Ktl-icon-tai-lieu

hóa học 12 ancolphenol

Được đăng lên bởi tuyettrang-071197
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 841 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ RƯỢU –PHÊNOL
Một số vấn đề chú ý:
1. Số lượng ete sinh ra khi tách nước n phân tử ancol =

n( n  1)
2

2. Khi đốt cháy ancol no  n CO < n H O
3. Ancol no đơn chức tác dụng với Na  nancol= 2n H
4. Ancol tách nước tạo được anken  Ancol no đơn chức
5. Tách nước 2 ancol được 2 anken liên tiếp  Đó cũng là 2 ancol no đơn chức, mạch hở liên
tiếp.
6. Hai anken liên tiếp cộng H2O được 2 ancol liên tiếp.
7. Chú ý qui tắc Zaixep, Maccopnhicop để xác định đúng sản phẩm tách H2O và cộng H2O.
8. - Ancol bị oxi hóa thành anđêhit  Đó là ancol bậc I (Đặt CTPT: R-CH2OH)
- Ancol bị oxi hóa thành xeton  Đó là ancol bậc II (Đặt CTPT: R-CH(OH)-)-R1
- Ancol không bị oxi hóa là ancol bậc III
9. Đặt CTPT ancol no: CnH2n+2-x(OH)x. Điều kiện: n  1 và x  n.
10. Phenol tác dụng với Br2 cho kết tủa trắng 2,4,6-tribromphenol, tác dụng với acid nitric(HNO3)
với xúc tác H2SO4đặc cho kết tủa vàng 2,4,6-trinitrophenol (axit picric)
11. Ancol đa chức tác dụng được với Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh đặc trưng thì các nhóm –
OH phải ở kề nhau.
12.Công thức tính số đồng phân ancol đơn chức no, mạch hở : Cn H2n+2O
Số đồng phân Cn H2n+2O = 2n- 2
( 1< n<6)
Ví dụ : Số đồng phân của ancol có công thức phân tử là :
a. C3H8O = 23-2 = 2
b. C4H10O = 24-2 = 4
c. C5H12O = 25-2 = 8
13.Công thức tính số C của ancol no, ete no hoặc của ankan dựa vào phản ứng cháy :
2

2

2

nCO2

Số C của ancol no hoặc ankan = n  n
( Với nH 2 O > n CO 2 )
H O
CO
Ví dụ 1 : Đốt cháy một lượng ancol no đơn chức A được 15,4 gam CO 2 và 9,45 gam H2O . Tìm
công thức phân tử của A ?
2

nCO2

2

0,35

Số C của ancol no = n  n
= 0,525  0,35 = 2
H O
CO
Vậy A có công thức phân tử là C2H6O
Ví dụ 2: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon A thu được 26,4 gam CO 2 và 16,2 gam
H2O . Tìm công thức phân tử của A ?
( Với nH 2 O = 0,7 mol > n CO 2 = 0,6 mol ) => A là ankan
2

2

nCO2

0,6

Số C của ankan = n  n
= 0,7  0,6 = 6
H O
CO
Vậy A có công thức phân tử là C6H14
14. Công thức tính khối lượng ancol đơn chức no hoặc hỗn hợp ankan đơn chức notheo khối
lượng CO2 và khối lượng H2O :
2

mancol = mH 2 O -

mCO2
11

2

Ví dụ : Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol đơn chức no, mạch hở thu được 2,24 lít
CO2 ( đktc ) và 7,2 gam H2O. Tính khối lượng của ancol ?
mancol = mH 2 O -

mCO2
11

= 7,2 -

4,4
11

= 6,8

BÀI TẬP

(1). Gäi tªn rîu sau: CH3-CHCl-CH(CH3)-CH2OH
A. 2-metyl-3-clobutanol-1 ,
B. 3-clo-2-metylbutanol-1 ,
C. 2-clo-3-metylbutanol-4
D. 2-clo-3-metylpentanol-1
Cl2 B (s¶n phÈm chÝnh)
KOH
(2 ). Bæ tóc ch...
CHUYÊN ĐỀ RƯỢU –PHÊNOL
Một số vấn đề chú ý:
1. Số lượng ete sinh ra khi tách nước n phân tử ancol =
2
)1( nn
2. Khi đốt cháy ancol no
n
2
CO
< n
OH
2
3. Ancol no đơn chức tác dụng với Na
n
ancol
= 2n
2
H
4. Ancol tách nước tạo được anken
Ancol no đơn chức
5. Tách nước 2 ancol được 2 anken liên tiếp
Đó cũng là 2 ancol no đơn chức, mạch hở liên
tiếp.
6. Hai anken liên tiếp cộng H
2
O được 2 ancol liên tiếp.
7. Chú ý qui tắc Zaixep, Maccopnhicop để xác định đúng sản phẩm tách H
2
O và cộng H
2
O.
8. - Ancol bị oxi hóa thành anđêhit
Đó là ancol bậc I (Đặt CTPT: R-CH
2
OH)
- Ancol bị oxi hóa thành xeton
Đó là ancol bậc II (Đặt CTPT: R-CH(OH)-)-R
1
- Ancol không bị oxi hóa là ancol bậc III
9. Đặt CTPT ancol no: C
n
H
2n+2-x
(OH)
x
. Điều kiện: n
1 và x
n.
10. Phenol tác dụng với Br
2
cho kết tủa trắng 2,4,6-tribromphenol, tác dụng với acid nitric(HNO
3
)
với xúc tác H
2
SO
4đặc
cho kết tủa vàng 2,4,6-trinitrophenol (axit picric)
11. Ancol đa chức tác dụng được với Cu(OH)
2
cho dung dịch màu xanh đặc trưng thì các nhóm –
OH phải ở kề nhau.
12.Công thức tính số đồng phân ancol đơn chức no, mạch hở : C
n
H
2n+2
O
Số đồng phân C
n
H
2n+2
O = 2
n- 2
( 1 < n < 6 )
Ví dụ : Số đồng phân của ancol có công thức phân tử là :
a. C
3
H
8
O = 2
3-2
= 2
b. C
4
H
10
O = 2
4-2
= 4
c. C
5
H
12
O = 2
5-2
= 8
13.Công thức tính số C của ancol no, ete no hoặc của ankan dựa vào phản ứng cháy :
Số C của ancol no hoặc ankan =
22
2
COOH
CO
nn
n
( Với n
H
2
O
> n
CO
2
)
dụ 1 : Đốt cháy một lượng ancol no đơn chức A được 15,4 gam CO
2
9,45 gam H
2
O . Tìm
công thức phân tử của A ?
Số C của ancol no =
22
2
COOH
CO
nn
n
=
= 2
Vậy A có công thức phân tử là C
2
H
6
O
dụ 2: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon A thu được 26,4 gam CO
2
và 16,2 gam
H
2
O . Tìm công thức phân tử của A ?
( Với n
H
2
O
= 0,7 mol > n
CO
2
= 0,6 mol ) => A là ankan
Số C của ankan =
22
2
COOH
CO
nn
n
=
6,07,0
6,0
= 6
Vậy A có công thức phân tử là C
6
H
14
14. Công thức tính khối lượng ancol đơn chức no hoặc hỗn hợp ankan đơn chức notheo khối
lượng CO
2
và khối lượng H
2
O :
m
ancol
= m
H
2
O
-
11
2
CO
m
hóa học 12 ancolphenol - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hóa học 12 ancolphenol - Người đăng: tuyettrang-071197
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
hóa học 12 ancolphenol 9 10 508