Ktl-icon-tai-lieu

Hóa phân tích cơ sỡ 5

Được đăng lên bởi Lý Quốc Thương
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 2812 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÓA PHÂN TÍCH CƠ SỞ
Chương 3: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ
ACID-BAZ

GV: Lại Thị Hiền
1

Nội dung chương

1

Cơ sở và nguyên tắc của pp

2

Đường cong chuẩn độ pH-V

3

Dung dịch đệm

4

Chuẩn độ đa axit

3.1. Cơ sở và nguyên tắc của pp


Dựa trên phản ứng:
H+ + OH- ⇋ H2O



Trong quá trình chuẩn độ, pH của dung dịch
thay đổi theo lượng thuốc thử thêm vào



Vì các axit và baz là những hợp chất không
màu nên muốn nhận biết điểm tương đương
phải dùng chất chỉ thị.

→ Chất chỉ thị axit - baz

Chất chỉ thị acid - baz




Định nghĩa:


Chất chỉ thị axit – bazơ là những axit hoặc bazơ yếu



Dạng axit và dạng bazơ có màu sắc khác nhau.



Màu sắc của chất chỉ thị thay đổi theo pH

Ví dụ:
Dưới 8,2

Trên 10,0

Methyl đỏ (MR):

Dưới 4,4

Trên 6,2

Methyl da cam (MO)

Dưới 3,1

Trên 4,4



Phenolphtathalein:

Ví dụ về chỉ thị

Khoảng chuyển màu của chất chỉ thị
HIn ⇋ H+ + In[H+ ][I− ]
K.[HIn]
K=
→ [H+ ] =
[HIn]
[I− ]








pH của dd quyết định bởi tỷ số [ HIn]

[ In − ]

Vì HIn, In- có màu khác nhau, tỷ số này quyết định
màu sắc của dd
Nhận được màu của HIn khi [HIn] = n[In-] (pH = pK –
lgn)
Nhận được màu của In- khi [In-] = n[HIn] (pH = pK +
lgn)

Khoảng chuyển màu của chất chỉ thị


Khoảng pH đó gọi là khoảng chuyển màu của chất chỉ
pH = pK ±1

thị


Thông thường n = 10 nên

Dung dịch
chỉ có màu HIn

[HIn] giảm
[In-] tăng

Dung dịch
chỉ có màu In-

Khoảng chuyển màu


Trong khoảng chuyển màu có một giá trị pH tại đó CCT
chuyển màu rõ nhất. Giá trị đó gọi là chỉ số chuẩn độ
của chất chỉ thị. Kí hiệu là pT

3.2.Đường cong chuẩn độ pH-V

1 Chuẩn độ acid mạnh- baz mạnh
2

Chuẩn độ acid yếu- baz mạnh

3

Chuẩn độ baz yếu- acid mạnh

4

Đường cong chuẩn độ pH-V là gì?

Đường cong chuẩn độ pH-V
là một đường cong logarit
biểu diễn sự
thay đổi của pH (trục tung)
của dung dịch chất nghiên
cứu vào lượng thuốc thử (%
V hay V) thêm vào trong quá
trình định phân.
9

3.2.1.Chuẩn độ đơn acid mạnh bằng đơn baz mạnh


Tổng quát: Chuẩn độ HA ( C0, V0) bằng BOH (C, V)

lượng baz thêm vào = lượng acid phản ứng
CV
F=
C0 V0
→Với

(F: Là tỉ số mol)

mỗi giá trị của V có một giá trị của F tương ứng.

• F = 0: Chưa thêm BOH
• F = 1: HCl hết, điểm tương đương
• F < 1: trước điểm tương đương
• F > 1: sau điểm tương đương
10

3.2.1.Chuẩn độ đơn acid mạnh bằng đơn baz mạnh


Tại điểm tương đương:
[H+] = [OH-]
C0V0
C0V0
CV
CV
+
−




=
⇒ H  −
= OH  −
V0 + V V0 + V
V0 + V
V0 + V

⇒



Nhân 2 vế với

CV − C0V0
= [OH - ] - [H + ]
V0 +V

V0 + V
C0V0
11

3.2.1.Chuẩn ...
1
Chương 3: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ
ACID-BAZ
GV: Lại Thị Hiền
HÓA PHÂN TÍCH CƠ SỞ
Hóa phân tích cơ sỡ 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa phân tích cơ sỡ 5 - Người đăng: Lý Quốc Thương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Hóa phân tích cơ sỡ 5 9 10 148