Ktl-icon-tai-lieu

Hóa Lý Trong Mô Phỏng

Được đăng lên bởi Jim D. Nguyen
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1327 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Cơ sở Hóa lý
cho Mô phỏng

Mục lục
Phần 1. Động hóa học ............................................................................................... 1
Khái niệm về động hóa học......................................................................... 1
Tính toán tốc độ phản ứng với các bậc khác nhau ....................................... 1
1.2.1. Phản ứng bậc 0 ........................................................................................ 1
1.2.2 Phản ứng bậc 1 ......................................................................................... 2
1.2.3 Phản ứng bậc 2 ......................................................................................... 2
1.2.4 Phản ứng bậc 3 ......................................................................................... 3
1.2.5 Phản ứng bậc n ......................................................................................... 3
1.2.6 Phản ứng thuận nghịch ............................................................................. 4
1.2.7 Phản ứng song song ................................................................................. 5
1.2.8 Phản ứng nối tiếp ..................................................................................... 5
Lý thuyết phản ứng ..................................................................................... 6
1.3.1 Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng ........................................... 6
1.3.2 Lý thuyết phản ứng .................................................................................. 7
Phản ứng dị thể ........................................................................................... 8
1.4.1 Cơ chế phản ứng dị thể............................................................................. 8
1.4.2 Động học của phản ứng xúc tác dị thể .................................................... 10
1.4.3 Phương trình động học tổng quát của phản ứng dị thể ............................ 10
Phần 2. Nhiệt động hóa học .................................................................................... 13
Hai nguyên lý cơ bản của nhiệt động học .................................................. 13
2.1.1. Nguyên lý 1........................................................................................... 13
2.1.2. Nguyên lý 2........................................................................................... 16
2.1.3. Nguyên lý 3...........................................................................................
Cơ sở Hóa lý
cho Mô phng
Hóa Lý Trong Mô Phỏng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa Lý Trong Mô Phỏng - Người đăng: Jim D. Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Hóa Lý Trong Mô Phỏng 9 10 716