Ktl-icon-tai-lieu

hóa học

Được đăng lên bởi man-hu-nh-the
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2768 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trang 1
Chuyên đề 1: Nguyên tử – Nguyên tố hoá học
mC = 19,9206.10–27 kg
1 đvC = mC / 12 = 1,66005.10–27 kg.
Bài 1: Tổng số hạt p, e, n trong nguyên tử là 28, trong đó số hạt ko mang điện chiếm xấp xỉ 35%. Tính số hạt
mỗi loại. Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử.
Bài 2: Nguyên tử sắt gồm 26 p, 30 n, 26 e. Biết khối lượng e là 9,1.10–31 kg.
a) Tính khối lượng e có trong 1 kg sắt.
b) Tính khối lượng sắt chứa 1kg e.
Bài 3: Cho biết thành phần hạt nhân của 3 nguyên tử X, Y, Z theo bảng sau:
Nguyên tử
Hạt nhân
X
8 p, 8 n
Y
8 p, 9 n
Z
8 p, 10 n
Những nguyên tử này thuộc cùng một nguyên tố nào? vì sao?
Bài 4:
a) Nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử oxi.
b) Nguyên tử Y nhẹ hơn nguyên tử magie 0,5 lần.
c) Nguyên tử Z nặng hơn nguyên tử natri là 17 đvc.
Hãy tính nguyên tử khối của X, Y, Z. Tên nguyên tố, kí hiệu hoá học của nguyên tố đó?
Bài 5: Một hợp chất có PTK bằng 62. Trong phân tử oxi chiếm 25,8% theo khối lượng, còn lại là nguyên tố
natri. Hãy cho biết số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong phân tử hợp chất.
Bài 6: Nguyên tử X có tổng các hạt là 52 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16
hạt.
a) Hãy xác định số p, số n và số e trong nguyên tử X.
b) Vẽ sơ đồ nguyên tử X.
c) Hãy viết tên, kí hiệu hoá học và nguyên tử khối của nguyên tố X.
Bài 7. Nguyên tử M có số n nhiều hơn số p là 1 và số hạt mang điện nhiêu hơn số hạt không mang điện là
10. Hãy xác định M là nguyên tố nào?
Bài 8. Trong phản ứng hoá học cho biết
a) Hạt vi mô nào được bảo toàn, hạt nào có thể bị chia nhỏ ra?
b) Nguyên tử có bị chia nhỏ không?
c) Vì sao có sự biến đổi phân tử này thành phân tử khác? Vì sao có sự biến đổi chất này thành chất khác
trong phản ứng hóa học?
Chuyên đề 2: Chất và sự biến đổi chất
Bài 1: Khi đun nóng, đường bị phân huỷ biến đổi thành than và nước. Như vậy, phân tử đuường do nguyên
tố nào tạo nên? Đường là đơn chất hay hợp chất.
Bài 2:
a) Khi đánh diêm có lửa bắt cháy, hiện tượng đó là hiện tượng gì?
b) Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào là hiện tượng hóa học: trứng bị thối; mực hòa tan vào nước;
tẩy màu vải xanh thành trắng.
Bài 3: Phân tử của một chất A gồm hai nguyên tử, nguyên tố X liên kết với một nguyên tử oxi và nặng hơn
phân tử hiđro 31 lần.
a) A là đơn chất hay hợp chất
b) Tính phân tử khối của A
c) Tính nguyên tử khối của X. Cho biết tên và ký hiệu của nguyên tố.
Chuyên đề 3: Hiệu xuất phản ứng
Bài 1: Nung 1 kg đá vôi chứa 80% CaCO3 thu được 112 dm³ CO2 (đktc). Tính hiệu suất phân huỷ CaCO3.
Bài 2:
a) Khi cho khí SO3 hợp nước cho ...
Trang 1
Chuyên đề 1: Nguyên tử – Nguyên tố hoá học
m
C
= 19,9206.10
–27
kg
1 đvC = m
C
/ 12 = 1,66005.10
–27
kg.
