Ktl-icon-tai-lieu

hóa lớp 12

Được đăng lên bởi tranvinh20121992
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 207 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trần Vình - Ftu
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP 12 ÔN THI ĐẠI HỌC
Câu 1: Thuỷ phân các chất sau trong môi trường kiềm: CH 3CHCl2(1), CH3COOCH=CHCH3(2),
CH3COOC(CH3)=CH2(3), CH3CH2CCl3(4), CH3COO-CH2-OOCCH3(5), HCOOC2H5 (6).
Nhóm các chất sau khi thuỷ phân có sản phẩm tham gia phản ứng tráng bạc là
A. (1),(4),(5),(6)
B. (1),(2),(5),(3) C. (1),(2),(5),(6) D. (1),(2),(3),(6)
Câu 2: Đun nóng glixerol với hỗn hợp 4 axit: axit axetic, axit stearic, axit panmitic, axit
linoleic có mặt H2SO4 đặc xúc tác thu được tối đa bao nhiêu chất béo no?
A. 6
B. 18
C. 40
D. 1
Câu 3: Cho hai chất hữu cơ A và B đơn chức. Khi đốt cháy A, B với số mol như nhau thu
được CO2 theo tỉ lệ mol 2:3 và hơi nước theo tỉ lệ 1:2. Nếu đốt cháy những khối lượng
bằng nhau của A,B thì tỉ lệ mol của CO 2 và hơi nước cũng giống như trên. Công thức phân
tử A và B là
A. C4H6O2,C6H12O2 B. C2H4O2,C3H8O C. C4H6O,C6H12O D. C2H4O, C3H8O
Câu 4: Hỗn hợp X gồm một hiđrocacbon ở thể khí và H2 (tỉ khối hơi của X so với H2 bằng
4,8). Cho X đi qua Ni đun nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y (tỉ khối hơi
của Y so với CH4 bằng 1). CTPT của hiđrocacbon là
A. C2H2
B. C3H6
C. C3H4
D. C2H4
Câu 5: Cho các dung dịch có cùng nồng độ mol/l: NaHCO 3(1); Na2CO3(2); NaCl(3);
NaOH(4). pH của dung dịch tăng theo thứ tự là
A. (1), (2), (3), (4) B. (3), (2), (4), (1) C. (2), (3), (4), (1) D. (3), (1), (2), (4)
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn a mol anđehit X (mạch hở) tạo ra b mol CO 2, c mol H2O (biết
b=a+c). Trong phản ứng tráng gương 1 phân tử X chỉ cho 2 electron. X là anđehit có đặc
điểm gì?
A. No, đơn chức
B. Không no, đơn chức, có một nối đôi
C. No, hai chức
D. Không no, đơn chức, có hai nối đôi
Câu 7: Hợp chất X có chứa vòng benzen và có công thức phân tử là C7H6Cl2. Thủy phân hoàn
toàn X trong NaOH đặc dư, t0 cao, p cao thu được chất Y có CTPT là C7H7O2Na. Cho biết X có
bao nhiêu CTCT thỏa mãn?
A. 3
B. 5
C. 4
D. 2
Câu 8: Để phân biệt hai đồng phân glucozơ và fructozơ người ta có thể dùng
A. nước vôi trong B. nước brom C. dung dịch AgNO3/NH3 D. Cu(OH)2/NaOH
Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở thu
được 0,4 mol CO2. Mặt khác hiđro hóa hoàn toàn m gam X cần 0,2 mol H 2 (Ni, to), sau
phản ứng thu được hai ancol no đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai ancol này thì số
mol H2O thu được là:
A. 0,6 mol
B. 0,5 mol
C. 0,3 mol
D. 0,4 mol
Câu 10: Cho các chất: Propan, Propin, 2,2-điclopropan, Propan-2-ol, Propan-1-ol, Propen,
anlyl clorua, 2-clopropen. Số chất có thể điều chế được axeton c...
