Ktl-icon-tai-lieu

hóa học chất hoạt động bề mặt

Được đăng lên bởi hongnhung9x
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 2893 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Trường Đại Học Bách Khoa-Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh
Khoa Kỹ Thuật Hóa Học
Bộ môn Kỹ Thuật Hữu Cơ

 
 
 
 
HÓA HỌC VÀ KỸ THUẬT CHẤT 
HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT 
(Dành cho sinh viên ngành Kỹ thuật Hữu cơ K2006)

Giảng viên phụ trách:
Lê Thị Hồng Nhan

TP. HCM, 2010

1

MỤC LỤC

MỤC LỤC .................................................................................................................................. 2 
CHƯƠNG 1  GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT ........................... 4 
1.1 
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN ...................................................................................... 4 
1.1.1  Sức căng bề mặt và các yếu tố ảnh hưởng ............................................................ 4 
1.1.2  Các chất họat động bề mặt, chất không họat động bề mặt và chất không ảnh
hưởng đến sức căng bề mặt ................................................................................................. 8 
1.1.3  Độ hoạt động bề mặt – Quy tắc Traube I ............................................................ 10 
1.2 
CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SỨC CĂNG BỀ MẶT ................................... 11 
1.2.1  Xác định sự biến đổi mực chất lỏng trong mao quản ......................................... 11 
1.2.2  Phương pháp cân giọt lỏng ................................................................................. 12 
1.2.3  Phương pháp kéo vòng Lecomte du Nouy.......................................................... 12 
1.3 
PHÂN LOẠI CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT......................................................... 13 
1.3.1  Phân loại theo bản chất nhóm háo nước ............................................................. 14 
1.3.2  Phân loại theo bản chất nhóm kỵ nước ............................................................... 14 
1.3.3  Phân loại theo bản chất liên kết nhóm kỵ nước và ái nước ................................ 14 
CHƯƠNG 2  TÍNH CHẤT HÓA LÝ CỦA CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT TRONG
DUNG DỊCH ......................................................................................................................... 15 
2.1 
CẤU TẠO LỚP BỀ MẶT TRÊN GIỚI HẠN LỎNG-KHÍ ..................................... 15 
2.2 
SỰ HÌNH THÀNH MICELLE ................................................................................. 16 
2.3 
NỒNG ĐỘ MICELLE TỚI HẠN............................................................................. 19 
2.4 
CÁC TÍNH CHẤT KHÁC........................................................................................ 21...
Trường Đại Hc Bách Khoa-Đại Hc Quc Gia TP H Chí Minh
Khoa K Thut Hóa Hc
B môn K Thut Hu Cơ
HÓAHCKỸTHUTCHT
HOTĐỘNGBỀMT
(Dành cho sinh viên ngành K thut Hu cơ K2006)
Ging viên ph trách:
Lê Th Hng Nhan
TP. HCM, 2010
1
hóa học chất hoạt động bề mặt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hóa học chất hoạt động bề mặt - Người đăng: hongnhung9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
hóa học chất hoạt động bề mặt 9 10 812