Ktl-icon-tai-lieu

HÓA HỌC 12

Được đăng lên bởi tupro2009
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1342 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phạm Công Tuấn Tú - Điện thoại: 0938934492 – Facebook: 
SV Khoa CNTT- ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM– 157/68/54H Dương Bá Trạc P1, Q8 TP.HCM

AMIN - AMINOAXIT - PEPTIT
TƯ LIỆU BÀI GIẢNG – LÝ THUYẾT
Tài liệu dùng cho học sinh lớp 12 & LTĐH năm học 2013 -2014
I. AMIN
1. Khái niệm
Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3 bằng một hay nhiều gốc
hiđrocacbon ta được amin. Thí dụ :
CH3 – NH2 ; CH3 – NH – CH3 ; CH 3  N  CH3 ; CH2 = CH  CH2NH2 ; C6H5NH2
|
CH3

2. Phân loại
a) Theo đặc điểm cấu tạo của gốc hiđrocacbon
Amin thơm (thí dụ : anilin C6H5NH2),
amin béo (thí dụ : etylamin C2H5NH2),
amin dị vòng (thí dụ : piroliđin

:

NH

b) Theo bậc của amin
CH3CH2CH2NH2

CH3CH2NHCH3

(CH3)3N

Amin bậc một

Amin bậc hai

Amin bậc ba

3. Danh pháp
- Tên gốc - chức : tên gốc + amin
- Tên thay thế : tên nhánh + tên mach chính + số chỉ + amin
Với amin bậc II và III : N-tên nhánh + tên mạch nhánh + tên mạch chính + số chỉ-amin
Tên gọi của một số amin
Hợp chất

Tên gốc  chức

Tên thay thế

CH3NH2

Metylamin

Metanamin

C2H5NH2

Etylamin

Etanamin

CH3CH2CH2NH2

Propylamin

Propan – 1amin

Tên thường

CH3CH(NH2)CH3 Isopropylamin

Propan – 2amin

H2N[CH2]6NH2

Hexan-1,6-điamin

Hexametylenđiamin

Benzenamin

Anilin

C6H5NH2

Phenylamin

C6H5NHCH3

Metylphenylamin N-

N-Metylanilin

C2H5NHCH3

Etylmetylamin

N-Metyletanamin

Metylbenzenamin

GIA SƯ CHUYÊN HÓA CÁC LỚP 10,11,12, LTĐH KHU VỰC TP. HỒ CHÍ MINH

Phạm Công Tuấn Tú - Điện thoại: 0938934492 – Facebook: 
SV Khoa CNTT- ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM– 157/68/54H Dương Bá Trạc P1, Q8 TP.HCM
N-Metyletan-1amin

4. Tính chất hóa học
a) Tính bazơ
 [CH3CH2CH2NH3]+ + OH–
CH3CH2CH2NH2 + H2O 
CH3NH2 + HCl  [CH3NH3]+Cl–
metylamin

metylamoni clorua

C6H5NH2 + HCl 
 C 6 H 5 NH3+ Cl phenylamoni clorua
Nhóm ankyl có ảnh hưởng làm tăng mật độ electron ở nguyên tử nitơ do đó làm tăng lực bazơ ; nhóm
phenol (C6H5) làm giảm mật độ electron ở nguyên tử nitơ do đó làm giảm lực bazơ.
..

..

..

Lực bazơ : R  N H 2  H  N H 2  C 6 H 5  N H 2
b) Phản ứng với axit nitrơ
C2H5NH2 + HONO  C2H5OH + N2 + H2O
Anilin và các amin thơm bậc một tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thấp (0 – 5OC) cho muối điazoni :
0  5o C

 C 6 H 5N 2  Cl  + 2H2O
C6H5NH2 + HONO + HCl 

benzenđiazoni clorua
c) Phản ứng ankyl hoá
C2H5NH2 + CH3I  C2H5NHCH3 + HI
d) Phản ứng thế ở nhân thơm của anilin

II. AMINO AXIT
1. Định nghĩa
Amino axit là loại hợp chất hữu cơ tạp chức mà phâ...
Phạm Công Tuấn Tú - Điện thoại: 0938934492 – Facebook: www.facebook.com/tuantu.itus
SV Khoa CNTT- ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM– 157/68/54H Dương Bá Trạc P1, Q8 TP.HCM
GIA SƯ CHUYÊN HÓA CÁC LỚP 10,11,12, LTĐH KHU VỰC TP. HỒ CHÍ MINH
NH
I. AMIN
1. Khái niệm
Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH
3
bằng một hay nhiều gốc
hiđrocacbon ta được amin. Thí dụ :
CH
3
– NH
2
; CH
3
– NH – CH
3
;
3 3
3
CH N CH
|
CH
; CH
2
= CH CH
2
NH
2
; C
6
H
5
NH
2
2. Phân loại
a) Theo đặc điểm cấu tạo của gốc hiđrocacbon
Amin thơm (thí dụ : anilin C
6
H
5
NH
2
),
amin béo (thí dụ : etylamin C
2
H
5
NH
2
),
amin dị vòng (thí dụ : piroliđin :
b) Theo bậc của amin
CH
3
CH
2
CH
2
NH
2
CH
3
CH
2
NHCH
3
(CH
3
)
3
N
Amin bậc một Amin bậc hai Amin bậc ba
3. Danh pháp
- Tên gốc - chức : tên gốc + amin
- Tên thay thế : tên nhánh + tên mach chính + số chỉ + amin
Với amin bậc II và III : N-tên nhánh + tên mạch nhánh + tên mạch chính + số chỉ-amin
Tên gọi của một số amin
Hợp chất
Tên gốc chức
Tên thay thế Tên thường
CH
3
NH
2
C
2
H
5
NH
2
CH
3
CH
2
CH
2
NH
2
CH
3
CH(NH
2
)CH
3
H
2
N[CH
2
]
6
NH
2
C
6
H
5
NH
2
C
6
H
5
NHCH
3
C
2
H
5
NHCH
3
Metylamin
Etylamin
Propylamin
Isopropylamin
Phenylamin
Metylphenylamin
Etylmetylamin
Metanamin
Etanamin
Propan – 1amin
Propan – 2amin
Hexan-1,6-điamin
Benzenamin
N-
Metylbenzenamin
Hexametylenđiamin
Anilin
N-Metylanilin
N-Metyletanamin
AMIN - AMINOAXIT - PEPTIT
TƯ LIỆU BÀI GIẢNG – LÝ THUYẾT
Tài liệu dùng cho học sinh lớp 12 & LTĐH năm học 2013 -2014
HÓA HỌC 12 - Trang 2
HÓA HỌC 12 - Người đăng: tupro2009
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
HÓA HỌC 12 9 10 869