Ktl-icon-tai-lieu

Hoá học Glucid

Được đăng lên bởi toitoi10011-gmail-com
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 968 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Häc viÖn qu©n y
Bé m«n hãa sinh

Hãa sinh c¬

Néi dung
®¹I c¬ng
1.

Siªu cÊu tróc c¬ v©n.

2.

Thµnh phÇn hãa häc cña c¬ v©n.

3.

C¬ chÕ co c¬

4.

N¨ng lîng co c¬

®¹I c¬ng
 Cơ thể người có khoảng 650

cơ
 Cã 3 lo¹i: c¬ v©n, c¬ tr¬n & c¬ tim.
 C¬ chiÕm 40 - 42% träng lîng c¬ thÓ.
 Chøc n¨ng quan träng nhÊt cña c¬ lµ co vµ d·n
 N¨ng lîng hãa häc cña qu¸ tr×nh co c¬ lµ ATP

CÊu t¹o hÖ thèng c¬ v©n x¬ng

CÊu t¹o tÕ bµo c¬ v©n x¬ng

1. Siªu cÊu tróc c¬ v©n.

H×nh ¶nh siªu cÊu tróc c¬ v©n x¬ng

* CÊu t¹o cña ®¬n vÞ c¬ ( sarcomer)
+ Mét t¬ c¬ cã kho¶ng vµi tr¨m ®¬n vÞ c¬ (sarcomer).

+ §é dµi sarcomer trung b×nh tõ 2500-3000 nm.
- §Üa A (®Üa dÞ híng): ë gi÷a sarcomer, l~ 1500-1600 nm.
. Gåm: X¬ dÇy(myosin) + x¬ m¶nh (actin).
. Vïng H: ë trung t©m ®Üa A, cã khóc x¹ kÐp yÕu h¬n
.
. V¹ch M: c¾t ®«i vïng H.
Vïng H, v¹ch M chØ cã thÓ thÊy ®îc nhê kÝnh hiÓn vi ®iÖn tö.
- §Üa I (®Üa ®¼ng híng): ë 2 bªn ®Üa A, l ~ 1000 nm
. V¹ch Z: chia ®Üa I thµnh 2 nöa ®Òu nhau.
. Gåm c¸c x¬ m¶nh (actin).

+ X¬ m¶nh b¾t ®Çu tõ v¹ch Z, ®i qua ®Üa I  ®Üa A, dõng l¹i ë vïng
H (®Üa A).
+ X¬ dÇy b¾t ®Çu tõ v¹ch M, ®i qua ®Üa A, dõng l¹i ë ®Üa I.
+ 6 x¬ m¶nh bao quanh 1 x¬ dÇy , 3 x¬ dÇy s¾p xÕp quanh 1 x¬
m¶nh

2. Thµnh phÇn hãa häc cña c¬ v©n.
C¸c chÊt
Níc
ChÊt kh«
Protid
Glycogen
Phospholipid
Cholesterol

% m c¬ t¬i
72 - 80
20 - 28
16,5 - 20,9
0,3 - 3,0
0,4 - 1,0
0,06 - 0,2

C¸c chÊt
Creatin vµ Creatin.P
A.a tù do
Acid Lactic
Na+
K+
Ca++

% m c¬ t¬i
0,2 - 0,55
0,1 - 0,7
0,01 - 0,02
0,08
0,32
0,07

2.1. C¸c protid c¬
Protid c¬
Protid c¬ t¬ng
35%

Protid t¬ c¬
45 %

Protid chÊt ®Öm
20%

myogen

Myosin

collagen

myoglobin

Actin

elastin

globulin c¬

Protein C

neurokeratin

Protein M
Phøc hÖ troponin
Tropomyosin

Protid
t¬ c¬

Myosin

Actin

Protein C

Protein M

Phøc hÖ
troponin

Tropomyosin

Myosin
* CÊu tróc

- KLPT ~ 500.000 Da
- ChiÒu dµi ~ 150 - 160 nm
- Gåm mét ®Çu h×nh cÇu vµ mét phÇn ®u«i rÊt dµi.
- 2 chuçi nÆng (xo¾n  )  t¹o khèi cÇu vµ ®u«i
- 4 chuçi nhÑ

* Ph©n c¾t myosin

* TÝnh chÊt
+ Ho¹t tÝnh ATPase
- Ca++ ho¹t ho¸ vµ Mg++ øc chÕ.
- Duy tr× bëi nång ®é KCl.
- Cã 2 pH tèi thÝch lµ 6.0 vµ 9.5 .
- Phô thuéc vµo 2 lo¹i SH trong ph©n tö myosin:
. Lo¹i nhãm SH øc chÕ: khi bÞ kho¸ l¹i th× ho¹t tÝnh
ATPase cña myosin t¨ng lªn
. Lo¹i nhãm SH ho¹t ho¸ (cÇn thiÕt cho thuû ph©n
ATP): khi bÞ kho¸ l¹i th× ho¹t tÝnh ATPase hoµn
toµn mÊt

- Ho¹t tÝnh ATPase cña myosin kh tró ë SF1 (mçi m¶nh SF1 cã 2
trung t©m chøa 2 lo¹i nhãm SH trªn):
. Trung t©m ATPase
. Trung...
Hãa sinh c¬
Hãa sinh c¬
Häc viÖn qu©n y
Bé m«n hãa sinh
Hoá học Glucid - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoá học Glucid - Người đăng: toitoi10011-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Hoá học Glucid 9 10 339