Ktl-icon-tai-lieu

Hóa este

Được đăng lên bởi minhngoclovel
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 495 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ESTE – LIPIT CÓ ĐÁP ÁN
Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.
B. Phản ứng giữa axit và ancol khi có H2SO4 đặc là phản ứng một chiều.
C. Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và ancol
D. Khi thủy phân chất béo luôn thu được C2H4(OH)2.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Nhiệt độ sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol có cùng phân tử khối.
B. Trong công nghiệp có thể chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn.
C. Số nguyên tử hidro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là một số chẵn.
D. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa chất béo là axit béo và glixerol.
Câu 3: Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất
trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là:
A. 4.
B. 2.
C. 5.
D. 3.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Để phân biệt benzen, toluen và stiren (ở điều kiện thường) bằng phương pháp hóa học, chỉ cần
dùng thuốc thử là nước brom.
B. Tất cả các este đều tan tốt trong nước, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công
nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm.
C. Phản ứng giữa axit axetic với ancol benzylic (ở điều kiện thích hợp) tạo ra benzyl axetat có mùi
thơm của chuối chín.
D. Trong phản ứng este hóa giữa CH 3COOH với CH3OH, H2O tạo nên từ -OH trong nhóm –COOH
của axit
Câu 5: Cho triolein vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH) 2, CH3OH, dung dịch Br2, dung
dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy ra là:
A. 5.
B. 2.
C. 4.
D. 3
Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Chỉ số axit của chất béo là số miligam KOH cần dùng để trung hòa axit tự do có trong 100 gam
chất béo.
B. Vinyl propionat có 6 nguyên tử hiđro trong phân tử.
C. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.
D. Chất giặt rửa là những chất khi dùng cùng với nước thì có tác dụng làm sạch các vết bẩn bám
trên các vật rắn mà không gây ra phản ứng hóa học với các chất đó.
Câu 7: Cho các este: vinyl axetat, etyl benzoat, benzyl fomat, etyl axetat, isoamyl axetat, phenyl axetat,
anlyl axetat. Số este có thể điều chế trực tiếp bằng phản ứng của axit và ancol tương ứng (có H2SO4 làm
xúc tác) là:
A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 5.
Câu 8: Este X không tác dụng với Na nhưng tác dụng với NaOH đun nóng thu được glixerol và natri
axetat. CTPT của X là:
A. C6H8O6
B. C9H12O6
C. C9H14O6
D. C9H16O6
Câu 9: Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C 6H10O4 chỉ chứ...
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ESTE – LIPIT CÓ ĐÁP ÁN
Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.
B. Phản ứng giữa axit và ancol khi có H
2
SO
4
đặc là phản ứng một chiều.
C. Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và ancol
D. Khi thủy phân chất béo luôn thu được C
2
H
4
(OH)
2
.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Nhiệt độ sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol có cùng phân tử khối.
B. Trong công nghiệp có thể chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn.
C. Số nguyên tử hidro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là một số chẵn.
D. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa chất béo là axit béo và glixerol.
Câu 3: Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. S chất
trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là:
A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Để phân biệt benzen, toluen stiren (ở điều kiện thường) bằng phương pháp hóa học, chỉ cần
dùng thuốc thử là nước brom.
B. Tất cả các este đều tan tốt trong nước, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công
nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm.
C. Phản ứng giữa axit axetic với ancol benzylic (ở điều kiện thích hợp) tạo ra benzyl axetat mùi
thơm của chuối chín.
D. Trong phản ứng este hóa giữa CH
3
COOH với CH
3
OH, H
2
O tạo nên từ -OH trong nhóm –COOH
của axit
Câu 5: Cho triolein vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)
2
, CH
3
OH, dung dịch Br
2
, dung
dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy ra là:
A. 5. B. 2. C. 4. D. 3
Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Chỉ số axit của chất béo số miligam KOH cần dùng để trung hòa axit tự do trong 100 gam
chất béo.
B. Vinyl propionat có 6 nguyên tử hiđro trong phân tử.
C. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.
D. Chất giặt rửa những chất khi dùng cùng với nước thì tác dụng làm sạch các vết bẩn bám
trên các vật rắn mà không gây ra phản ứng hóa học với các chất đó.
Câu 7: Cho các este: vinyl axetat, etyl benzoat, benzyl fomat, etyl axetat, isoamyl axetat, phenyl axetat,
anlyl axetat. Số este có thể điều chế trực tiếp bằng phản ứng của axit và ancol tương ứng (có H
2
SO
4
làm
xúc tác) là:
A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.
Câu 8: Este X không tác dụng với Na nhưng tác dụng với NaOH đun nóng thu được glixerol natri
axetat. CTPT của X là:
A. C
6
H
8
O
6
B. C
9
H
12
O
6
C. C
9
H
14
O
6
D. C
9
H
16
O
6
Câu 9: Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C
6
H
10
O
4
chỉ chức một loại nhóm chức. Đun nóng X với
dung dịch NaOH thu được một muối của axit cacboxylic Y một ancol Z. Biết Y có mạch cacbon
không phân nhánh và không có phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo thỏa mãn X là:
A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.
Câu 10: Khi đun nóng glixerol với hỗn hợp 3 axit béo C
17
H
35
COOH, C
17
H
33
COOH, C
17
H
31
COOH (Có
H
2
SO
4
đặc làm xúc tác) có thể thu được tối đa bao nhiêu chất béo?
A. 21. B. 18. C. 12. D. 9.
1
Hóa este - Trang 2
Hóa este - Người đăng: minhngoclovel
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hóa este 9 10 234