Ktl-icon-tai-lieu

HÓA HỌC LỚP 8

Được đăng lên bởi hoangvansam1991
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1005 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề cương ôn tập kỳ II

HÓA HỌC LỚP 8

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA 8 HỌC KÌ II
I – Lý thuyết
Câu 1 : Nêu tính chất vật lý và tính chất hoá học của oxi ? Đối với tính chất hoá học
viết phương trình phản ứng minh hoạ .
Câu 2 : a) Nêu các phương pháp điều chế oxi ? Viết phương trình phản ứng minh hoạ.
b) Nêu các phương pháp thu khí oxi trong phòng thí nghiệm? Phương pháp nào ưu việt
hơn? Giải thích vì sao ?
Câu 3 : Thế nào là sự oxi hoá; sự cháy; sự oxi hóa chậm ? Cho ví dụ
Câu 4 : Định nghĩa oxit ? Phân loại oxit ? Mỗi loại oxit cho hai ví dụ .
Câu 5 : Thế nào là phản ứng phân huỷ ? Phản ứng hoá hợp ? Cho ví dụ .
Câu 6 : Nêu thành phần của không khí ?
Câu 7 : Nêu tính chất hoá học của hiđro ? Viết phương trình phản ứng minh hoạ cho
mỗi tính chất .
Câu 8 : Nêu phương pháp điều chế hiđro ? Viết phương trình phản ứng minh hoạ
Câu 9 : Nêu thành phần hoá học và tính chất hoá học của nước ? Viết phương trình
phản ứng minh hoạ .
Câu 10 : Nêu vai trò của nước trong đời sống và trong sản xuất ? Nêu các biện pháp bảo
vệ nguồn nước , tránh ô nhiễm .
Câu 11 : Nêu định nghĩa và phân loại axit, bazơ, muối ? Cho ví dụ .
Câu 12 : Thế nào là dung môi, chất tan, dung dịch ?
Câu 13 : Độ tan của một chất trong nước là gì ? Cho ví dụ .
Câu 14 : Nồng độ mol/l của dung dịch là gì ? Viết công thức ?
Câu 15 : Nồng độ phần trăm dung dịch là gì ? Viết công thức ?
II. BÀI TẬP
Bài 1: Hãy viết công thức hóa học của :
a.Oxit axit tương ứng với những axit sau và đọc tên các oxit đó: H 2SO4, H2SO3, H2CO3,
HNO3, H3PO4, H2SiO3
b. Oxit bazơ tương ứng với những bazơ sau và đọc tên các oxit đó: Ca(OH) 2, KOH,
Fe(OH)3, Fe(OH)2
Bài 2: Viết công thức hóa học và phân loại các hợp chất sau: Nhôm hidroxit; natri
sunfat, kẽm hidrocacbonat; canxi đihidrophotphat, bari hidroxit, magie hidrosunfat, Sắt
(III) oxit, natri sunfit, kẽm clorua, axit sunfuric, kali hidrophotphat, axit sufurơ, axit
clohidric

Năm học 2014-2015

1

t
0

Đề cương ôn tập kỳ II

HÓA HỌC LỚP 8

Bài 3: Những chất nào sau đây tác dụng trực tiếp với nước: K, BaO, CuO, N 2O5, Ca,
SO2, SO3, CaO, Zn, NaCl, P2O5, SiO2, Na2O ? Viết phương trình hóa học xáy ra (nếu có)
và phân loại; đọc tên các sản phẩm tạo thành.
Bài 4 : Hoàn thành các phương trình phản ứng dưới đây và cho biết chúng thuộc loại
phản ứng nào ?
t0

a)

Fe + O2

b)

Al + HCl

c)

Al + Fe2O3

d)

Fe + Cl2

e)
f)

t0
t0

g)

KClO3

AlCl3 + H2

h)

SO3 + H2O

Al2O3 + Fe

i)

Fe + HCl

FeCl3

j)

Fe(OH)3

t0

FeCl2 +Cl2
Na + H2O

t0

Fe3O4

FeCl3

k)

NaOH + H2

KMnO4
O2

P2O5

KCl + O...
Đề cương ôn tập kỳ II HÓA HỌC LỚP 8
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA 8 HỌC KÌ II
I – Lý thuyết
Câu 1 : Nêu nh chất vật và tính chất h học của oxi ? Đối với tính chất hoá học
viết phương trình phản ứng minh hoạ .
Câu 2 : a) Nêu các phương pháp điều chế oxi ? Viết phương trình phản ứng minh hoạ.
b) Nêu các phương pháp thu khí oxi trong phòng thí nghiệm? Phương pháp nào ưu việt
hơn? Giải thích vì sao ?
Câu 3 : Thế nào là sự oxi hoá; sự cháy; sự oxi hóa chậm ? Cho ví dụ
Câu 4 : Định nghĩa oxit ? Phân loại oxit ? Mỗi loại oxit cho hai ví dụ .
Câu 5 : Thế nào là phản ứng phân huỷ ? Phản ứng hoá hợp ? Cho ví dụ .
Câu 6 : Nêu thành phần của không khí ?
Câu 7 : Nêu tính chất hoá học của hiđro ? Viết phương trình phản ứng minh hoạ cho
mỗi tính chất .
Câu 8 : Nêu phương pháp điều chế hiđro ? Viết phương trình phản ứng minh hoạ
Câu 9 : Nêu thành phần hoá học và tính chất hoá học của nước ? Viết phương trình
phản ứng minh hoạ .
Câu 10 : Nêu vai trò của nước trong đời sống và trong sản xuất ? Nêu các biện pháp bảo
vệ nguồn nước , tránh ô nhiễm .
Câu 11 : Nêu định nghĩa và phân loại axit, bazơ, muối ? Cho ví dụ .
Câu 12 : Thế nào là dung môi, chất tan, dung dịch ?
Câu 13 : Độ tan của một chất trong nước là gì ? Cho ví dụ .
Câu 14 : Nồng độ mol/l của dung dịch là gì ? Viết công thức ?
Câu 15 : Nồng độ phần trăm dung dịch là gì ? Viết công thức ?
II. BÀI TẬP
Bài 1: Hãy viết công thức hóa học của :
a.Oxit axit tương ứng với những axit sau và đọc tên các oxit đó: H
2
SO
4
, H
2
SO
3
, H
2
CO
3
,
HNO
3
, H
3
PO
4
, H
2
SiO
3
b. Oxit bazơ tương ứng với những bazơ sau đọc tên các oxit đó: Ca(OH)
2
, KOH,
Fe(OH)
3
, Fe(OH)
2
Bài 2: Viết công thức hóa học phân loại các hợp chất sau: Nhôm hidroxit; natri
sunfat, kẽm hidrocacbonat; canxi đihidrophotphat, bari hidroxit, magie hidrosunfat, Sắt
(III) oxit, natri sunfit, kẽm clorua, axit sunfuric, kali hidrophotphat, axit sufurơ, axit
clohidric
Năm học 2014-2015
1
HÓA HỌC LỚP 8 - Trang 2
HÓA HỌC LỚP 8 - Người đăng: hoangvansam1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
HÓA HỌC LỚP 8 9 10 591