Tr n Vình - Ftu
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP 12 ÔN THI ĐẠI HỌC
Câu 1: Thuỷ phân các chất sau trong môi trường kiềm: CH
3
CHCl
2
(1), CH
3
COOCH=CH-
CH
3
(2),
CH
3
COOC(CH
3
)=CH
2
(3), CH
3
CH
2
CCl
3
(4), CH
3
COO-CH
2
-OOCCH
3
(5), HCOOC
2
H
5
(6).
Nhóm các chất sau khi thuỷ phân có sản phẩm tham gia phản ứng tráng bạc là
A. (1),(4),(5),(6) B. (1),(2),(5),(3) C. (1),(2),(5),(6) D. (1),(2),(3),(6)
Câu 2: Đun nóng glixerol với hỗn hợp 4 axit: axit axetic, axit stearic, axit panmitic, axit
linoleic có mặt H
2
SO
4
đặc xúc tác thu được tối đa bao nhiêu chất béo no?
A. 6 B. 18 C. 40 D. 1
Câu 3: Cho hai chất hữu cơ A và B đơn chức. Khi đốt cháy A, B với số mol như nhau thu
được CO
2
theo tỉ lệ mol 2:3 hơi nước theo tỉ lệ 1:2. Nếu đt cháy những khối lượng
bằng nhau của A,B thì t lệ mol của CO
2
hơi nước cũng giống như trên. Công thức phân
tử A và B là
A. C
4
H
6
O
2
,C
6
H
12
O
2
B. C
2
H
4
O
2
,C
3
H
8
O C. C
4
H
6
O,C
6
H
12
O D. C
2
H
4
O, C
3
H
8
O
Câu 4: Hỗn hợp X gồm một hiđrocacbon ở thể khí và H
2
(tỉ khối hơi của X so với H
2
bằng
4,8). Cho X đi qua Ni đun nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y (tỉ khối hơi
của Y so với CH
4
bằng 1). CTPT của hiđrocacbon là
A. C
2
H
2
B. C
3
H
6
C. C
3
H
4
D. C
2
H
4
Câu 5: Cho các dung dịch cùng nồng độ mol/l: NaHCO
3
(1); Na
2
CO
3
(2); NaCl(3);
NaOH(4). pH của dung dịch tăng theo thứ tự là
A. (1), (2), (3), (4) B. (3), (2), (4), (1) C. (2), (3), (4), (1) D. (3), (1), (2), (4)
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn a mol anđehit X (mạch hở) tạo ra b mol CO
2
, c mol H
2
O (biết
b=a+c). Trong phản ứng tráng gương 1 phân t X chỉ cho 2 electron. X là anđehit đặc
điểm gì?
A. No, đơn chức B. Không no, đơn chức, có một nối đôi
C. No, hai chức D. Không no, đơn chức, có hai nối đôi
Câu 7: Hợp chất X chứa vòng benzen và công thức phân tử C
7
H
6
Cl
2
. Thủy phân hoàn
toàn X trong NaOH đặc dư, t
0
cao, p cao thu được cht Y có CTPT C
7
H
7
O
2
Na. Cho biết X có
bao nhu CTCT thỏa n?
A. 3 B. 5 C. 4 D. 2
Câu 8: Để phân biệt hai đồng phân glucozơ và fructozơ người ta có thể dùng
A. nước vôi trong B. nước brom C. dung dịch AgNO
3
/NH
3
D. Cu(OH)
2
/NaOH
Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở thu
được 0,4 mol CO
2
. Mặt khác hiđro hóa hoàn toàn m gam X cần 0,2 mol H
2
(Ni, t
o
), sau
phản ứng thu được hai ancol no đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai ancol này thì số
mol H
2
O thu được là:
A. 0,6 mol B. 0,5 mol C. 0,3 mol D. 0,4 mol
Câu 10: Cho các chất: Propan, Propin, 2,2-điclopropan, Propan-2-ol, Propan-1-ol, Propen,
anlyl clorua, 2-clopropen. Số chất có thể điều chế được axeton chỉ bằng một phản ứng là:
A. 3 B. 6 C. 5 D. 4
- 1
-
hóa lớp 12 - Trang 2
hóa lớp 12 - Người đăng: tranvinh20121992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
hóa lớp 12 9 10 664