t ht nhân... ) kết hp vi
các phương pháp vt lý c truyn (chưng ct thường, chưng ct phân t, chưng ct
đẳng phí, chưng trích ly, kết tinh, trích ly, khuyếch tán nhit...) đã góp phn đáng k
vào vic hiu biết thêm ngun gc các vt li
u hu cơ ban đầu to thành du khí và
quá trình biến đổi chúng. Nh kết qu ca các công trình nghiên cu này mà nhng
nhn định v ngun gc to thành du khí dn dn được sáng t, vic nghiên cu và
Hóa dầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa dầu - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Hóa dầu 9 10 604