Ktl-icon-tai-lieu

Hóa học 8

Được đăng lên bởi Lê Duy Nam
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 265 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. Bài toán về hiệu suất phản ứng:
Bài 1: Cho 1,12 lít khí SO2 (đktc) lội qua dd Ca(OH)2 dư thu được một kết tủa. Tính khối lượng kết tủa này, biết hiệu
suất PƯ là 80%?
Bài 2: Tính lượng axit sunfuric 96% thu được từ 60Kg quặng Pirit sắt nếu hiệu suất PƯ là 85%?
Bài 3: từ 320 tấn quặng pirit sắt (FeS2) có chứa 45% lưu huỳnh đã sản xuất được 405 tấn axit sunfuric. Hãy xác định
hiệu suất của quá trình sx?
Bài 4: Điện phân 200g dd NaCl 29,25% (có màng ngăn). Tính khối lượng NaOH thu được, biết rằng hiệu suất của quá
trình điện phân là 90%?
Bài 5: a. Tính k.l vôi sống thu được khi nung 1 tấn đá vôi, biết hiệu suất pư là 85%?
b. Có 1 loại đá vôi chứa 80% CaCO3. nung 1 tấn đá vôi loại này có thể thu được bao nhiêu kg vôi sống, nếu hiệu suất
pư là 85%?
Bài 6: Dẫn toàn bộ 2,24 lít khí hidro (đktc) qua ống đựng CuO nung nóng thì thu được 5,76g Cu. Tính hiệu suất của
pư này?
Bài 7: Người ta dùng 490kg than để đốt lò chạy máy. Sau khi lò nguội thấy còn 49kg than chưa cháy.
a. Tính hiệu suất của sự cháy trên?
b. Tính lượng CaCO3 thu được khi cho toàn bộ lượng khí CO2 sinh ra ở trên vào nước vôi trong dư?
Bài 8: Tính lượng H2SO4 điều chế được khi cho 40kg SO3 hợp nước. biết rằng hiệu suất pư là 95%?
Bài 10: Có thể điều chế bao nhiêu kg Nhôm từ 1 tấn quặng chứa 95% nhôm oxit, biết hiệu suất pư là 98%?
Bài 11: Người ta dùng 200 tấn quặng có hàm lượng Fe2O3 là 30% để luyện gang. Loại gang này chứa 80% Fe. Tính
lượng gang thu được. biết hiệu suất quá trình sản xuất là 96%?
Bài 12: Người ta dùng 80 tấn quặng pirit chứa 40%S sản xuất được 92 tấn H2SO4. hãy tính hiệu suất của quá trình?
Bài 13: Nung 1 kg đá vôi chứa 80% CaCO3 thu được 112 dm3 CO2 (đktc) .Tính hiệu suất phân huỷ CaCO3.
Bài 14: a) Khi cho khí SO3 hợp nước cho ta dung dịch H2SO4. Tính lượng H2SO4 điều chế được khi cho 40 Kg SO3
hợp nước. Biết Hiệu suất phản ứng là 95%.
b) Người ta dùng quặng boxit để sản xuất nhôm theo sơ đồ phản ứng sau: Al2O3 điện phân nóng chảy, xúc tác Al + O2
Hàm lượng Al2O3 trong quặng boxit là 40% . Để có được 4 tấn nhôm nguyên chất cần bao nhiêu tấn quặng. Biết H
của quá trình sản xuất là 90%
Bài 14: Có thể điềuchế bao nhiêu kg nhôm từ 1 tấn quặng bôxit có chứa 95% nhôm oxit, biết hiệu suất phản ứng là
98%.
PT: Al2O3 điện phân nóng chảy, xúc tác Al + O2
Bài 15.Người ta điều chế vôi sống (CaO) bằng cách nung đá vôi CaCO3. Lượng vôi sống thu được từ 1 tấn đá vôi có
chứa 10% tạp chất là:
A. O,352 tấn

B. 0,478 tấn

C. 0,504 tấn

D. 0,616 tấn

Hãy giải thích sự lựa chọn? Giả sử hiệu suất nun...
I. Bài toán về hiệu suất phản ứng:


 !"#$#% #&'(
)*+,-./0
"##%1)#2345/65.7%8#%+3)9#()*+,-:/0
;6;.*#8#%<3)9=>
?@A:/B#C)D#1*A.:*#1)#23!C&1EF#
()* E3G#)10
AH(#<I#..%J4:/?#%#%K#!"#$#%J'3L#%()* E
3G#(#<I#4./0
:!"#!MN)$#%##%*#EMN'()*<-:/0
'!?OEMN@-./
;
!##%*#EMNO#&?P'#Q%MN)$#%#()*
<-:/0
5RS##'A3$#%T#%##%#?#%G:U5%!"#()* 
<#&0
UJ%VW#%A4.%#P$XO&E&!X#%*&X#A4%#E&!
!"#()* )TE&3Q#0
'!"##%
;
#'#%
)#3Y3Q#M#ZMN3#%0
-"##%

A
[A.%
;
<#Z!'3L#%()*<4:/0
.?P['#Q%JN6*#8#%@4:/#N1'()*<4-/0
J%VW#%..*#8#%?#%=>
;
;./P&(#%#%!\O%#%#&@-./=>!"#
#%%#%!'()*E3G#)D#1*45/0
J%VW#%-.*#8#%<3@A./)D#1*4*#

A
!C&#()* E3G#0
Bài 13J#%%EMN@-./
;

;

!"#()*<I#]
;
!
Bài 14: 7
;
<#Z#%F

A
!"##%

A
[A.7%
;
<#Z!()*<D#@#%4:/!
'J%VW#%8#%'1P)D#1*#N>)^_<D#@#%)`
;

(#<I##?#%D&1aE
`b
#%`
;
3#%8#%'1A./!HP?A*##N#%&Q#*c#'#Q*#8#%!
 E3G#)D#1*4./
Bài 14: ?P['#Q%#N6*#8#%'N1?@4:/#N1'()*<D#@#%
4-/! +"`
;
(#<I##?#%D&1aE
`b
Bài 15!J%V[MN)$#%'L#%E##%EMN
;
!\#%MN)$#%6*#EMN?
@./O<*
`!;:*#!.AU-*#!.:.A*#R!.55*#
C&%D)TTd#0eD)f()*##%MNO../!
II. BÀI TẬPNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC
:
b)i tập vận dụng
Bài 1"##<c#/$#% E#%&Q#$3#%<*
;
Bài 2"##<c#/$#% E#%&Q#$3#%<*`

A
;
Bài 3"#$#% #%&Q#$JM#%&Q#$3#%:.%J

;
Bài 4g1 #^?<I#f$.-'
J

hU .!"GN#%@Ed <*
Bài 5g<*?#<c#/M[$#%E#%&Q#$U./=>;./!C&1EF#N#%@?d
 <*?!<I#f^ <*E5.
Bài 5\i<N#%@?d <*@:./M:./!$#%gh5A%!
1
Hóa học 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa học 8 - Người đăng: Lê Duy Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hóa học 8 9 10 999