Ktl-icon-tai-lieu

hóa học môi trường

Được đăng lên bởi Bui Huong
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 1662 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÓA MÔI TRƯỜNG

THỜI LƯỢNG: 30 TIẾT
- 20 tiết LT
- 10 tiết chuyên đề
HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ
 Điểm thứ 1: 30% Bài tập
 Điểm thứ 2: 70% Chuyên đề

12/24/2014

Chương 1-2

2

CHƯƠNG 1

KHÁI NIỆM VỀ
SINH THÁI HỌC VÀ
MÔI TRƯỜNG

Khái niệm về sinh thái học và môi trường
1.1 Khái niệm về hệ sinh thái, môi trường và tài
nguyên
1.2 Tác động của các hoạt động kinh tế-xã hội
đến môi trường và tài nguyên thiên nhiên
1.3 Quản lý môi trường và tài nguyên

12/24/2014

Chương 1-2

4

1.1. KHÁI NIỆM VỀ HỆ SINH THÁI,
MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

là một hệ chức năng gồm có quần thể các
cơ thể sống và môi trường của chúng.
SINH THÁI HỌC
Là khoa học nghiên cứu về mối quan hệ
giữa sinh vật và môi trường sống của chúng
và giữa chúng với nhau
12/24/2014

Chương 1-2

5

TÀI NGUYÊN
Là nguồn sống, là những vật liệu con người sử dụng
trong xây dựng, may mặc, chế tạo công cụ và lấy
năng lượng phục vụ cho đời sống của mình nhưng
họ không tạo ra được
Dạng không tái tạo:
khoáng sản, than, dầu mỏ, cảnh quan rừng…
Dạng có khả năng tái tạo:

đất, nước, không khí, các nguồn lợi thực vật,
động vật …
12/24/2014

Chương 1-2

6

Quần thể
Là tập hợp của những cá thể cùng loài, sống trong
một không gian (sinh cảnh) nhất định và ở một thời

điểm nhất định.
Quần xã
Là một tổ hợp các quần thể, phân bố trong từng

lãnh thổ, hoặc sinh cảnh nhất định, tương đối đồng
nhất về thành phần loài và về hình dạng, có cấu
trúc nhất định về quan hệ dinh dưỡng và trao đổi
chất.
12/24/2014

Chương 1-2

7

Hệ sinh thái
Là tổ hợp của các quần xã sinh vật với môi trường

vật lý mà quần xã đó tồn tại, trong đó các sinh vật
tương tác với nhau và với môi trường để tạo nên
chu trình vật chất và sư chuyển hóa năng lượng.

12/24/2014

Chương 1-2

8

Về mặt cơ cấu, các thành phần hệ sinh
thái chia làm 2 nhóm
• Thành phần vô sinh gồm:
- các chất vô cơ (C, N,, H,
CO2, O2….) tham gia vào chu
trình tuần hoàn vật chất;
- các chất hữu cơ (protein,
glucid, lipid, mùn…)
- chế độ khí hậu và các
yếu tố vật lý….

12/24/2014

• Thành phần hữu sinh gồm:
- các sinh vật sản xuất (SV tự
dưỡng (chủ yếu là cây xanh)
có khả năng tạo thức ăn từ
các chất vô cơ đơn giản
- các SV lớn tiêu thụ…
- các loại vi khuẩn, nấm…

Chương 1-2

9

12/24/2014

Chương 1-2

10

Sơ đồ của hệ sinh thái

12/24/2014

Chương 1-2

11

MÔI TRƯỜNG
Môi trường là tập hợp tất cả các thành phần vật chất
bao quanh ta, được hình thành do các quá trình tự
nhiên hoặc được tạo ra bởi con người, có khả năng
tác động đến sự tồn tại và phát triển của sinh vật.
• Môi tr...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hóa học môi trường - Người đăng: Bui Huong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
hóa học môi trường 9 10 335