Ktl-icon-tai-lieu

Hóa lớp 8

Được đăng lên bởi Đào Nguyễn Kha
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1104 lần   |   Lượt tải: 6 lần
ÔN TẬP THI HỌC KÌ 2 – HÓA 8
I/ LÝ THUYẾT
1. Sự oxi hóa là gì? Sự cháy là gì? Sự oxi hóa chậm là gì?
- Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất
- Sự cháy là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng.
- Sự oxi hóa chậm là sự oxi hóa có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng.
2. Định nghĩa: Phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy, phản ứng oxi hóa khử, phản ứng thế.
- Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ 2 hay nhiều chất ban
đầu.
- Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó từ 1 chất sinh ra 2 hay nhiều chất mới.
Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự khử và sự oxi hóa.
- Phản ứng thế là phản ứng hóa học xảy ra giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế
nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất.
3. Điểm giống nhau và khác nhau giữa sự cháy và sự oxi hóa chậm là gì?
- Giống: đều là sự oxi hóa, có tỏa nhiệt
- Khác: sự cháy có phát sáng, sự oxi hóa chậm không phát sáng.
4. Hãy nêu điểm khác nhau giữa sự cháy của một chất trong không khí và trong khí oxi? Giải thích vì sao có
sự khác nhau đó
Điểm khác nhau giữa sự cháy của một cháy trong không khí và trong khí oxi: Sự cháy trong không khí xảy
ra chậm hơn và tạo nhiệt độ thấp hơn trong khí oxi . Vì trong không khí tyhe63 tích N 2 nhiều gấp 4 lần thể tích
khí O2 nên diện tiếp xúc của chất cháy với các phân tử khí oxi ít hơn nên sự cháy diễn ra chậm hơn. Một phần
nhiệt tiêu hao để đốt nóng N2 nên nhiệt độ đạt được thấp hơn.
5. Nêu định nghĩa và công thức chung của các loại hợp chất vô cơ: oxit, axit, bazơ, muối.
- Oxit là hợp chất gồm 2 nguyên tố trong đó có một nguyên tố là oxi. M xOy
- Axit là hợp chất mà phân tử gồm 1 hay nhiều nguyên tử H liên kết với gốc axit. H nA
- Bazơ là hợp chất mà phân tử gồm 1 nguyên tử kim loại liên kết với 1 hay nhiều nhóm hidroxit (OH). M(OH) n
- Muối là hợp chất mà phân tử gồm 1 hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với 1 hay nhiều gốc axit. M xAy
6. Thế nào là chất khử, chất oxi hóa, sự khử, sự oxi hóa.
- Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác.
- Chất oxi hóa là chất nhường oxi cho chất khác/
- Sự khử là sự tách oxi ra khỏi hợp chất.
- Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất.
7. Thế nào là dung môi, chất tan, dung dịch, dung dịch bão hòa, dung dịch chưa bão hòa.
- Dung môi là chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch .
- Chất tan là chất bị hòa tan trong dung môi.
- Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan.
- Dung dịch chưa bão hòa là dung ...
ÔN TẬP THI HỌC KÌ 2 – HÓA 8
I/ LÝ THUYẾT
1. Sự oxi hóa là gì? Sự cháy là gì? Sự oxi hóa chậm là gì?
- Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất
- Sự cháy là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng.
- Sự oxi hóa chậm là sự oxi hóa có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng.
2. Định nghĩa: Phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy, phản ứng oxi hóa khử, phản ứng thế.
- Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ 2 hay nhiều chất ban
đầu.
- Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó từ 1 chất sinh ra 2 hay nhiều chất mới.
Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự khử và sự oxi hóa.
- Phản ứng thế phản ứng hóa học xảy ra giữa đơn chấthợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế
nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất.
3. Điểm giống nhau và khác nhau giữa sự cháy và sự oxi hóa chậm là gì?
- Giống: đều là sự oxi hóa, có tỏa nhiệt
- Khác: sự cháy có phát sáng, sự oxi hóa chậm không phát sáng.
4. Hãy nêu điểm khác nhau giữa sự cháy của một chất trong không khí trong khí oxi? Giải thích sao
sự khác nhau đó
Điểm khác nhau giữa sự cháy của một cháy trong không khí và trong khí oxi: Sự cháy trong không khí xảy
ra chậm hơn tạo nhiệt độ thấp hơn trong khí oxi . trong không khí tyhe63 tích N
2
nhiều gấp 4 lần thể tích
khí O
2
nên diện tiếp xúc của chất cháy với các phân tử khí oxi ít hơn nên sự cháy diễn ra chậm hơn. Một phần
nhiệt tiêu hao để đốt nóng N
2
nên nhiệt độ đạt được thấp hơn.
5. Nêu định nghĩa và công thức chung của các loại hợp chất vô cơ: oxit, axit, bazơ, muối.
- Oxit là hợp chất gồm 2 nguyên tố trong đó có một nguyên tố là oxi. M
x
O
y
- Axit là hợp chất mà phân tử gồm 1 hay nhiều nguyên tử H liên kết với gốc axit. H
n
A
- Bazơ là hợp chất mà phân tử gồm 1 nguyên tử kim loại liên kết với 1 hay nhiều nhóm hidroxit (OH). M(OH)
n
- Muối là hợp chất mà phân tử gồm 1 hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với 1 hay nhiều gốc axit. M
x
A
y
6. Thế nào là chất khử, chất oxi hóa, sự khử, sự oxi hóa.
- Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác.
- Chất oxi hóa là chất nhường oxi cho chất khác/
- Sự khử là sự tách oxi ra khỏi hợp chất.
- Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất.
7. Thế nào là dung môi, chất tan, dung dịch, dung dịch bão hòa, dung dịch chưa bão hòa.
- Dung môi là chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch .
- Chất tan là chất bị hòa tan trong dung môi.
- Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan.
- Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan ở nhiệt độ xác định.
1
Hóa lớp 8 - Trang 2
Hóa lớp 8 - Người đăng: Đào Nguyễn Kha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hóa lớp 8 9 10 290