Bài 1: Tổng số hạt p, e, n trong nguyên tử là 28, trong đó số hạt ko mang điện chiếm xấp xỉ 35%. Tính số hạt
mỗi loại. Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử.
Bài 2: Nguyên tử sắt gồm 26 p, 30 n, 26 e. Biết khối lượng e là 9,1.10
–31
kg.
a) Tính khối lượng e có trong 1 kg sắt.
b) Tính khối lượng sắt chứa 1kg e.
Bài 3: Cho biết thành phần hạt nhân của 3 nguyên tử X, Y, Z theo bảng sau:
Nguyên tử Hạt nhân
X 8 p, 8 n
Y 8 p, 9 n
Z 8 p, 10 n
Những nguyên tử này thuộc cùng một nguyên tố nào? vì sao?
Bài 4:
a) Nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử oxi.
b) Nguyên tử Y nhẹ hơn nguyên tử magie 0,5 lần.
c) Nguyên tử Z nặng hơn nguyên tử natri là 17 đvc.
Hãy tính nguyên tử khối của X, Y, Z. Tên nguyên tố, kí hiệu hoá học của nguyên tố đó?
Bài 5: Một hợp chất có PTK bằng 62. Trong phân tử oxi chiếm 25,8% theo khối lượng, còn lại là nguyên tố
natri. Hãy cho biết số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong phân tử hợp chất.
Bài 6: Nguyên tử X có tổng các hạt là 52 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16
hạt.
a) Hãy xác định số p, số n và số e trong nguyên tử X.
b) Vẽ sơ đồ nguyên tử X.
c) Hãy viết tên, kí hiệu hoá học và nguyên tử khối của nguyên tố X.
Bài 7. Nguyên tử M có số n nhiều hơn số p là 1 và số hạt mang điện nhiêu hơn số hạt không mang điện là
10. Hãy xác định M là nguyên tố nào?
Bài 8. Trong phản ứng hoá học cho biết
a) Hạt vi mô nào được bảo toàn, hạt nào có thể bị chia nhỏ ra?
b) Nguyên tử có bị chia nhỏ không?
c) Vì sao có sự biến đổi phân tử này thành phân tử khác? Vì sao có sự biến đổi chất này thành chất khác
trong phản ứng hóa học?
Chuyên đề 2: Chất và sự biến đổi chất
Bài 1: Khi đun nóng, đường bị phân huỷ biến đổi thành than và nước. Như vậy, phân tử đuường do nguyên
tố nào tạo nên? Đường là đơn chất hay hợp chất.
Bài 2:
a) Khi đánh diêm có lửa bắt cháy, hiện tượng đó là hiện tượng gì?
b) Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào là hiện tượng hóa học: trứng bị thối; mực hòa tan vào nước;
tẩy màu vải xanh thành trắng.
Bài 3: Phân tử của một chất A gồm hai nguyên tử, nguyên tố X liên kết với một nguyên tử oxi và nặng hơn
phân tử hiđro 31 lần.
a) A là đơn chất hay hợp chất
b) Tính phân tử khối của A
c) Tính nguyên tử khối của X. Cho biết tên và ký hiệu của nguyên tố.
Chuyên đề 3: Hiệu xuất phản ứng
Bài 1: Nung 1 kg đá vôi chứa 80% CaCO
3
thu được 112 dm³ CO
2
(đktc). Tính hiệu suất phân huỷ CaCO
3
.
Bài 2:
a) Khi cho khí SO
3
hợp nước cho ta dung dịch H
2
SO
4
. Tính lượng H
2
SO
4
điều chế được khi cho 40 Kg SO
3
hợp nước. Biết Hiệu suất phản ứng là 95%.
b) Người ta dùng quặng boxit để sản xuất nhôm bằng cách điện phân nóng chảy có xúc tác theo sơ đồ phản
ứng sau:
Al
2
O
3
→ Al + O
2
hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hóa học - Người đăng: man-hu-nh-the
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
hóa học 9 10 622