Ktl-icon-tai-lieu

Hóa học - ANĐEHIT - XETON

Được đăng lên bởi nguyen-thi-quynh-anh
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 3270 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD & ĐT QUẢNG NINH
TRƯỜNG THPT CỬA ÔNG
TIẾT 62

BÀI 44

ANĐEHIT - XETON
.

GV:NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH
TỔ: SINH– HOÁ – CÔNG NGHỆ

A. ANĐEHIT
I. Định nghĩa, phân loại và danh pháp
II. Đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí
III. Tính chất hóa học
IV. Điều chế
V. Ứng dụng

A. ANĐEHIT
I. Định nghĩa, phân loại và danh pháp
1.Định nghĩa:
H-CH=O

O=CH-CH=O

CH3-CH=O

C6H5-CH=O

CTTQ của anđehit no, đơn chức, mạch hở:
CXH2X +1-CHO (x ≥ 0) hay CnH2nO (n ≥ 1)

A. ANĐEHIT
I. Định nghĩa, phân loại và danh pháp
2.Phân loại:
CH3-CH=O
CH3-CH=O

CH2=CH – CHO
O=CH-CH=O

C6H5-CH=O
O=CH-CH2 - CH=O

2- Phân loại

Theo gốc Hiđrocacbon
Anđehit
no

Anđehit
không no

No, đơn chức mạch
hở

Theo số nhóm – CHO

Anđehit
thơm

Ancol

Anđehit

(II) CH3 – CH = O

(I) H – CH = O

CTCT thu gọn

CxH2x+1 CHO
C(III)
OH
nH2n+1
C H – CH = O
6

CTPT

( x ≥ 0)

5

(IV) O = HC – CH = O

CnH2n+2O

Anđehit
đa chức

Anđehit
đơn chức

(V) CH2 = CH2 – CH = O

CnH2nO

(n = x + 1)

(n ≥ 1)

A. ANĐEHIT
I. Định nghĩa, phân loại và danh pháp
3.Danh pháp
-Tên thay thế
Tên hiđrocacbon tương ứng + al
-Tên thông thường
Anđehit + tên axit tương ứng

3. Danh pháp
* Tên thay thế của anđehit no đơn chức mạch hở:
Số chỉ vị trí nhánh + Tên nhánh + Tên ankan mạch chính + al

* Tên thông thường: anđehit + tên axit tương ứng
CTCT
H –- Td:
CH = O
CH3 CH = O
CH3 CH2CHO

Tên axit

Tên anđehit

4 axit fomic
3
2
1
fom ic
anđehit
CH
—
CH
—
CH
—
CH
=O
2
2
H−COOH
axit axetic
anđehit axetic
CH
3
CH3−COOH
3- metyl butan al
axit propionic
anđehit propion ic
CH3 CH2 COOH

A. ANĐEHIT
Công thức CT

Tên thay thế

Tên thông thường

H-CH=O

metanal

anđehit fomic

CH3-CH=O

etanal

anđehit axetic

CH3CH2-CH=O

propanal

anđehit propionic

CH3 (CH2)2-CH=O

butanal

anđehit butiric

CH3 (CH2)3-CH=O

pentanal

anđehit valeric

A. ANĐEHIT
II. Đặc điểm cấu tạo. Tính chất vật lí
1.Đặc điểm cấu tạo
Trong nhóm –CH=O có liên kết đôi C=O (1π + 1σ)

1π

1σ

Anđehit fomic

H-CH=O

mô hình rỗng

Mô hình đặc

CTCT

A. ANĐEHIT
Anđehit axetic

CH3-CH=O

Mô hình đặc

mô hình rỗng
CTCT

A. ANĐEHIT
Anđehit acrylic

Mô hình đặc

CH2=CH – CHO

mô hình rỗng

CTCT

A. ANĐEHIT
Anđehit benzoic

C6H5-CH=O

mô hình rỗng
Mô hình đặc
CTCT

A. ANĐEHIT
Anđehit oxalic

CTCT

O=CH-CH=O

mô hình đặc

A. ANĐEHIT
II. Đặc điểm cấu tạo. Tính chất vật lí
2.Tính chất vật lí
H2O(18): t0s = 1000C
HCHO(30): t0s = - 190C
CH3CHO(46): t0s = 210C

A. ANĐEHIT
III.Tính chất hóa học
1.Phản ứng cộng hiđro (tạo ancol bậc I)
Ni

CH3CHO + H2

CH3CH2 - OH

to

RCHO + ...
ANĐEHIT - XETON
.
SỞ GD & ĐT QUẢNG NINH
TRƯỜNG THPT CỬA ÔNG
TIẾT 62
GV:NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH
TỔ: SINH– HOÁ – CÔNG NGHỆ
BÀI 44
Hóa học - ANĐEHIT - XETON - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa học - ANĐEHIT - XETON - Người đăng: nguyen-thi-quynh-anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Hóa học - ANĐEHIT - XETON 9 10 766